827/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja kaupanvahvistajista 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun lain (573/2009) 10 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistöjen kirjaamisasioiden käsittelystä valtiolle perittävistä maksuista ja niiden määräytymisestä julkisoikeudellisena suoritteena sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja niiden määräytymisestä sekä kaupanvahvistukseen liittyvistä korvauksista.

2 §
Kokonaiskustannusten laskeminen

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaisesti kirjaamisasian käsittelystä perittävän maksun suuruus vastaa suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo).

3 §
Kirjaamismaksut

Kirjaamisasian käsittelystä maanmittaustoimistossa julkisoikeudellisena suoritteena peritään seuraavat maksut:

1) lainhuudatus ja omistusoikeuden rekisteröinti 65 euroa; lainhuudatuksen tai omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä tehtävästä kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevasta merkinnästä ei peritä eri maksua;

2) käsittely, joka sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 165 euroa;

3) maakaaren (540/1995) 11 luvun 6 §:n mukainen selvennyslainhuuto 30 euroa;

4) kiinnityksen vahvistaminen ja purkaminen 44 euroa;

5) muu kiinnityksen muuttaminen tai uuden panttikirjan antaminen 30 euroa;

6) panttikirjan haltijaa koskeva asia 12 euroa kiinnitykseltä; kiinnityksen vahvistamisen tai muuttamisen yhteydessä tehdystä haltijamerkinnästä tai haltijamerkinnän poistamisesta ei peritä eri maksua;

7) erityisen oikeuden kirjaaminen tai siirto 65 euroa;

8) erityisen oikeuden kirjauksen muuttaminen 30 euroa;

9) merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta ja sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus 30 euroa; kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevan merkinnän poistamisesta ei peritä maksua;

10) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen (960/1996) 24 §:n 2 momentin mukaisesti kirjauksen kohteesta tehdystä selventävästä merkinnästä ei peritä maksua.

Maksua ei peritä asiasta, joka on tullut vireille kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta tai toisen viranomaisen ilmoituksesta.

4 §
Tiedoksiantomaksut

Haastemiestiedoksiannosta ja ulkomaille toimitettavasta asiakirjasta tulevista maksuista säädetään erikseen. Tiedoksiannosta ulkomailla lisäksi aiheutuneet erilliset kustannukset peritään siten kuin 8 §:ssä säädetään.

5 §
Todistusmaksut

Tilauksesta annettavista todistuksista peritään todistusmaksuja seuraavasti:

1) rasitustodistus 25 euroa;

2) muu todistus 20 euroa.

Todistusmaksua ei peritä todistuksesta:

1) joka kirjoitetaan ilman pyyntöä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan;

2) jonka julkinen kaupanvahvistaja merkitsee kiinteistön luovuttamisesta tehtyyn asiakirjaan;

3) joka annetaan asianomaiselle puhevallan varaamista varten;

4) joka annetaan maksutta käsiteltäväksi säädetyssä asiassa.

6 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Pöytäkirjasta tai muusta viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta tilauksesta valmistettavista otteista ja jäljennöksistä peritään maksu seuraavasti:

1) tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta oikeaksi todistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään 2 euroa sivulta, asiakirjan oikeaksi todistamattomasta A4-kokoa olevasta jäljennöksestä 0,50 euroa sivulta ja A3-kokoa olevasta jäljennöksestä 1 euro sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 79 euroa asiakirjalta;

2) erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään 3 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 165 euroa asiakirjalta.

Sähköisesti toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu. Sähköisesti toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta.

Postitse tai sähköisesti toimitettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua vähintään 7 euroa.

7 §
Vapautukset otemaksun ja jäljennösmaksun suorittamisesta

Edellä 6 §:ssä säädettyä maksua ei peritä asiakirjasta, joka annetaan asianosaiselle ilman tilausta. Maksua ei myöskään peritä asiakirjasta, jonka maksuttomuudesta säädetään muualla laissa tai asetuksessa.

8 §
Kuuluttamiskustannukset ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan asiassa.

Jos asianosainen on laiminlyönyt velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen viranomaiselle, viranomaisen valmistamasta jäljennöksestä peritään asianosaiselta maksu 6 §:ssä säädetyn määräisenä.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhasta taikka muusta tallenteesta peritään tilaajalta nauha- tai tallennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 25 euroa. Jos nauhan tai tallenteen toimittaminen edellyttää yli kaksi tuntia työtä, toimituskustannuksena peritään lisäksi kahden tunnin ylittävältä kultakin täydeltä tunnilta 20 euroa, kuitenkin enintään 500 euroa.

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti; ja

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen tai työntekijän tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittävän maksun määrää tiedon hakenut viranomainen. Maksu on määrättävä aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi.

9 §
Maksun perintä

Jos asia, josta on säädetty perittäväksi vain yksi maksu, siirretään välitoimenpidettä varten toiseen käsittelytilaisuuteen, maksu voidaan periä ensimmäisen käsittelykerran jälkeen.

10 §
Viivästysseuraamukset

Viivästysmaksusta ja viivästyskorosta säädetään valtion maksuperusteasetuksessa (211/1992).

11 §
Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteistötietojärjestelmästä julkisoikeudellisina suoritteina annettavista oikeaksi todistetuista otteista ja todistuksista peritään valtiolle ja kunnalle kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 7 §:n ja kiinteistörekisterilain (392/1985) 14 a §:n nojalla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaiset maksut.

12 §
Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat omakustannushintaan hinnoiteltavat suoritteet

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutetuista kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta peritään valtiolle ja kunnalle 11 §:ssä tarkoitetun asetuksen mukaiset maksut.

13 §
Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 77 euroa kaupalta ja muulta luovutukselta. Luovutuskirjan tai muun asiakirjan jäljennöksen valmistamisesta maksu on 2 euroa sivulta.

Jos luovutus asianosaisten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin virka- tai toimipaikalla, kaupanvahvistaja perii lisäksi matkakustannukset.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Suoritteesta, jonka maksu on määrätty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.