880/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n 2 ja 3 momentin, sellaisena kuin ne ovat laissa 273/2003, ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 303/2006, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 504/2008 (tunnistusasetus) koskevista kansallisista menettelyistä.

2 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Rekisterinpitoon, tietojärjestelmään talletettaviin tietoihin ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan mitä maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa (tietojärjestelmälaki, 284/2008) säädetään.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hevoseläimellä tunnistusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja Equus -sukuun kuuluvia kavioeläinnisäkäslajeja ja niiden risteytyksiä;

2) eläintenpitäjällä tunnistusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua luonnollista tai oikeushenkilöä;

3) tunnistusasiakirjalla tunnistusasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa;

4) rekisteröidyllä hevoseläimellä rotukantakirjaan merkittyä tai siihen merkittäväksi tarkoitettua eläintä taikka kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen rekisteriin merkittyä eläintä; sekä

5) maahantuonnilla hevoseläimen tuomista Suomeen Euroopan unionin (EU-alueen) ja Euroopan talousalueen (ETA-alue) ulkopuolelta.

2 luku

Hevoseläimen tunnistaminen ja merkitseminen

4 §
Hevoseläimen tunnistaminen

Velvollisuudesta tunnistaa hevoseläin sekä hevoseläinten tunnistamisjärjestelmän yleisistä periaatteista säädetään tunnistusasetuksen 3 artiklassa.

5 §
Tunnistusasiakirjan myöntävä toimielin

Tunnistusasiakirjan myöntävänä toimielimenä voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltion hyväksymä tai tunnustama toimielin tunnistusasetuksen 4 artiklan mukaisesti.

Tunnistusasiakirjan myöntäväksi toimielimeksi Suomessa nimetään Suomen Hippos ry (Hippos) seuraavilta osin:

1) tunnistusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan a) alakohdassa tarkoitettujen rotukantakirjaan merkittyjen ja siihen merkittäväksi tarkoitettujen hevoseläinten osalta hevostalouslain (796/1993) 3 §:n nojalla hyväksyttynä kantakirjanpitäjänä; sekä

2) tunnistusasetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten osalta Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994, 1100-laki) 2 §:n 2 momentin nojalla Elintarviketurvallisuusviraston apuna.

6 §
Hevoseläimen merkitseminen

Suomessa 1 päivänä heinäkuuta 2009 ja sen jälkeen syntyneet hevoseläimet on merkittävä mikrosirulla tunnistusasetuksen 11 artiklan mukaisesti tunnistamisen yhteydessä.

Mikrosiruissa, joilla hevoseläimet merkitään tammikuun 1 päivänä 2010 ja sen jälkeen, on oltava mikrosirun valmistajan tunnus. Mikrosiru ei saa sisältää Suomen maatunnusta (246).

Mikrosirun kiinnittämiseen oikeutetun henkilön kelpoisuusvaatimuksista on säädetty eläinsuojeluasetuksen (396/96) 23 §:ssä.

7 §
Tunnistusasiakirjan hakeminen

Eläintenpitäjän on haettava 1 päivänä heinäkuuta 2009 ja sen jälkeen syntyneelle hevoseläimelle tunnistusasiakirjaa 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulta toimielimeltä tunnistusasetuksen 5 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä kappaleessa säädetyssä määräajassa.

Eläintenpitäjän on haettava maahantuodun rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirjan rekisteröintiä tai maahantuodulle muulle kuin rekisteröidylle hevoseläimelle tunnistusasiakirjaa Hippokselta tunnistusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Euroopan unionin alueelta (EU-alue) tai Euroopan talousalueelta (ETA-alue) ei Suomeen saa vastaanottaa hevoseläintä, jolla ei ole tunnistusasetuksessa tarkoitettua tunnistusasiakirjaa. EU- tai ETA-alueelta vastaanotettua hevoseläintä ei 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla tunnisteta tai uudelleen tunnisteta Suomessa.

8 §
Yksinkertaistettu tunnistusasiakirja

Tunnistusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan e) alakohdassa tarkoitettua älykorttia (yksinkertaistettu tunnistusasiakirja) voidaan käyttää tunnistusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan tarkoittamalla tavalla Suomen alueella.

Hippos voi tunnistusasiakirjan lisäksi myöntää eläintenpitäjän hakemuksesta hevoseläimelle 1 momentissa tarkoitetun yksinkertaistetun tunnistusasiakirjan, jossa on tunnistusasetuksen liitteessä II tarkoitetut tiedot.

9 §
Hevoseläimen kuolema, lopetus tai teurastus

Kun hevoseläin kuolee, lopetetaan tai teurastetaan, vastaa tunnistusasetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta tai toimenpiteiden suorittamisen valvonnasta 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

1) a.i alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kunnaneläinlääkäri eläintautilain (55/1980) 5 §:n nojalla;

2) a.ii alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa elintarvikelain (23/2006) 43 §:ssä tarkoitettu lihantarkastuksesta vastuussa oleva valvontaviranomainen; sekä

3) b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa Elintarviketurvallisuusvirasto siten kuin on tarkoitettu eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (850/2005) 4 §:ssä, sellaisena kuin se on asetuksessa 337/2006.

Eläintenpitäjän velvollisuudesta palauttaa tunnistusasiakirja sen myöntäneelle toimielimelle hevoseläimen kuollessa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitettujen viranomaisten valvonnassa säädetään tunnistusasetuksen 19 artiklan 5 kohdassa.

3 luku

Erinäiset säännökset

10 §
Yhteyspiste

Elintarviketurvallisuusvirasto on tunnistusasetuksen 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu yhteyspiste.

11 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamista valvovista viranomaisista säädetään eläintautilain 5 §:ssä. Lisäksi valvontaviranomaisena toimivat työ- ja elinkeinokeskukset sekä tulli- ja poliisiviranomaiset 1100-lain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

12 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen säännösten rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seuraamuksista säädetään eläintautilain 23 §:ssä.

13 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2009.

Jos ennen 1 päivänä heinäkuuta 2009 syntyneellä hevoseläimellä on 5 §:ssä tarkoitetun toimielimen myöntämä tunnistusasiakirja, passi tai rekisteriote, jossa on kirjattuna tai johon on mahdollista kirjata tunnistusasetuksen liitteen I lukujen V―VII ja IX tarkoittamat tiedot, pidetään hevoseläintä tunnistusasetuksen tarkoittamassa merkityksessä tunnistettuna eikä sille tarvitse hakea uudelleen tunnistusasiakirjaa.

Jos ennen 1 päivänä heinäkuuta 2009 syntyneellä hevoseläimellä ei ole 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, on eläintenpitäjän haettava hevoseläimelle tunnistusasiakirjaa 5 §:ssä tarkoitetulta toimielimeltä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009.

Komission asetus (EY) N:o 504/2008 (32008R0504); EUVL N:o L 149, 7.6.2008, s. 3

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.