874/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 7 §:n 1 momentin 4 kohta ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 1 momentin 4 kohta laissa 814/2008 ja 3 momentti laissa 1086/2008,

muutetaan 13 §:n 1 momentin 6 kohta ja 16 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 13 §:n 1 momentin 6 kohta mainitussa laissa 814/2008 ja 16 §:n 4 momentti laissa 856/2005, sekä

lisätään lakiin uusi 7 a § ja 13 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 814/2008, uusi 7 kohta seuraavasti:

7 a §

Edellä 5 §:ssä tarkoitettua lähdeverokorttia annettaessa vähennetään korvauksesta, joka perustuu 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan, kulut, jotka ovat välittömässä taloudellisessa yhteydessä korvaukseen, jos Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuva rajoitetusti verovelvollinen niin vaatii. Jos välittömiä kuluja ei ole vähennetty lähdeveroa perittäessä, verovelvollinen voi 11 §:n 2 momentissa tarkoitetulla oikaisuvaatimuksella pyytää liikaa maksetun lähdeveron maksamista takaisin. Lähdevero on 15 §:ssä säädetyn suuruinen.

Jos verovelvollinen on vaatinut välittömien kulujen vähentämistä, 1 momenttia sovelletaan kaikkiin verovuoden aikana taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta Suomesta saamiin korvauksiin. Niitä verovelvolliselle korvattuja kuluja, joita 4 §:n 2 momentin mukaan ei lueta palkkaan, ei vähennetä.

13 §

Verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä verotetaan:


6) elokuvafilmin käyttämisestä tai käyttöoikeudesta saatu korvaus;

7) metsätaloudesta saatu tulo.


16 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen verojen suorittamiseksi toimitetaan ennakonkanto siten kuin ennakkoperintälaissa säädetään. Ennakkoperintälakia sovelletaan myös eläketulon ja metsätaloudesta saadun tulon ennakonpidätykseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Lakia sovelletaan tuloon, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 173/2009
VaVM 19/2009
EV 140/2009

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.