744/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009

Puolustusministeriön asetus eräiden liikenteessä käytettävien sotilasajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 1 §:n 5 momentin ja 23 päivänä joulukuuta 1998 ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 2 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 226/2009 ja jälkimmäinen laissa 1102/2002:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusvoimien suorittamasta sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröityjen ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta sekä vuositarkastuksesta.

Puolustusvoimien suorittamassa määräaikaiskatsastuksessa noudatetaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta (1245/2002), jäljempänä valvonta-asetus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus

Puolustusvoimien suorittamassa määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan:

1) tela-alustainen maastokuorma-auto ja sen perävaunu;

2) ajoneuvo, jonka

a) leveys ylittää 260 cm; tai

b) massa-arvo ylittää yleisesti sallitun massa-arvon; tai

c) jarruja ei voida tarkastaa jarrutestauslaitteessa ilman ajoneuvon osien purkamista;

3) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) mukaisessa tehtävässä ulkomailla oleva ajoneuvo;

4) sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 2 §:n 1 momentin 1–4 ja 7 kohdissa tarkoitetut jarruin varustetut sotilasajoneuvot; sekä

5) sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröidyt pyörillä varustetut maastoajoneuvot, jäljempänä maastoajoneuvo, ja niiden perävaunut.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot voidaan esittää määräaikaiskatsastukseen myös ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) mukaisella katsastustoimipaikalla. Katsastuksessa on tällöin esitettävä edellä 1 momentin 2 c kohdassa tarkoitetusta ajoneuvosta valvonta-asetuksen 17 §:n 3 momentin tarkoittama todistus jarrujen tarkastuksesta.

3 §
Määräaikaiskatsastusaika

Sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröity ajoneuvo on katsastettava kalenterivuosittain viimeistään joulukuussa. Määräaikaiskatsastus saadaan suorittaa kahdeksan kuukauden kuluttua käyttöönottopäivästä tai edellisestä määräaikaiskatsastuksesta.

Ajoneuvo on käyttökiellossa, ellei sitä esitetä määräaikaiskatsastukseen viimeistään 14 kuukauden kuluttua käyttöönottopäivästä tai edellisestä määräaikaiskatsastuksesta.

4 §
Määräaikaiskatsastuksen sisältö

Panssari- ja erikoisajoneuvon määräaikaiskatsastus sisältää toimenpiteet, jotka valvonta-asetuksessa säädetään auton katsastuksesta sekä moottoripyörän ja maastoajoneuvon määräaikaiskatsastus toimenpiteet, jotka valvonta-asetuksessa säädetään nelipyörän katsastuksesta, ellei jäljempänä toisin säädetä.

Hinattavan laitteen määräaikaiskatsastus sisältää samat toimenpiteet kuin kokonaismassaltaan vastaavan perävaunun katsastus.

Maastoajoneuvon perävaunusta on tarkastettava ainakin vetoaisa ja -kytkin, akselisto ja pyörät sekä valot ja heijastimet.

Määräaikaiskatsastuksessa on tarkastettava myös sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa puolustusministeriön asetuksessa (743/2009) tarkoitetut rekisteröimättömän hinattavan ajoneuvon valvontakortin tiedot.

5 §
Jarrujen tarkastus

Ajoneuvon osia on purettava jarrujen tarkastusta varten, jollei jarruja voida tarkastaa jarrutestauslaitteessa.

Katsastuksen suorittava ajoneuvotarkastaja voi vaatia ajoneuvon esitettäväksi jarrutarkastukseen määräämällään tavalla kuormattuna, jos siihen on erityistä syytä.

6 §
Pakokaasupäästöjen tarkastus

Ottomoottorilla varustetun pyöräalustaisen maastoauton ja erikoisauton pakokaasupäästöjen hiilimonoksidi (CO) -raja-arvo joutokäynnillä on 4,5 % ja hiilivety (HC) – raja-arvo 1500 ppm, jos auto on otettu käyttöön 1.1.1978 - 31.12.1996 välisenä aikana.

Ahdetulla dieselmoottorilla varustetun pyöräalustaisen maastokuorma-auton ja erikoisauton pakokaasupäästöjen raja-arvo on 7,0 Bosch -yksikköä, jos auto on otettu käyttöön 1.1.1980 - 31.12.1991 välisenä aikana.

Jollei vuoden 1991 jälkeen käyttöönotetun dieselkäyttöisen pyöräalustaisen maastokuorma-auton ja erikoisauton valmistaja tai maahantuoja ole tyyppihyväksynnässä ilmoittanut savutuksen raja-arvoa autossa käytetylle moottorille, absorptiokertoimen raja-arvona ahdetulle moottorille käytetään 5,0 m-1.

Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei suoriteta panssari- ja erikoisajoneuvolle eikä moottoripyörälle.

7 §
Ajokieltoon määrääminen määräaikaiskatsastuksessa

Ajoneuvo on määrättävä määräaikaistarkastuksessa ajokieltoon ajoneuvolain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ympäristölle haitallisuuden perusteella, jos absorptiokertoimen taso edellä 6 §:n 3 momentissa tarkoitetulla ajoneuvolla ylittää arvon 6,0 m-1.

Ajoneuvotarkastajan määräämä ajokielto voidaan osoittaa myös muulla ajoneuvoon kiinnitettävällä merkinnällä kuin tarralla.

8 §
Määräaikaiskatsastuksesta tehtävät merkinnät

Sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröidyn ajoneuvon rekisterikorttiin tehdään valvonta-asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetyt merkinnät määräaikaistarkastuksesta. Hinattavaa ajoneuvoa koskevat merkinnät tehdään ajoneuvon valvontakorttiin.

9 §
Määräaikaiskatsastuksesta rekisteriin talletettavat tiedot

Määräaikaiskatsastuksesta on talletettava sotilasajoneuvorekisteriin hyväksymistä, hylkäämistä tai ajokieltoa koskevat tiedot.

10 §
Katsastamattoman ja epäkuntoisen ajoneuvon käytön estäminen

Ajoneuvotarkastaja voi estää sotilasajoneuvon käytön ajoneuvolain 84 §:n 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä käyttämällä, jos edellä 7 §:ssä säädetyt edellytykset ajoneuvon ajokieltoon määräämiselle täyttyvät. Ajoneuvotarkastaja voi kuitenkin antaa kirjallisen luvan ajoneuvon kuljettamiseksi määräpaikkaan, korjattavaksi tai katsastettavaksi. Ajokielto merkitään sotilasajoneuvorekisteriin.

Jos ajoneuvossa oleva puutteellisuus ei aiheuta välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvotarkastaja voi määrätä ajoneuvon käyttöä estämättä ajan, jonka kuluessa puutteellisuus on korjattava.

11 §
Vuositarkastus

Muille kuin edellä 2 §:ssä mainituille ja yleisen katsastusvelvollisuuden piirissä oleville sotilasajoneuvoille suoritetaan vuosittain tarkastus ajoneuvolain 9 §:ssä tarkoitetun liikennekelpoisuuden varmistamiseksi. Pääesikunta antaa tarkemmat hallinnon sisäiset määräykset tarkastuksen suorittamisesta.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan sotilasajoneuvojen katsastuksesta katsastustoimipaikoilla 16 päivänä kesäkuuta 1998 annettu puolustusministeriön määräys nro 84 ja sotilasajoneuvojen vuosikatsastuksissa suoritettavasta pakokaasupäästöjen tarkastuksesta 9 päivänä toukokuuta 1995 annettu puolustusministeriön päätös nro 765.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.