821/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 29 päivänä tammikuuta 2009 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (36/2009) liitteen 3 kohdat 2 – 2.7, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 94/2009,

muutetaan 4 §, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 94/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 9 b ja c §, seuraavasti:

4 §

Lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä 3 olevan maksutaulukon mukaiset, omakustannusarvoon perustuvat kiinteät maksut seuraavista kemikaalilain (744/1989) mukaisista suoritteista:

1) kemikaalilain 6 luvussa tarkoitetun biosidivalmistetta tai tehoainetta koskevan hakemuksen tai ilmoituksen käsittely sekä niitä koskevat toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat lausunnot;

2) kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti toimitettujen tietojen käsittely;

3) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut suoritteet.

9 b §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 4 §:n nojalla annettavat luvat, 5 §:n nojalla annettava päätös vastaavan johtajan hyväksymisestä ja 14 c §:n mukaiset vuosimaksut, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa 1 500 €;

2) päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta 400 €;

3) päätös terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksymisestä 200 €; sekä

4) yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajan vuosimaksu 100 € kultakin alkavalta viideltä toimipisteeltä.

Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vuosimaksua ei peritä luvan saaneelta palvelujen tuottajalta sen kalenterivuoden osalta, jolloin toiminta on loppunut viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

9 c §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (1505/1994) nojalla annettavat päätökset, ilmoitukset ja todistukset, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) lain 30 §:n 1 kohdassa tarkoitettu lain soveltamista koskeva päätös sekä 2 kohdassa tarkoitettu luokittelupäätös 85 €;

2) lain 30 §:n 4 kohdassa tarkoitettu poikkeuslupa 1 680 €;

3) kliinisen tutkimuksen suorittamista koskeva ilmoitus luokka A (ei-riskituotteet) 335 € ja luokka B (riskituotteet) 840 €;

4) ulkomaille vientiin liittyvät todistukset (sertifikaatit) 85 € ja samanaikaisesti pyydetyt kaksoiskappaleet á 15 €


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleiden asioiden käsittelystä peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Asetuksen 9 b §:n mukaiset maksut peritään kuitenkin 1 päivänä syyskuuta 2009 jälkeen vireille tulleiden hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.