764/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 7 §:n 2 momentin, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1443/2006) 15 §:n 5 momentin ja 21 §:n 6 momentin sekä maatalouden rakennetuista 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 13 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ensiksi mainitun lain 7 §:n 2 momentti on laissa 275/2004:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja paloturvallisuudesta on muutoin säädetty tai määrätty, noudatetaan tätä asetusta porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000), maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006) sekä maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) mukaan tuettavissa hevostalousrakennusten uudisrakennushankkeissa ja uudisrakentamiseen verrattavassa laajentamisessa sekä laajoissa peruskorjaushankkeissa.

2 §
Yleisiä vaatimuksia

Hevostalousrakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita, eläinsuojelulainsäädännön hevosten pidolle asettamia eläinsuojeluvaatimuksia, maatalouden ja maaseutuelinkeinojen tukilainsäädännön ehtoja sekä ympäristöhallinnon ympäristönsuojeluvaatimuksia seuraavin täydennyksin.

Peruskorjauksissa ja pienehköissä laajennuksissa tästä asetuksesta voidaan sallia vähäisiä poikkeuksia, ellei eläinsuojelu-, työsuojelu- tai muista säädöksistä muuta johdu.

Tässä asetuksessa annetuissa eläintilojen kuten erilaisten karsinoiden, pilttuiden ja pihattojen mitoituksen vähimmäismitoissa ja -pinta-aloissa sallitaan levy- tai ritiläseinämärakennepaksuuden pienentävän mitoitusvaatimusta enintään 50 millimetrillä.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläinsuojalla kotieläinrakennusta kuten hevostallia tai hevospihattoa jossa pidetään ja hoidetaan hevosia;

2) hevostallilla ja tallilla eläinsuojaa, jossa hevosia pidetään karsinoissa;

3) hevospihatolla ja pihatolla eläinsuojaa, jossa hevosia pidetään ryhmässä ja jossa hevosilla on liikkumavapaus ulkoilu- ja makuualueelle sekä ruokintapaikalle;

4) hoitokarsinalla sairaalle tai hoidettavalle hevoselle tarkoitettua tilaa tallissa;

5) karsinalla yhdelle hevoselle tarkoitettua tilaa tallissa;

6) ryhmäkarsinalla usealle hevoselle tarkoitettua tilaa tallissa jossa pidettävien hevosten tulee voida asettua yhtä aikaa makuulle;

7) pilttuulla hevosen kytkemiseen käytettyä pitopaikkaa tai hoitopaikkaa, jolloin kyseessä on ns. pakkopilttuu;

8) ruokintapilttuulla yhdelle hevoselle eroteltua ruokintapaikkaa, johon hevonen pääse vapaasti syömään tai voidaan kytkeä syömisen ajaksi;

9) ulkokentällä ja ravivalmennusalueella ratsastukseen, hevosten juoksutukseen tai ajamiseen tarkoitettua pohjarakennettua aluetta;

10) ulkoilutarhalla hevosten vapaaseen liikkumiseen tarkoitettua aidattua jaloittelualuetta, ei kuitenkaan laajempia laidunalueita, joilla on pysyvä kasvupeite;

11) ulkokarsinalla tallissa sijaitsevan yksittäiskarsinan kohdalle rakennuksen ulkopuolelle rakennettua aidattua ulkotilaa;

12) maneesilla katettua hallia, jossa on seinät, ja jossa voidaan ratsastaa ja ajaa; ja

13) hevosella kavioeläintä (hevonen, poni, aasi tai muu vastaava) (MMMp 14/EEO/1998).

4 §
Hevostallia ja -pihattoa koskevat yleiset vaatimukset

Tallin ja hevospihaton tulee sijaita sellaisella alueella, jolla hevosia voidaan liikuttaa ja käyttää ja jolla hevosilla on riittävät mahdollisuudet ulkoiluun ulkoilutarhassa. Hevosille on oltava tarkoituksenmukaiset ja turvalliset kulkureitit pitopaikasta pihalle ja tarhoihin. Hevosten määrään nähden on varattava riittävästi ulkoilutarha- tai tarhalaidunalaa.

Tallissa tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla erillinen tuuletettava ja tarvittaessa lämmitettävä tila, jossa hevosen varusteet voidaan kuivata ja säilyttää. Tallissa tai sen välittömässä läheisyydessä tulee myös olla suljettava tila sellaisille hevosen lääkkeille, vitamiineille ja erikoisrehuille, jotka vaativat kuivaa säilytystilaa. Yli 20 hevosen eläinsuojassa on oltava yksi hevosen pesutila, johon hevonen voidaan kytkeä paikalleen pesun aikana. Pesutilan tulee sijaita joko eläinsuojan yhteydessä tai muussa erillisessä tilassa. Pesupaikka tulee viemäröidä siten, että pesu- ja likavedet johdetaan lattiakaivoon, joka samalla toimii helposti tyhjennettävänä sakokaivona. Pesutilan seinien tulee olla pesunkestäviä. Pesutilassa on oltava riittävän tehokas ilmanvaihto kosteuden poistamiseksi.

Eläinsuojassa käytettävät laitteet eivät saa aiheuttaa hevosta äkillisesti ja jatkuvasti pelästyttäviä ääniä.

Hevospihaton on tarjottava riittävä suoja hevosille kaikissa sääolosuhteissa. Pihaton seinien tulee olla vedottomat. Pihattoon on oltava vähintään 1,5 metriä leveä sisään- ja ulospääsyaukko. Hevosten vapaata liikkumista varten tarkoitettu sisään- ja ulospääsyaukko on varustettava tuulikaapilla, jossa on hevosille esteetön läpikulku ja sellainen oviaukon ilmavirtaushidastin, joka estää ilman suoran virtauksen pihaton sisälle. Pihaton tulee olla sääolosuhteiden vaihteluista johtuen täysin suljettavissa ovella, esimerkiksi liukuovella. Kun pihaton ovi suljetaan, on pihaton ilmanvaihdon täytettävä tämän asetuksen 8 §:ssä eläinsuojan ilmanvaihdolle asetetut vaatimukset. Pihaton yhteydessä tai sen läheisyydessä on oltava erillinen tila hevosen vaatimia päivittäisiä puhdistus- ja muita toimenpiteitä varten.

Hevostallissa tai -pihatossa syntyvät sosiaalitilojen jätevedet ja eläinten pesuvesien jätevedet sekä muut niihin verrattavat jätevedet, poislukien lantalan virtsa ja ulostejätteet kuivikkeineen, tulee käsitellä talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (542/2003) edellytetyllä tavalla ja mahdollisen ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

5 §
Hevostallin ja -pihaton rakenteiden mitoitus

Eläinsuojan rakenteet ja laitteet on suunniteltava niin, että ne kestävät hevosten pitämisestä aiheuttamat rasitukset ja kuormitukset.

Käytävien lattiapintojen on oltava tasaisia ja pinnaltaan sellaisia, etteivät hevoset liukastu, kompastu tai satuta jalkojaan. Lattia- tai alapohjarakenne tulee tehdä niin, etteivät jätevedet tai muut nesteet valu tai imeydy maahan hallitsemattomasti.

Eläinsuojassa olevan kulkureitin pituus lähimpään uloskäyntioveen saa paloturvallisuuden takia olla enintään 30 metriä. Yli kymmenen hevosen hevostallissa on oltava vähintään kaksi vaihtoehtoista ovea, josta hevoset voidaan viedä ulos. Tällaisen poistumisoven oviaukon on oltava vähintään 1,5 metriä leveä ja vähintään 2,2 metriä korkea. Tallin käytävien leveydestä on mitoitusvaatimukset annettu liitteessä 1, taulukko 3.

Uuden eläinsuojan sisäkorkeuden tulee olla vähintään 2,7 metriä. Peruskorjatussa eläinsuojassa huonekorkeuden tulee pääsääntöisesti olla vähintään 2,5 metriä, kuitenkin niin, että huonekorkeus ei missään hevosten oleskelualueella saa olla alle 2,2 metriä. Ikkunoiden ja valoaukkojen pinta-alan on oltava vähintään 3 % eläinsuojan huonealasta. Hevosten ulottuvilla olevat ikkunat on sijoitettava tai suojattava riittävän vahvasti niin, etteivät hevoset pääse koskettamaan ikkunoita tai pyrkimään niiden kautta ulos.

6 §
Karsinaa ja pilttuuta sekä hevospihattoa koskevat vaatimukset

Tallissa hevosta on pidettävä yksittäiskarsinassa tai ryhmäkarsinassa. Yksittäiskarsinan mitoitusvaatimukset on esitetty liitteessä 1, taulukossa 1 sekä ryhmäkarsinan ja pihaton taulukossa 2.

Karsinan ja hevosen pitopaikan rakennus- tai pinnoitemateriaali ei saa aiheuttaa terveysongelmia hevosille. Mikäli karsinarakenteet eivät ylety kattoon saakka, on rakenteen ja katon välisen etäisyyden oltava pienempi kuin 150 mm tai suurempi kuin 450 mm. Karsinan alareunan ja lattian välisen raon leveys saa olla korkeintaan 30 mm. Karsinan pysty- ja vaakakalterit on mitoitettava sellaiseksi, ettei hevonen voi jäädä niihin päästään tai jalastaan kiinni.

Karsinan, pilttuun tai pihaton lattiapinnan on oltava tasainen ja liukastumisen estävä, esimerkiksi harjattu betonipinta tai puupölkkylattia.

Karsinan oviaukon leveyden tulee olla vähintään 1,1 metriä, ja korkeuden vähintään 2,2 metriä.

Uudisrakennuksissa kahden karsinarivin välisen käytävän leveyden on oltava vähintään 2,5 metriä sekä yhden karsinarivin ja seinän välisen käytävän leveyden vähintään 2,0 metriä. Peruskorjatussa eläinsuojassa sekä uusissa ponitalleissa saa käytävän leveys olla vähintään 2,0 metriä, mikäli käytävän pituus on alle 12 metriä. Mikäli hevoset voivat työntää päänsä karsinasta käytävälle tai karsinoiden ovet avautuvat käytävälle, on käytävän leveyden oltava vähintään 2,5 metriä.

7 §
Hevosten ruokintaan liittyvät rakenteet

Ruokinta-astiat ja muut ruokintalaitteet sekä juoma-astiat on muotoiltava ja sijoitettava niin, että hevoset eivät vahingoita itseään ja niiden on helppo syödä ja juoda luonnollisella tavalla. Ruokinta- ja juoma-astian yläreunan tulee olla pitopaikassa oleville hevosille sopivalla korkeudella.

Kun pihatoissa ja ryhmäkarsinoissa käytetään ruokinta-aitaa tai -estettä, sen aukkojen on oltava sellaiset että hevoset voivat vaikeuksitta syödä. Kun ruokintaesteenä käytetään pystykalteria, joka toinen väli on suljettava siten, että hevoset eivät pääse työntämään päätään viereiseen aukkoon.

Ruokintapilttuut on sijoitettava erilleen pihaton makuutilasta. Niiden on oltava katetut ja niiden pohjan sekä takaosan on oltava liukastumisen estäviä sekä kova- ja tiivispohjaisia, jotta siihen kerääntynyt lanta ja tallaantunut rehu voidaan helpommin ja turvallisesti poistaa.

8 §
Ilmanvaihto ja huonetilailmasto

Lämpöeristetyssä ja koneellisesti ilmanvaihdetussa eläinsuojassa ilmanlaadun tulee täyttää koneelliselle ilmanvaihdolle asetetut seuraavat laatuvaatimukset:

1) ilmanvaihto hevosta kohden on mitoitettava liitteen 1 taulukossa 4 esitettyjen arvojen mukaisesti;

2) ilmanvaihto on suunniteltava niin, ettei ilman virtausnopeus ylitä 0,25 metriä sekunnissa hevosen pitoalueella;

3) haitalliset kaasut ja epäpuhtaudet eivät saa eläinsuojan huoneilmassa ylittää muutoin kuin satunnaisesti seuraavia raja-arvoja: hiilidioksidi 3 500 ppm, ammoniakki 10 ppm, hiilimonoksidi 5 ppm ja orgaaninen pöly 10 mg/m3; ja

4) lämpöeristetyn eläinsuojan sisälämpötilan on talven aikana oltava vähintään 2 °C.

Pitkien kylmäjaksojen aikana pihaton ilmanvaihdon ja lämpötilan tulee olla hallittavissa. Mikäli ilmanvaihto on sähkökäyttöinen, on varasähköjärjestelmä järjestettävä.

9 §
Sairastilat

Jos hevoset pidetään hevospihatossa, tulee sairaille hevosille varata hoito- tai sairaskarsinatilaa lämpöeristettyyn eläinsuojaan. Hoitokarsina on rakennettava pihattorakennukseen tai osoitettava pihaton läheisyydessä olevasta muusta tilasta. Hoitokarsinan vähimmäispinta-alan on oltava hevosen kokoa vastaava taulukon 1 mukainen.

Eläinsuojiin, joissa on enemmän kuin 5 hevosta, on varattava hevosten lääkintää ja erikoishoitoa varten yksi hoitopaikka joko hoitokarsinana tai pakkopilttuuna, jossa on hevosen kiinnitysmahdollisuus siten, että hevonen saadaan tutkituksi ja hoidetuksi turvallisesti. Hoitopaikkoja on oltava vähintään yksi kutakin alkavaa viittäkymmentä hevosta kohden.

Hevoskarsina tai hevosille tarkoitettu pesupaikka voidaan myös nimetä hevosen hoito- tai sairaspaikaksi, mikäli tähän karsinaan on asennettu sairaan hevosen hoitoon tarpeelliset hevosen kiinnitys- ja liikkumisestelaitteet.

Hoito- tai sairaspaikka tulee aina merkitä pohjapiirustukseen.

10 §
Maneesin rakenteet

Maneesin areenan vapaan leveyden tulee olla vähintään 20 metriä ja sen pituuden vähintään 30 metriä. Maneesin sisätilan vapaan huonekorkeuden on oltava vähintään 4,5 metriä.

Maneesin areenan pohjarakenteen on oltava kuivitettu, ja pohjan rakennekerrokset on suunniteltava asianmukaisesti pohjamaan kantavuusominaisuuksien mukaan. Pintakerroksen on oltava tasainen ja sen tulee olla maneesin käyttötarkoitukseen sopivasta kosteutta sitovasta materiaalista.

Maneesin ratsastusareenan ympärillä oleva laitarakenne on mitoitettava siihen kohdistuvien kuormitusten ja rasitusten mukaan. Laitarakenteessa voidaan hyödyntää rakennuksen ulkoseinärunkoa. Laitaseinämän yläreunan tulee ratsastajan turvallisuuden vuoksi olla hieman ulospäin kallistuva.

Maneesin ikkunoiden ja valoaukkojen pinta-alan on oltava vähintään 3 % maneesin lattiapinta-alasta, tai jos käytössä on himmennettävät valolevyt, vähintään 6 % lattiapinta-alasta.

Hevosten ulottuvilla olevat maneesin ikkunat on suojattava niin, etteivät hevoset pääse koskettamaan niitä. Maneesin ratsastusareenan tasaisen keinovalaistuksen voimakkuuden on oltava vähintään 150 luxia kahden metrin korkeudella lattiapinnasta.

Maneesien uudisrakennuksen runko- ja julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, ellei erityisen painavaa syytä muuhun materiaalikäyttöön ole.

11 §
Maneesin kulkutiet ja katsomo

Hevosliikenteelle tarkoitettu sisääntulo- ja ulospääsyalue odotustiloineen on suunniteltava niin, ettei tätä aluetta käytetä yleisö- tai henkilöliikkumiseen. Sisääntulo- ja ulospääsyalueen ovi on mitoitettava huoltoajoneuvon mittojen mukaan, kuitenkin siten että oven leveys on vähintään 3,5 metriä ja korkeus vähintään 3,6 metriä. Oven ulkopuolisen alueen tulee myös olla kuivatettu sekä hevosille sopivasti kovapintainen ja liukastumisen estävä.

Jos rakennuksessa on tilaa yleisölle, on yleisöä varten järjestettävä turvallinen ja asianmukainen katsomo.

Katsomon koon mukaan on selvitettävä vaadittavien poistumisväylien mitoitus sekä mahdollisen väestönsuojan järjestäminen.

12 §
Ulkokentät, ravivalmennusalueet, ulkoilutarhat ja ulkokarsinat sekä laitumet

Ulkokentät, ravivalmennusalueet, ulkoilutarhat sekä laitumet on sijoitettava ja rakennettava niin, ettei pohjavesille aiheudu pilaantumisvaara.

Ulkokentän pohjarakenne on salaojitettava ja kuivattava, mikäli maapohja vaatii sen. Ulkokentän pintavesi on ohjattava ympäröiviin ojiin. Kantava rakennekerros on mitoitettava maaperän ominaisuuksien sekä käyttötarkoituksen mukaan. Pintakerroksena tulee olla ulkokentän käyttöön sopivaa materiaalia. Ulkokentän aidan tulee olla suunniteltu käyttötarkoituksen mukaan.

Ravivalmennusalueen tai harjoitusrataalueen tulee olla ojitettu ja siinä on oltava sellainen kantava rakennekerros, joka säilyttää kantavuutensa kaikkina vuodenaikoina.

Ulkoilutarha on muotoiltava ja pohjustettava siten, että vesi poistuu tarhasta sateen jälkeen riittävässä määrin. Ulkoilutarha on mitoittava hevosten koon ja tarpeen mukaan. Hevosille eläinsuojasta ulkoalueelle järjestetyn kulkuväylän on oltava kovapohjainen ja liukastumisen estävä.

Ulkoilutarhojen aitatolppien välinen etäisyys voi vaihdella, mutta sen pitää olla pääsääntöisesti tasainen. Aitarakenteen tulee olla riittävän vahva ja korkea sekä mitoitettu tarhassa olevien hevosten koon mukaan. Aidan tulee olla hevosille hyvin erottuva. Aitamateriaalina ei saa käyttää piikki- tai rautalankaa.

Jos ulkoilutarhalla on järjestetty pysyvä ruokinta-alue, ruokintapaikkaleveyttä on varattava vähintään 0,6 metriä kutakin täysikasvuista hevosta kohden. Lisäksi ruokintapaikan eteen tai ympärille on varattava vähintään 3 m2:n suuruinen kova- ja tiivispohjainen liukastumisen estävä alue kutakin täyskasvuista hevosta kohti.

Kahden ulkoilutarhan välillä tulee olla vähintään kahden metrin turva-alue.

Ulkona olevan eristämättömän ulkokarsinan pinta-alan on oltava vähintään sama kuin sisällä olevan karsinan vähimmäispinta-alan. Sen yhteydessä olevan ulkoilutilan aitauksen tulee vahvuudeltaan ja korkeudeltaan olla mitoitettu karsinassa olevan hevosen koon mukaan. Ulkokarsinan pohjan on oltava kova- ja tiivispohjainen.

Kova- ja tiivispohjaisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa esimerkiksi hiekkaa tiivistyskerroksineen, maabetonia tai asfalttia tiiviydeltään vastaavaa pintaa asianmukaisine pohjakerrosrakenteineen.

13 §
Lannan ja kuivikkeen sekä rehujen varastointi

Hevostallin ja hevospihaton yhteyteen on järjestettävä asianmukainen lannan varastointi. Kuivikelannan varasto, joka voi olla katettu lantala tai avolantala, tulee mitoittaa hevosmäärän mukaan, MMMa 657/2008 - MMM RMO C4. Lantalan reunojen korkeuden tulee olla vähintään 0,5 metriä. Avolantalan ajoluiskan tulee olla vähintään 0,5 metrin korkuinen ja katetun lantalan ajoluiskan vähintään 0,2 metriä. Lantalan ulkopuolella tulee olla kuiva ja kovapohjainen ajoluiska ja kuormauslaatta. Sadeveden valuminen lantalaan tulee estää.

Lannan varastotilat on mitoitettava vuoden varastoimisajan perusteella, tai vähintään 10 kuukauden perusteella, jos hevosia laidunnetaan koko 4 kuukauden laidunkauden ajan. Mikäli hevoset ovat laitumella koko laidunkauden myös yöajat, voidaan lannan varastotilat mitoittaa 8 kuukauden varastoimisajan perusteella. Kaiken eläinsuojassa syntyvän kiinteän lannan ja käytettyjen kuivikkeiden tulee mahtua lantavarastoon. Vähimmäisvarastotila hevoselle on 12 m3/vuosi ja ponille 8 m3/vuosi.

Alle 10 hevosen peruskorjattavalla tallilla ja talleilla, jotka eivät voi hyödyntää hevosen lantaa viljelykierrossa, voidaan hyväksyä sellaisen tiiviin sadesuojatun siirtokontin käyttö, joka on mitoitettu vähintään kahden viikon ja enintään kahden kuukauden tyhjennysvälille, mikäli ympäristönsuojeluviranomainen sen sallii. Tällaisen siirtokontin varastointikapasiteetin tulee olla vähintään 1 m3/kk ja siirtokontin koon vähintään 2 m3.

Pihattojen kuivikepohja voidaan ottaa huomioon lannan varastotilana. Lantavaraston mitoituksessa on kuitenkin otettava huomioon kuivikepohjasta lannanlevityskiellon aikana poistettava sekä ulkoilutarhoista kerättävä lanta.

Rehujen ja kuivikkeiden katettu ja vähintään kolmiseinäinen varastotila on mitoitettava minimissään tallin hevosmäärän yhden kuukauden käyttötarpeen mukaan.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksen (6/2002) mukaista tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista 7 päivänä tammikuuta 2002 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liite 7, MMM-RMO 1.2.6 Kotieläinrakennukset, hevostallit.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Taulukko 1. Yksittäiskarsinan mitoitusvaatimukset. Hevosen yksittäiskarsinan pinta-alan on oltava vähintään seuraava:

Hevosen säkäkorkeus, [m]Tamman säkäkorkeus varsomiskarsinassa, [m] Karsinan pohjapinta-ala[m2] Lyhyin karsinaseinämän pituus 2)[m] Varsomis-karsinan pohjapinta-ala 1)[m2] Lyhyin varsomiskarsina-seinämän pituus 2)[m]
< 1,07 4,0 1,60 4,5 1,9
1,08 - 1,30 5,0 1,90 6,5 2,3
1,31 - 1,40 6,0 2,10 7,5 2,5
1,41 - 1,48 7,0 2,20 8,5 2,6
1,49 - 1,60 8,0 2,35 10,0 2,8
1,61 - 1,70 9,0 2,50 11,0 3,0
> 1,71 10,0 3,00 13,0 3,2

1) Tamma ja varsa voidaan pitää yhdessä tässä karsinatilassa. Karsinan vähimmäiskorkeuden on oltava hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5, mutta kuitenkin aina vähintään 2,20 m.

2)mitoissa karsinaseinämien paksuudesta johtuen sallittava toleranssi ± 5 cm

Taulukko 2. Ryhmäkarsinan ja pihaton mitoitusvaatimukset:

Ruokinta- ja makuualue samassa tilassa [%-osuus yksittäiskarsina-alasta] Pihatto, jossa ruokintapaikka on erikseen, esim. ruokintapilttuut käytössä [%-osuus yksittäiskarsina-alasta]
Täyskasvuiset hevoset 100 % 80 %
Nuoret hevoset 12-24 kk 75 % 60 %
Nuoret hevoset < 12 kk 50 % 40 %

Taulukko 3. Tallin käytävän ja ovien leveyssuositus:

Käytävän leveys (m) Ovien leveys (m)
Hevostalli 3) 2,5-3,5 1,1-1,2
Ponitalli 3) 2,0-2,5 0,9-1,1
Käytävällä karsinat vain toisella sivulla 3) 2,0-3,0

3) Mikäli hevoset voivat työntää päänsä karsinasta käytävälle on valittava ohjeen jälkimmäinen arvo.

Taulukko 4. Ilmanvaihdon suunnittelussa käytettävät ilmanvaihtomäärät eripainoisille hevosille:

Paino [kg] minimi ilmanvaihto [m3/h]CO2≤ 3500 ppm maksimi ilmanvaihto [m3/h]
< 400 40 230...320
400.. 500 45 250...340
> 500 50 270...380

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.