727/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuesta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin ja 13 §:n 4 momentin, 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (235/1995) 19 §:n 1 momentin, 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 7 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 275/2004, ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1479/2007, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä investointitukea rakentamisinvestointeihin maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000), maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) sekä kolttalain (235/1995) mukaisesti.

Tällä asetuksella säädetään hyväksyttävistä yksikkökustannuksista ja niiden perusteena käytettävistä laskelmista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hyväksyttävällä kustannuksella enimmäiskustannusta, jota käytetään perusteena investointitukea määrättäessä;

2) hyväksyttävällä yksikkökustannuksella rakennuksen, rakennelman tai rakenteen tila- tai toimintoyksikköä tai laitetta kohti vahvistettua enimmäiskustannusta;

3) kustannusarviolla ja kustannuslaskelmalla rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti rakennusosittain laadittua kustannusarviota tai kustannuslaskelmaa;

4) rakennuksen tilakohtaisella nettoalalla toiminnassa tarpeellisten huonealojen sekä toiminnalle tarpeellisten liikkumis- ja käytävätilojen sekä ei-kantavien seinien pohjapinta-alojen summaa.

3 §
Rakentamisinvestoinnin hyväksyttävät kustannukset

Rakentamisinvestoinnin hyväksyttävinä kustannuksina käytettävät hyväksyttävät yksikkökustannukset määritetään tämän asetuksen liitteessä 1.

Silloin kun yksikkökustannus on annettu, hyväksyttävinä enimmäiskustannuksina käytetään hyväksyttävien yksikkökustannusten ja tässä asetuksessa tarkoitettujen korotusten summaa. Enimmäiskustannus eläintilalle ja siihen liittyvälle yhteistoimintatilalle ja rehunkäsittelytilalle määräytyy liitteen 1 kohdan 1.2. tilakohtaisesti annetun enimmäisyksikkökustannuksen ja liitteen 1 kohdan 1.1. enimmäismitoituksen mukaisesti lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla. Eläintilojen laitekustannusten enimmäisyksikkökustannuksista säädetään liitteen 1 kohdassa 1.3. Muiden tilojen ja rakennelmien enimmäiskustannukset määräytyvät liitteen 1 kohdan 1.2. enimmäisyksikkökustannusten ja liitteen 1 kohdan 1.3. enimmäisyksikkökustannusten perusteella lisättynä tässä asetuksessa tarkoitetuilla korotuksilla.

4 §
Rakentamisinvestoinnin yksikkökustannukset

Tuotantotilojen yksikköhinnat sisältävät karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekniset järjestelmät.

Yksikkökustannukset sisältävät sellaiset suunnittelusta aiheutuneet kustannukset, jotka johtuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä rakentamisen suunnittelua koskevista vaatimuksista, kuten rakentamisinvestoinnin arkkitehtuurisuunnittelun, rakennesuunnittelun, välttämättömän erikoissuunnittelun sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan työstä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, sekä maa- ja metsätalousministeriön rakentamista koskevissa asetuksissa säädetyistä vaatimuksista.

Yksikkökustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

Asuintilojen yksikkökustannukseen lisätään arvonlisäveron osuus.

5 §
Kustannusarvion tai -laskelman laatiminen

Kustannusarvion tai -laskelman on oltava rakennussuunnittelijan tai muun rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen rakennusalan asiantuntijan laatima.

Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 21 f §:ssä tarkoitetun rakentamista koskevan suunnitelman pääpiirustuksissa, erikoissuunnitelmissa ja rakennusselostuksessa esitettyjen tietojen mukaan.

Suunnitelmien, rakennusselostuksen ja kustannusarvion tai -laskelman tulee sisältää kaikki rakennukselle tai rakenteelle suunnitellun toiminnan kannalta välttämättömät toimintainvestoinnit ja tekniset järjestelmät. Pääpiirustuksissa ja kustannusarviossa tai laskelmassa tulee esittää hyväksyttävien yksikkökustannusten määrittämisessä käytettävät laskentayksiköt. Tuotannon volyymi on ilmoitettava tilakohtaisina nettoaloina, eläinlukuina tai muina vastaavina tuotannon laajuutta ilmaisevina yksikköinä liitteen 1 mukaisesti.

Asiakirjoissa esitetään elinkeinosuunnitelman mukainen rakentamisinvestointikokonaisuus myös siinä tapauksessa, että tukea haetaan ainoastaan osaan investoinnista. Tilat tai niiden osat, joihin tukea haetaan, ja tuen ulkopuolelle jäävä osuus on eriteltävä hakulomakkeessa ja kustannusarviossa tai laskelmassa ja merkittävä suunnitteluasiakirjoihin.

Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava rakennusosakohtaisesti rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön mukaisesti. Kustannusarviossa tai -laskelmassa tulee eritellä sellaisten kiinteiden koneiden ja laitteiden kustannukset, jotka ovat kyseisen tuotantotoiminnan kannalta välttämättömiä. Rakennusosan kustannukset saadaan laskemalla yhteen siinä olevien rakenteen osien tarvike- ja työkustannukset.

Kustannusarviossa tai -laskelmassa on eriteltävä edellä 4 §:ssä tarkoitetut suunnittelukustannukset ja niiden veloitusperuste suunnittelu- ja suunnittelijaluokittain Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan.

Rakentamisinvestoinnin kustannukset on esitettävä kustannusarviossa tai -laskelmassa sen ajankohdan kustannustasossa, jona investointituen hakuaika alkaa hakijan käyttämänä hakuaikana. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain ja kolttalain mukaisessa investoinnissa kustannukset on esitettävä tuen hakuajan kustannustason mukaan.

Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Lisäksi asuintilojen kustannuksissa ilmoitetaan arvonlisäveron osuus.

6 §
Luonnonmukaisen tuotannon vaikutus yksikkökustannuksiin

Jos tilalla on tehty ympäristötuen erityistukisopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, eläinkohtaista mitoitusperustetta voidaan korottaa luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen (EY)N:o 889/2008 10 artiklan 4 kohdan liitteen III mukaisesti. Tämä korotus voidaan ottaa huomioon asetuksen liitteen 1 kohdan 1.2. eläintilojen ja toimintojen yksikkökustannusten enimmäismäärässä.

7 §
Yksikkökustannukset peruskorjausinvestoinnin kustannusten laskemisen perusteena

Peruskorjauksen korjaustaso määritetään vertaamalla peruskorjauksen kustannuksia vastaavan uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin.

Peruskorjauksen hyväksyttävä yksikkökustannus voi olla enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen hyväksyttävästä yksikkökustannuksesta.

Peruskorjauksen hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa enintään 100 prosenttiin, jos rakennukseen liittyvien kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen vuoksi korjauksessa käytetään niiden vaatimia materiaaleja tai työtapoja.

8 §
Alueellisten tekijöiden vaikutus hyväksyttäviin yksikkökustannuksiin

Liitteen 1 hyväksyttävien yksikkökustannusten enimmäismääriä voidaan korottaa kymmenellä prosentilla Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella ja viidellä prosentilla muissa Lapin työ- ja elinkeinokeskuksen toimialueen kunnissa sekä Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Suomussalmella.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan niihin investointitukihakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän asetuksen tultua voimaan.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset:

1) 29 päivänä lokakuuta 2008 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista (658/2008);

2) 15 päivänä toukokuuta 2009 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tuen hyväksyttävistä yksikkökustannuksista (336/2009).

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Yliarkkitehti
Raija Seppänen

LIITE 1
RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET
1.1. TILAN MITOITUSPERUSTE
Toiminta Mitoitusperuste Täsmennykset
Mitoitusperusteet ovat tukikelpoisen pinta-alan enimmäismääriä
LYPSYKARJARAKENNUS, PIHATTO
Eläintilat
Lypsykarjaosasto lypsylehmä 10,5m2/eläin Sisältää sairas-, hoito- ja poikimiskarsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Lypsyosasto lypsylehmä 0,5m2/eläin Sisältää odotustilan
Maitohuone lypsylehmä 0,4m2/eläin Enintään 35 m2
Nuorkarjaosasto hieho ja nuorkarja 5m2/eläin ≥ 8 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
nuorkarja 3m2/eläin < 8 kk ikäinen, sis. karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Rehun käsittelytila nettoala, m2 10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m2
Yhteistoiminnot nettoala, m2 5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
LYPSYKARJARAKENNUS, PARSINAVETTA
Eläintilat
Lypsykarjaosasto lypsylehmä 7m2/eläin Sisältää parret, sairas-, hoito- ja poikimiskarsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Maitohuone lypsylehmä 0,4m2/eläin Enintään 35 m2
Nuorkarjaosasto hieho ja nuorkarja 4m2/eläin Sisältää parret, karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Rehun käsittelytila nettoala, m2 10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m2
Yhteistoiminnot nettoala, m2 5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
LIHAKARJARAKENNUS
Eläintilat
Lihakarjaosasto emolehmä 8m2/eläin Täysikasvuinen eläin, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Nuorkarjaosasto lihanauta, nuorkarja 5m2/eläin ≥ 8 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
lihanauta, nuorkarja 3m2/eläin < 8 kk ikäinen, sisältää karsinat, ruokintapöydän ja käytävät
Rehun käsittelytila nettoala, m2 10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m2
Yhteistoiminnot nettoala, m2 5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
LIHASIKALA
Eläintilat
Lihasikalaosasto <40kg 0,6m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
≥40kg 1m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
Rehun käsittelytila nettoala, m2 3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 50m2
Yhteistoiminnot nettoala, m2 2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
EMAKKOSIKALA
Eläintilat
Porsitusosasto pahnue 5m2/pahnue Porsituskarsina häkillä. Sisältää käytävät
pahnue 7m2/pahnue Porsituskarsina vapaana. Sisältää käytävät
Astutusosasto emakko 3,7m2/eläin Sisältää emakkopaikat ja käytävät
karju 6,6m2/eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
astutuskarsina 11m2/eläin Sisältää karjupaikan ja käytävät
Joutilasosasto emakko 3,7m2/eläin Sisältää ryhmä- ja hoitokarsinat sekä käytävät tai joutilaspihatto
Ensikko-osasto ensikko 3m2/eläin Sisältää ryhmäkarsinat ja käytävät
Kasvatusosasto <40kg 0,6m2/eläin Sisältää sika- ja hoitokarsinat sekä käytävät
Rehun käsittelytila nettoala, m2 3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 50m2
Yhteistoiminnot nettoala, m2 2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
HEVOSTALLI
Eläintilat
Karsinat ja pilttuut isot hevoset 14,5m2/eläin Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
pienet hevoset 12,5m2/eläin Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
ponit 9m2/eläin Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
varsomiskarsina 16,5m2/eläin Sisältää karsinat, käytävät ja hoitotilat
Rehun käsittelytila nettoala, m2 10 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m2
Yhteistoiminnot nettoala, m2 5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
LAMPOLA TAI VUOHELA
Eläintilat
Lampola lammas 2m2/eläin Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
karitsointikarsina 2,4m2/karsina Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
Vuohela vuohi 2m2/eläin Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
kutun karitsointikarsina 2,4m2/karsina Sisältää karsinat, ruokintahäkit tai -pöydät sekä käytävät
Rehun käsittelytila nettoala, m2 7 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 50m2
Yhteistoiminnot nettoala, m2 7 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
SIIPIKARJAKASVATTAMO
Eläintilat
Siipikarjakasvattamo broileri 0,054m2/eläin
kalkkuna 0,25m2/eläin
Rehun käsittelytila nettoala, m2 3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m2
Yhteistoiminnot nettoala, m2 2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
MUNITUSKANALA
Eläintilat
Munituskanala kana 0,2m2/eläin+15m2 Tasahäkkijärjestelmä, virikehäkkijärjestelmä
kana 0,091m2/eläin+15m2 2-kerr.virikehäkkijärjestelmä
kana 0,063m2/eläin+15m2 3-kerr.virikehäkkijärjestelmä
kana 0,045m2/eläin+15m2 4-kerr.virikehäkkijärjestelmä
kana 0,037m2/eläin+15m2 5-kerr.virikehäkkijärjestelmä
kana 0,030m2/eläin+15m2 6-kerr.virikehäkkijärjestelmä
kana 0,15m2/eläin Kestopehkualusta
kana 0,063m2/eläin Kerrosritilä ja kestopehkualusta tai vinoritiläkanala
Rehun käsittelytila nettoala, m2 5 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 100m2. Sisältää munien käsittelytilan
Yhteistoiminnot nettoala, m2 2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosisiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
TURKISTARHAT
Eläintilat
Varjotalo minkeille siitosnaaras, minkki 0,96 jm/ minkkinaaras yksi häkkirivi
Minkkihalli siitosnaaras, minkki 1,8 m22/minkkisiitosnaaras
Varjotalo ketuille siitosnaaras, kettu 4,8 jm/ kettusiitosnaaras yksi häkkirivi
Kettuhalli siitosnaaras, kettu 7m2/kettusiitosnaaras
Rehun käsittelytila nettoala, m2 3 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 50m2
Yhteistoiminnot nettoala, m2 2 % Osuus eläintilojen yhteenlasketusta nettoalasta, enintään 30m2. Sisältää mm. sosiaalitilat, tekniikkatilat, työtilat, WC-tilat ja käytävät
RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET
1.2 TILOJEN HINNAT
Yksikkökustannus / yksikkö
Täsmennys Lisätietoja
Yksikköhinnat sisältävät Liitteen 1.1 tilan mitoitusperusteen ja tämän liitteen yksikkökustannusten mukaan laskettu eläin- tai karsinakohtainen enimmäisyksikkökustannus
- suunnittelukustannukset
- tarvittavat talotekniset järjestelmät
- karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kalusteet ja järjestelmät.
Yksikköhinnat eivät sisällä toiminnan kojeita ja laitteita ellei toisin mainita.
Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia.
hum2 = huoneala
Tila Yksikkö Euro (alv 0 %)
ASUIN- JA TYÖTILAT (euro/hum2)
Asuinrakennukset
Asuintilat hum2 1 250 Sisältää uusiutuvaa energiaa käyttävän lämmitysjärjestelmän. Tuettavien asuintilojen lämmöntehotarpeen mukaan mitoitettujen lämmöntuotantotekniikan ja -tilojen yksikkökustannukset lasketaan taulukoiden 1.2 ja 1.3 mukaan. Yksikköhintaan lisätään arvonlisävero
Poronhoitoon ja kalastukseen liittyvät työpaikka-asunnot
Työpaikka-asuintilat hum2 550
ELÄINTILAT (euro/hum2)
Lypsykarjarakennus, pihatto Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lypsykarjaosasto hum2 400 Lämmin ja kylmä 4200 lypsylehmä
Lypsyosasto hum2 880 440 lypsylehmä
Maitohuone hum2 900 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet 360 lypsylehmä
Nuorkarjaosasto ≥ 8 kk hum2 370 Lämmin ja kylmä 1850 hieho ja nuorkarja
Nuorkarjaosasto < 8 kk hum2 370 Lämmin ja kylmä 1110 nuorkarja
Lypsykarjarakennus, parsinavetta Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lypsykarjaosasto hum2 400 Lämmin ja kylmä 2800 lypsylehmä
Maitohuone hum2 900 Sisältää maitovesien puhdistuslaitteet 360 lypsylehmä
Nuorkarjaosasto hum2 370 Lämmin ja kylmä 1480 hieho ja nuorkarja
Lihakarjapihatto Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lihakarjaosasto, emolehmä hum2 280 Lämmin ja kylmä 2240 emolehmä
Lihakarjaosasto, nuorkarja ≥ 8 kk hum2 280 Lämmin ja kylmä 1400 lihanauta, nuorkarja
Lihakarjaosasto, nuorkarja < 8 kk hum2 280 Lämmin ja kylmä 840 lihanauta, nuorkarja
Emakkosikala Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
Porsitusosasto häkillä hum2 540 2700 emakko pahnueineen
Porsitusosasto vapaana hum2 540 3780 emakko pahnueineen
Astutusosasto, emakko hum2 590 2183 emakko
Astutusosasto, karju hum2 590 3894 karju
Astutusosasto, astutuskarsina hum2 590 6490 karsina
Joutilasosasto, joutilaspihatto hum2 550 2035 emakko
Ensikko-osasto hum2 660 1980 ensikko
Kasvatusosasto <40kg hum2 510 306 sika
Lihasikala Eläinkohtainen kustannus enintään:
Lihasikala <40kg hum2 500 300 sika
Lihasikala ≥40kg hum2 500 500 lihasika
Lihasikala, luomutuotanto % + 20 hum2 - yksikköhintaa korotetaan 20 %
Hevostalli ja -pihatto Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
Hevostalli ja -pihatto, isot hevoset hum2 470 Lämmin ja kylmä 6815 hevonen
Hevostalli ja -pihatto, pienet hevoset hum2 470 Lämmin ja kylmä 5875 hevonen
Hevostalli ja -pihatto, ponit hum2 470 Lämmin ja kylmä 4230 poni
Hevostalli ja -pihatto, varsomiskarsina hum2 470 Lämmin ja kylmä 7755 varsomiskarsina
Lampola tai vuohela Eläin- tai karsinakohtainen kustannus enintään:
Lampola, lammas hum2 390 Lämmin ja kylmä 780 lammas, uuhi
Lampola, karitsointikarsina hum2 390 Lämmin ja kylmä 936 karitsointikarsina
Vuohela, vuohi hum2 390 Lämmin ja kylmä 780 vuohi, kuttu
Vuohela, kutun karitsointikarsina hum2 390 Lämmin ja kylmä 936 karitsointikarsina
Lampola tai vuohela, luomutuotanto % + 20 hum2 - yksikköhintaa korotetaan 20 %
Siipikarjakasvattamo Eläinkohtainen kustannus enintään:
Siipikarjakasvattamo, broileri hum2 500 27 broileri
Siipikarjakasvattamo, kalkkuna hum2 500 125 kalkkuna
Munituskanala Eläinkohtainen kustannus enintään:
Munituskanala, tasahäkki- tai virikehäkkijärjestelmät hum2 560 112 muniva kana
Munituskanala, 2-kerr.virikehäkkijärjestelmä hum2 560 51 muniva kana
Munituskanala, 3-kerr.virikehäkkijärjestelmä hum2 560 35 muniva kana
Munituskanala, 4-kerr.virikehäkkijärjestelmä hum2 560 25 muniva kana
Munituskanala, 5-kerr.virikehäkkijärjestelmä hum2 560 21 muniva kana
Munituskanala, 6-kerr.virikehäkkijärjestelmä hum2 560 17 muniva kana
Munituskanala, kestopehkualusta hum2 560 84 muniva kana
Munituskanala, kerrosritilä ja kestopehkualusta tai vinoritiläkanala hum2 560 35 muniva kana
Turkistarhat Eläinkohtainen kustannus enintään:
Varjotalominkit jm 220 Juoksumetrit häkkiriviä kohden. Sis. häkit ja juomakupit 53 Siitosnaaras, minkki
Varjotalo, ketut jm 180 Juoksumetrit häkkiriviä kohden. Sis. häkit ja juomakupit 216 Siitosnaaras, kettu
Turkiseläinhalli, minkkihalli hum2 290 Ei sis. häkkejä 493 Siitosnaaras, minkki
Turkiseläinhalli , kettuhalli hum2 290 Ei sis. häkkejä 2030 Siitosnaaras, kettu
REHUN KÄSITTELYTILA hum2 380 Lämmin ja kylmä
YHTEISTOIMINNOT hum2 1020
MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET (euro/yks)
Aidat
Poroesteaita jm 23
Tarhat
Jaloittelutarha, siat m2 25 Piha- alue, sisältää sadekatoksen, lantavesien keräilyjärjestelmän ja seinämän
Jaloittelutarha, muut eläimet m2 18 Piha-alue, sisältää sadekatoksen, lantavesien keräilyjärjestelmän ja aidat
Kasvihuoneet
Kasvihuone, akryylikate hum2 195
Kasvihuone, lasikate hum2 180
Kasvihuone, muovikate hum2 125
Kuivaamot
Kuivaamorakennus hum2 280 Sisältää perustukset, rungon, vesikaton ja uunihuoneen, ei kuivainlaitteita
Moduulisiilo lämminilmakuivaimen yhteydessä m3 100 m3 = siilon varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman, ei kuivainlaitteita
Lantavarastot
Allaslantala (maapatorakenne) m3 12 Allastilavuuden mukaan
Kuivalantala, avoin m3 23 Varastointitilavuuden mukaan
Kuivalantalan kiinteä vesikate ja seinät m2 60 Vesikatteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
Lietelantala, avoin m3 17
Lietelantala, avoin, vaijeripuristettu tai vastaava m3 23
Lietelantalan kiinteä vesikate m2 50 Katteen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
Allas- tai lietelantalan kelluva kate m2 20
Lämpökeskukset
Tekniikkatila hum2 710
Polttoaineen varasto hum2 305
Varastorakennukset ja siilot
Kylmävarasto hum2 615 Perunat, juurikasvit, vihannekset, sienet, hedelmät ja marjat, kasvihuonetuotteet tms. Sisältää jäähdytyslaitteet
Tuotekäsittelyvarasto hum2 440 Perunat, juurikasvit, vihannekset, sienet, hedelmät ja marjat, kasvihuonetuotteet tms.
Pakastevarasto hum2 1 400 Sisältää kylmälaitteet
Pakastehuone hum2 2 030 Sisältää kylmälaitteet <10m2
Varasto, eristämätön hum2 300
Varasto, eristetty hum2 440
Rehuvarasto, kylmä hum2 210
Laakasiilo, avoin m3 45 m3 = varastointitilavuus. Sisältää puristenestekeräysjärjestelmän
Laakasiilo, katettu m3 80 m3 = varastointitilavuus. Sisältää puristenestekeräysjärjestelmän
Säilörehusiilo m3 105 m3 = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
Viljasiilo m3 105 m3 = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman
Tuoreviljasiilo m3 120 m3 = varastointitilavuus. Sisältää siilorakennelman ja laitteet
RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET
1.3. LAITEHINNASTO
Yksikkö Euro (alv 0 %) Täsmennykset
Yksikkökustannukset ovat enimmäisyksikkökustannuksia
ELÄINTILAT
Lypsykarjarakennus
Pihaton laitteet lypsylehmä 2 000 Sisältää lypsy- ja ruokintajärjestelmät sekä tilasäiliön
Parsinavetan laitteet lypsylehmä 1 100 Sisältää lypsy- ja ruokintajärjestelmät sekä tilasäiliön
Parsimatot ja -pedit lypsylehmä 100 Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä
Nuorkarjarakennus
Pihaton laitteet nuori nauta 690 Sisältää ruokintajärjestelmät
Parsinavetan laitteet nuori nauta 690 Sisältää ruokintajärjestelmät
Parsimatot ja -pedit nuori nauta 75 Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä
Lihakarjarakennus, laitteet lihanauta 70 Sisältää ruokintajärjestelmät
Emakkosikala, laitteet emakko 230 Täyskasvuinen eläin. Sisältää ruokintajärjestelmät seuraaville tiloille: Porsitusosasto, Joutilas- ja Ensikko-osasto, Astutusosasto
Kasvatusosasto, laitteet porsas <40kg 9 Sisältää ruokintajärjestelmät
Lihasikala, laitteet lihasika 21 Sisältää ruokintajärjestelmät
Sian viilennyslaitteet sika 2 Erillisenä ainoastaan hyvinvointitoimenpiteenä. Laitteisto ei sisällä huonetilan lämmönsäätely- ja ilmanvaihtolaitteita
Hevostalli, laitteet hevonen 0 Juottolaitteistot sisältyvät tilojen yksikköhintoihin
Lampola, laitteet lammas, uuhi 0 Juottolaitteistot sisältyvät tilojen yksikköhintoihin
Vuohela, laitteet vuohi, kuttu 0 Juottolaitteistot sisältyvät tilojen yksikköhintoihin. Lypsyjärjestelmät erillislaskelmana
Siipikarjakasvattamo, laitteet broileri, kalkkuna 1
Munituskanala, laitteet munituskana 8
Turkistarha, laitteet 0 Yksikkökustannukset sisältävät karsinat/häkit ja juottojärjestelmät
Minkit
Minkkitarhan aitaus jm 40 Aidan korkeus 2m verkko 25x25, yläreunassa peltisuoja, alareuna upotettu maahan 0,2m
Minkkihäkki 350x848x460 kpl 44
Kiipeilyhäkki kpl 64
Minkin pesäkoppi kpl 18
Juottojärjestelmä, lämmitetty häkki 10
Ketut
Kettutarhan aitaus jm 40 Aidan korkeus 2m verkko 50x50, alareuna upotettu maahan 0,2m
Kettuhäkki 1200x1070x720 kpl 105 Sisältää ruokintakourun ja makuuhyllyn
Kettupesäkoppi kpl 45
Juottojärjestelmä, lämmitetty häkki 16
MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET
Kasvihuone, laitteet
Kasvihuoneen eristys- ja varjoverhot m2 17 Sisältää automatiikan
Taimikasvihuoneiden rullapöydät m2 47
Yrtti-, salaatti- ja kukkaviljelyn kasvatuslinjasto m2 70
Taimivalaistus kW 340
Kiinteä kuivaamo, kylmäilma m3 210 m3 = kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston ja kanavat
Kiinteä kuivaamo, lämminilma m3 1 400 m3 = kuivaustilavuus, sisältää siilokuivurikoneiston, esipuhdistimen, elevaattorin, ilmaputket ja lämmityslaitteiston, ei rakenteita eikä uunihuonetta
Vaunukuivuri m3 1 550 m3 = kuivaustilavuus, sisältää kuivurikoneiston ja ilmaputket
Uusiutuvan polttoaineen lämmityslaitteistot <500kW kW 225 Sisältää kattilan, varaajan, mahd. hakepolttimen ja piipun
Uusiutuvan polttoaineen lämmityslaitteistot ≥500-2000kW kW 185 Sisältää kattilan, varaajan, mahd. hakepolttimen ja piipun
Lämmönjakokanava <100kW jm 110 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt
Lämmönjakokanava ≥100kW jm 125 Sisältää kaivu- ja täyttötyöt

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.