906/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla:

1 §
Aluehallintovirastojen nimet, toimialueet ja toimipaikat

Aluehallintovirastojen nimet, toimialueet ja toimipaikat ovat:

1) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Uudenmaan, ItäUudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Hämeenlinnassa ja muut toimipaikat Helsingissä ja Kouvolassa;

2) Lounais-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Turussa;

3) Itä-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Mikkelissä ja muut toimipaikat Kuopiossa ja Joensuussa;

4) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Vaasassa ja muut toimipaikat Tampereella ja Jyväskylässä;

5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Oulussa;

6) Lapin aluehallintovirasto, jonka toimialueeseen kuuluu Lapin maakunta ja jonka päätoimipaikka on Rovaniemellä.

Ahvenanmaan valtionviraston toimialueeseen kuuluu Ahvenanmaan maakunta. Viraston päätoimipaikka on Maarianhaminassa.

2 §
Aluehallintovirastojen organisaatio ja tehtäväjako

Aluehallintovirastossa on siten kuin 3 §:ssä säädetään seuraavat vastuualueet:

1) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat ― vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 1 momentin 1―4 ja 8 kohdassa sekä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

2) ympäristölupavastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

3) työsuojelun vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

4) pelastustoimi ja varautuminen - vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa ja 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

5) poliisitoimen vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä.

Aluehallintoviraston vastuualueilla hoidetaan lisäksi muita virastolle erikseen säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.

Aluehallintovirastossa on lisäksi viraston hallintopalveluja hoitava vastuuyksikkö.

Aluehallintovirastoista annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu Ahvenanmaan valtionvirasto organisoidaan ja sen tehtäväjako toteutetaan soveltuvin osin 1-3 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti.

3 §
Vastuualueiden sijoittuminen aluehallintovirastoihin ja niiden toimialueet

Kaikissa aluehallintovirastoissa on peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - ja pelastustoimi ja varautuminen - vastuualueet. Nämä vastuualueet huolehtivat niille säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta aluehallintoviraston toimialueella.

Ympäristölupavastuualueiden, työsuojelun vastuualueiden ja poliisitoimen vastuualueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja niiden toimialueista säädetään erikseen.

4 §
Johtavat virkamiehet

Aluehallintoviraston johtajana on ylijohtaja sekä viraston vastuualueen ja hallintopalvelujen vastuuyksikön päällikkönä johtaja.

5 §
Aluehallintovirastojen hallintopalvelujen vastuuyksikkö

Kaikissa aluehallintovirastoissa on hallintopalvelujen vastuuyksikkö. Vastuuyksikkö hoitaa niitä viraston yleistä hallintoa, taloushallintoa, toiminta- ja taloussuunnittelua, henkilöstöhallintoa, tietopalvelua, viestintää sekä muita viraston sisäisen toiminnan tukipalveluja koskevia tai vastuuyksikölle erikseen määrättyjä tehtäviä, joita ei hoideta valtakunnallisesti 7-11 §:ssä säädetyllä tavalla.

Hallintopalvelujen vastuuyksikkö toimii aluehallintoviraston vastuualueista erillisenä yksikkönä.

6 §
Aluehallintovirastojen ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Yksikkö toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa sen vastuualueista erillisenä yksikkönä.

Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen opetustoimen tehtävät. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialaan kuuluvissa ruotsinkielistä väestöä koskevissa koulutukseen, osaamiseen ja kirjastotoimeen liittyvissä asioissa.

Palveluyksikön virkojen kelpoisuusvaatimuksena on 16 §:ssä säädetyn lisäksi ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Palveluyksikön henkilöstön työskentelypaikkakuntana voi olla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi muun aluehallintoviraston toimipaikka.

7 §
Aluehallintovirastojen alaisten maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Yksikkö toimii Itä-Suomen aluehallintovirastossa sen vastuualueista erillisenä yksikkönä.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat aluehallintovirastoista annetussa laissa tarkoitetut maistraattien ohjaus-, valvonta- ja kehittämistehtävät. Ahvenanmaalla yksikön toimivaltaan kuuluu kuitenkin vain rekisterihallinnon paikallisviranomaiselle säädettyjen tehtävien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävänä on lisäksi hoitaa holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 64 §:ssä aluehallintovirastolle säädettyjä tehtäviä.

8 §
Aluehallintovirastojen tietohallintoyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi tietohallintoyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Yksikkö toimii Lapin aluehallintovirastossa sen vastuualueista erillisenä yksikkönä.

Tietohallintoyksikön tehtävänä on:

1) ohjata ja koordinoida aluehallintovirastojen tietohallintoa;

2) hankkia ja järjestää tietohallintopalveluja aluehallintovirastoille;

3) kehittää aluehallintovirastojen tiedon hallintaa ja hoitaa virastojen asiakirjahallinnon keskitettyjä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä;

4) hoitaa muut yksikölle erikseen määrätyt tietohallinnon tehtävät.

Tietohallintoyksikön on tehtävä tietohallintoa koskevissa asioissa yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetussa laissa (897/2009) tarkoitettujen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tietohallinnon kanssa.

9 §
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) pelastuslaissa (468/2003) tarkoitetusta väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta vapauttaminen;

2) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät;

3) perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetussa laissa (517/1999) tarkoitettujen lupien myöntäminen ja valvonta;

4) perusopetuslaissa (628/1998) ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitetun erivapauden kelpoisuusvaatimuksista myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi:

1) kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa (1075/2000) tarkoitetun välitysliikerekisterin valtakunnallisesta kehittämisestä;

2) aluehallintovirastojen toiminnan ja viestinnän yleisestä kehittämisestä ja koordinoinnista;

3) aluehallintovirastojen tilivirasto- ja talousjärjestelmätehtävien valtakunnallisesta hoitamisesta;

4) aluehallintovirastojen kustannuslaskentaan ja suoritteiden hinnoitteluun sekä työajanseurantaan liittyvien tehtävien valtakunnallisesta hoitamisesta;

5) yhteispalvelun valtakunnallisesta kehittämisestä.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on 2 momentin 2 ja 5 kohdissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi viraston vastuualueista ja hallintopalvelujen vastuuyksiköstä erillinen toimintayksikkö.

10 §
Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetussa laissa (1122/2003) aluehallintovirastolle säädetyt valtionavustusten tekniseen käsittelyyn, maksatukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto hoitaa talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (713/2000) tarkoitetut aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointiin liittyvistä valtakunnallisista tehtävistä;

2) valtakunnallisesti aluehallintovirastojen toiminnan sisäisestä tarkastuksesta;

3) aluehallintovirastojen hankintatoimeen ja toimitilahallintoon liittyvien tehtävien valtakunnallisesta hoitamisesta.

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi viraston vastuualueista ja hallintopalvelujen vastuuyksiköstä erillinen toimintayksikkö.

11 §
Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät.

Itä-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi:

1) luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon liittyvistä tehtävistä;

2) aluehallintovirastojen ja maistraattien palkkaus- ja työnantajapolitiikkaan liittyvistä valtakunnallisista tehtävistä, ottaen huomioon mitä valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 3 §:n 4 momentissa säädetään, sekä aluehallintovirastojen henkilöstösuunnitteluun, raportointiin ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä valtakunnallisista tehtävistä.

Aluehallintovirastossa on 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi viraston vastuualueista ja hallintopalvelujen vastuuyksiköstä erillinen toimintayksikkö.

Aluehallintoviraston ylijohtaja ei voi ottaa ratkaistavakseen 3 momentissa tarkoitetulta toimintayksiköltä sen tehtäviin kuuluvia työsuojelun vastuualueen henkilöstön palkkaus- ja työnantajapolitiikkaa sekä tarkentavia virkaehtosopimuksia koskevia asioita.

Toimintayksikön on, ennen kuin se tekee päätöksen tai muun ratkaisun palkkaus- ja työnantajapolitiikkaa sekä tarkentavia virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa, hankittava asialle viraston työsuojelun vastuualueen henkilöstön osalta sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelun valvontaa ohjaavan osaston hyväksyntä sekä viraston muun henkilöstön ja maistraatin henkilöstön osalta valtiovarainministeriön aluehallintovirastoja ohjaavan osaston hyväksyntä.

12 §
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella pelastuslaissa aluehallintovirastoille säädetyt metsäpalojen tähystykseen liittyvät tehtävät. Muiden aluehallintovirastojen tulee avustaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa tässä tehtävässä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallisesta kehittämisestä ja koordinoinnista.

13 §
Lapin aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) tarkoitetut saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvät tehtävät;

2) elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettu lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta poroteurastamoissa.

14 §
Aluehallintovirastojen strategisen suunnittelun ja ohjauksen sisältö ja menettelytavat

Valtiovarainministeriö vastaa aluehallintovirastoista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun strategisen suunnittelun ja ohjauksen järjestämisestä ja koordinoinnista sekä siitä, että virastoille laaditaan strategia-asiakirjat ja strategiset tulostavoiteasiakirjat.

Strategia-asiakirjassa esitetään hallitusohjelmasta, hallituksen strategia-asiakirjasta, valtioneuvoston kehyspäätöksistä, maakuntaohjelmista, hallituksen politiikkaohjelmista, muista poikkihallinnollisista ohjelmista sekä lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuksista johdettavat aluehallintovirastojen yhteiset strategiset tavoitteet ja suunnitelma resurssien kohdentamisesta näiden tavoitteiden toteuttamiseen hallinnonaloittain. Strategia-asiakirja on aluehallintovirastoille yhteinen, ja se laaditaan hallituskaudeksi. Sitä voidaan tarkistaa hallituskauden aikana.

Strateginen tulostavoiteasiakirja laaditaan kullekin aluehallintovirastolle hallituskaudeksi, ja sitä tarkistetaan vuosittain. Tulostavoiteasiakirja perustuu strategia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja päämääriin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Asiakirjassa määritellään virastolle keskeiset toimintalinjat ja tulostavoitteet, yhteistyökysymykset ja määrärahapuitteet hallinnonaloittain. Lisäksi määritellään valtion kanta maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien mukaisten hankkeiden toteuttamiseen.

15 §
Aluehallintovirastojen toiminnallisen ohjauksen sisältö ja menettelytavat

Aluehallintovirastoista annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu ohjaava ministeriö tai keskushallinnon virasto vastaa aluehallintovirastojen toiminnallisen ohjauksen järjestämisestä ja siitä, että virastoille laaditaan tarvittaessa toiminnalliset tulostavoiteasiakirjat.

Tulostavoiteasiakirjassa esitetään toimintasektoreittain vuosittaiset tai muut lyhyen aikavälin toimintaa ja tehtäviä koskevat tulostavoitteet sekä näitä koskevat taloudelliset resurssit toimintavuodeksi.

Valmistellessaan tulostavoiteasiakirjoja on ohjaavan ministeriön tai keskushallinnon viraston neuvoteltava aluehallintovirastojen kanssa tavoitteena yhteinen näkemys toimintavuoden tulostavoitteista ja tarvittavista voimavaroista. Jos viraston vastuualuetta ohjaa useampi ministeriö tai keskushallinnon virasto, on tulostavoiteasiakirjan laadinnasta vastaavan ministeriön tai keskushallinnon viraston sovitettava yhteen omat tavoitteensa ja niiden vaatimat voimavarat muiden toimintaa ohjaavien ministeriöiden ja virastojen kanssa.

16 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Aluehallintoviraston virkojen kelpoisuusvaatimuksena on:

1) aluehallintoviraston ylijohtajalla ja vastuualueen johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

2) 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun yksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja tehtävien edellyttämä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Työsuojelun vastuualueen tarkastushenkilöstössä tulee olla sellaisia tarkastajia, joilla on useiden vuosien pituinen käytännön ammattityökokemus. Jos viranhoito edellyttää tällaista ammattityökokemusta, on ennen viran täyttämistä pyydettävä lausunto keskeisiltä työntekijöiden keskusjärjestöiltä.

Poliisitoimen vastuualueen johtajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen.

17 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Valtiovarainministeriö voi ennen tämän asetuksen voimaan tuloa määrätä virkamiehet hoitamaan 7 ja 8 §:ssä, 9 §:n 3 momentissa, 10 §:n 4 momentissa ja 11 §:n 3 momentissa tarkoitettujen yksiköiden päälliköiden tehtäviä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.