695/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009

Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta vaaditaan taksiliikennelain (217/2007) mukaisessa taksiliikenteessä.

2 §
Ammattipätevyys

Taksinkuljettajalta vaaditaan tehtävän edellyttämä ammattitaito. Hänen on oltava muutenkin tehtävään sopiva.

Ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi kuljettajan on suoritettava taksinkuljettajan koulutus ja koe sekä tässä laissa tarkoitettu jatkokoulutus.

3 §
Taksinkuljettajan ajolupa

Osoitukseksi 2 §:ssä tarkoitetusta ammattipätevyydestä poliisi myöntää hakemuksesta taksinkuljettajan ajoluvan.

Oikeus taksinkuljettajana toimimiseen alkaa kun ajolupa luovutetaan hakijalle, jollei 10 tai 13 §:stä muuta johdu.

4 §
Ajoluvan myöntämisen edellytykset

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on muu auton ajo-oikeus kuin kahdeksi vuodeksi saatu lyhytaikainen ajo-oikeus tai muussa ETA-valtiossa annettu auton ajokortti ja hän täyttää mainittua ajo-oikeutta tai ajokorttia koskevat tarkemmat vaatimukset, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella;

2) hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta;

3) hakija täyttää säädetyt terveysvaatimukset;

4) hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen;

5) hakijalla on auton asemapaikkaa vastaava paikallistuntemus;

6) hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi.

Jos yhteiskunnan järjestämien opetus-, sosiaali- tai terveystoimen sopimuksenvaraisten kuljetusten tai muiden säännöllisten kuljetusten keskeytymättömyyden turvaamiseksi on tarpeen, ajolupa voidaan poikkeustapauksessa, koulutuksen saatavuuteen liittyvien erityisten vaikeuksien vuoksi, myöntää 1 momentin 4 kohdasta poiketen ehdolla, että hakija osoittaa lupaviranomaisen asettamassa, enintään kuuden kuukauden määräajassa, suorittaneensa mainitussa kohdassa tarkoitetun kokeen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia menettelyä koskevia säännöksiä.

5 §
Terveys

Taksinkuljettajan on täytettävä C- ja D-luokan ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ja hänellä on muutenkin oltava sellaiset terveydelliset edellytykset, jotka ovat tarpeen matkustajien turvallisuuden ylläpitämiseksi ja näiden avustamiseksi. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen taksinkuljettajan ajolupaa koskevista terveysvaatimuksista.

Terveysvaatimusten täyttyminen on osoitettava ajolupaa haettaessa ja sen voimassaoloa jatkettaessa. Tarkempia säännöksiä asiasta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Poliisi voi muulloinkin vaatia kuljettajan määräajassa esittämään lääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä, jos on syytä epäillä, ettei ajoluvan haltija enää täytä säädettyjä vaatimuksia. Terveydentilaa koskevasta lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta säädetään tieliikennelain (267/1981) 73 a §:ssä.

6 §
Koulutus

Koulutuksessa annetaan perustiedot taksinkuljettajan ammatin harjoittamisen vaatimuksista sekä kuljetusten ja liikenteen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tarkemmat säännökset koulutuksen sisällöstä sekä säännökset koulutuksen vähimmäismäärästä ja toteutuksesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Opetusta annettaessa on noudatettava Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamaa koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle on annettava siitä todistus.

7 §
Koe

Kokeen hyväksytty suorittaminen osoittaa, että kokelaalla on taksinkuljettajan tehtävässä tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Paikallistuntemuksen osoittamisesta säädetään 8 §:ssä. Kokeeseen pääsyn edellytyksenä on, että kokelas on suorittanut taksinkuljettajan koulutuksen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kokeen sisällöstä ja toteuttamisesta sekä muista kokeen vaatimuksista.

Kokeen hyväksytysti suorittaneelle on annettava siitä todistus.

Ajoneuvohallintokeskus vastaa kokeen järjestämisestä ja valvonnasta.

8 §
Paikallistuntemus

Taksinkuljettajalla on oltava auton asemapaikan ja sen lähiympäristön katu- ja tieverkoston, reittien ja erilaisten hallinto- ja palvelulaitosten ja muiden tunnetuimpien käyntikohteiden tuntemus sekä muun lähialueen yleispiirteinen tuntemus.

Paikallistuntemus on osoitettava 26 §:ssä tarkoitetun koulutusluvan haltijalle. Paikallistuntemuksen hyväksytysti suorittaneelle on annettava siitä todistus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä paikallistuntemuksen sisällöstä ja sen osoittamisen vaatimuksista.

9 §
Henkilökohtaiset ominaisuudet

Arvioitaessa, onko hakija henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi, otetaan huomioon hänen edellytyksensä vuorovaikutukseen kuljetettavien kanssa ja vuorovaikutuksessa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito.

Hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos:

1) hän on ajoluvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta tai tieliikennelain 75 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan;

2) hän on luvan hakemista edeltäneen vuoden aikana syyllistynyt muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun liikennerikokseen tai -rikkomukseen siten, että edellytykset ajokieltoon määräämiselle tieliikennelain 75 §:n 2 momentin 5 kohdan tai 3 momentin perusteella täyttyvät taikka hän on tuona aikana ollut ajokiellossa mainituissa lainkohdissa tarkoitettujen toistuvien liikennerikosten vuoksi;

3) hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana;

4) hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt muuhun rikokseen, joka osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana; tai

5) hän on poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana.

10 §
Ajoluvan myöntäminen

Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi, kuitenkin enintään ajaksi, jonka hakijan ajo-oikeus on voimassa ja enintään siihen saakka kunnes hakija täyttää 70 vuotta.

Ajolupaan voidaan liittää taksin kuljettamista tai luvansaajan velvollisuuksia koskevia ehtoja. Jos on syytä epäillä, ettei hakija ole säilyttänyt ajotaitoaan, poliisi voi ennen ajoluvan myöntämistä määrätä hakijan toimittamaan todistuksen uudesta kuljettajantutkinnosta.

Ajolupaan merkitään auton asemapaikka tai ne asemapaikat, joita vastaava paikallistuntemus kuljettajalla on. Jos kuljettajalle aikaisemmin annettu taksinkuljettajan ajolupa on voimassa, hänen on annettava se lupaviranomaiselle, kun uusi lupa luovutetaan. Ajoluvan hakemisesta, myöntämisestä ja myöntämiseen liittyvästä menettelystä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Poliisin hallintopäätös ajoluvan myöntämisestä voidaan 3 §:n 2 momentista poiketen hyväksyä enintään yhden kuukauden ajan päätöksen tekemisestä osoitukseksi oikeudesta toimia taksinkuljettajana, jos ajojen aloittamiseen ennen ajoluvan luovuttamista on erityinen tarve ja edellytykset ajoluvan luovuttamiselle ovat olemassa. Mitä tässä laissa säädetään ajoluvasta, koskee myös tässä momentissa tarkoitettua päätöstä, jos sitä käytetään taksinkuljettajan kelpoisuuden osoittamiseen.

11 §
Ennakkotieto uuden ajolupahakemuksen käsittelylle

Jos hakemus ajoluvan saamiseksi hylätään 9 §:n 2 momentin 1―4 kohdan nojalla, lupaviranomainen voi merkitä päätökseen ajankohdan, jonka jälkeen lupa-asia voidaan uudesta hakemuksesta ottaa aikaisintaan uudelleen käsiteltäväksi mainitun kohdan estämättä luvan myöntämistä, jollei muuta estettä hakemuksen käsittelylle ole.

12 §
Jatkokoulutus

Ammatinharjoittamisen edellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi taksinkuljettajan on saatava jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä taksinkuljettajan koulutuksen oppiaineissa.

Jatkokoulutuksessa on noudatettava Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamaa koulutusohjelmaa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään jatkokoulutuksen vähimmäismäärästä ja toteutuksesta sekä koulutusohjelmasta.

Jatkokoulutuksesta on annettava oppilaalle todistus.

13 §
Ajoluvan voimassaolon jatkaminen

Ajoluvan voimassaoloa jatketaan viideksi vuodeksi kerrallaan, jos hakija täyttää 4 §:n 1 momentissa säädetyt ajoluvan saamisen edellytykset ja osoittaa saaneensa säädetyn jatkokoulutuksen. Ajoluvan voimassaoloa voidaan 4 §:n 1 momentin 6 kohdan estämättä jatkaa, jos ajolupa on ollut peruutettuna 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikoksen perusteella tai jos hakijalla on alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa (439/2008) tarkoitettu ajo-oikeus. Ajo-oikeutta ei voida kuitenkaan jatkaa, jos rikos on poikkeuksellisen vakava tai siihen on muu erityinen syy ja hakija on syyllistynyt rikokseen hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana.

Poliisin hallintopäätös ajoluvan voimassaolon jatkamisesta voidaan 3 §:n 2 momentista poiketen hyväksyä enintään yhden kuukauden ajan päätöksen tekemisestä osoitukseksi oikeudesta toimia taksinkuljettajana, jos voimassaolon jatkamista on haettu ennen ajoluvan voimassaolon päättymistä, edellytykset ajoluvan luovuttamiselle ovat olemassa eikä uutta ajolupaa ole luovutettu ennen edellisen ajoluvan voimassaolon päättymistä. Mitä tässä laissa säädetään ajoluvasta, koskee myös tässä momentissa tarkoitettua päätöstä, jos sitä käytetään taksinkuljettajan kelpoisuuden osoittamiseen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ajoluvan voimassaolon jatkamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä.

14 §
Ajoluvan kelpoisuusalueen laajentaminen

Ajoluvan kelpoisuus voidaan hakemuksesta laajentaa uuteen asemapaikkaan, jos ajoluvan haltija osoittaa 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun paikallistuntemuksen tämän asemapaikan osalta. Hakemisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

15 §
Perusteet ajoluvan peruuttamiselle

Ajolupa on peruutettava, jos luvan haltija:

1) ei enää täytä ajoluvan myöntämisen edellytyksiä;

2) ei noudata asetettuja lupaehtoja;

3) ei noudata säännöksiin tai poliisin erilliseen määräykseen perustuvaa velvollisuuttaan toimittaa tässä laissa tarkoitettu lausunto terveydentilastaan tai todistus ajokyvystään; tai

4) itse pyytää luvan peruuttamista.

Ajoluvan peruuttaminen on otettava viivytyksettä tutkittavaksi, jos 1 momentissa tarkoitettu peruste luvan peruuttamiselle ilmenee.

16 §
Ajoluvan peruuttaminen kokonaan

Ajolupa peruutetaan kokonaan 15 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella.

17 §
Ajoluvan peruuttaminen toistaiseksi

Ajolupa peruutetaan toistaiseksi, jos luvan haltija:

1) määrätään ajokieltoon toistaiseksi;

2) ei enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia; tai

3) ei ole asetetussa määräajassa toimittanut todistusta 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta taksinkuljettajan kokeen suorittamisesta hyväksytysti taikka muuta selvitystä, jonka poliisi on tämän lain nojalla määrännyt esitettäväksi.

18 §
Ajoluvan peruuttaminen määräajaksi

Muusta kuin 16 tai 17 §:ssä säädetystä syystä ajolupa peruutetaan määräajaksi, vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään viideksi vuodeksi.

Määräajan pituudesta määrättäessä otetaan huomioon erityisesti peruuttamisen perusteena olevan teon vakavuus ja teko-olosuhteet. Erityisen painavasta syystä määräaika voidaan määrätä kuutta kuukautta lyhyemmäksi. Ajolupa on kuitenkin aina peruutettava vähintään ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon ajaksi.

19 §
Ajoluvan peruuttaminen väliaikaisesti

Ajolupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos on todennäköistä, että luvan haltija on syyllistynyt 9 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun tekoon ja matkustajien turvallisuus sitä edellyttää. Väliaikainen peruuttaminen on muutoksenhausta huolimatta voimassa, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos syyte raukeaa, ajolupa on viivytyksettä palautettava haltijalleen, jollei syytä ajoluvan peruuttamiselle muuten ole.

Ajolupa on peruutettava väliaikaisesti, jos kuljettaja määrätään väliaikaiseen ajokieltoon.

20 §
Peruutetun ajoluvan luovuttaminen poliisille

Taksinkuljettajan ajolupa on luovutettava poliisille, kun ajolupa peruutetaan.

21 §
Ajoluvan palauttaminen haltijalleen peruuttamisen jälkeen

Määräajaksi peruutettu ajolupa palautetaan haltijalleen määräajan päätyttyä. Jos ajolupa peruutetaan toistaiseksi, ajoluvan palauttamisen edellytyksenä on, että ajoluvan haltija osoittaa peruuttamisperusteen poistuneen. Ajolupaa ei kuitenkaan palauteta, jos sen voimassaolo on päättynyt.

Ennen ajoluvan palauttamista luvanhaltijan sopivuus on arvioitava uudelleen 9 §:n mukaisesti. Mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuista teoista otetaan huomioon ne, jotka ovat tulleet lupaviranomaisen tietoon ajoluvan peruuttamisen jälkeen ja jotka yksinään tai mainitun momentin 2 kohdan mukaisesti yhdessä muiden tekojen kanssa muodostavat esteen taksinkuljettajan sopivuudelle. Jos on 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu syy epäillä, ettei luvan haltija ole säilyttänyt ajotaitoaan, poliisi voi ennen luvan palauttamista määrätä hänet toimittamaan määräajassa todistuksen uudesta kuljettajantutkinnosta.

22 §
Varoituksen käyttö ajolupaseuraamuksena

Taksinkuljettajalle voidaan ajoluvan määräaikaisen peruuttamisen asemesta antaa varoitus, jos ajoluvan peruuttamista on pidettävä kohtuuttomana seuraamuksena, eikä teon ole katsottava osoittavan piittaamattomuutta taksinkuljettajan vastuista ja velvollisuuksista tai yleensä säännösten ja määräysten noudattamisesta taikka hänelle aiemmin määrätyistä seuraamuksista.

23 §
Ajoluvan lomake ja mukana pitäminen

Ajolupa annetaan Ajoneuvohallintokeskuksen lomakkeella. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa lomakkeen kaavan sisäasiainministeriötä kuultuaan. Valtioneuvoston asetuksella säädetään ajoluvan lomakkeen tietosisällöstä ja muista vaatimuksista.

Ajolupa on pidettävä ajossa mukana ja pyydettäessä esitettävä poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehelle. Ajolupa on sijoitettava autossa niin, että se on matkustajien nähtävissä.

Poliisi voi keskeyttää ajon, jos kuljettajalla ei ole ajolupaa mukanaan.

24 §
Ajoluvan kaksoiskappale

Jos ajolupa on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu tai siihen merkityissä haltijan tiedoissa on tapahtunut muutos, kuljettajalle voidaan antaa ajoluvan kaksoiskappale. Tarkemmat säännökset ajoluvan kaksoiskappaleen myöntämisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Jos kadonnut ajolupa myöhemmin löytyy, se on luovutettava poliisille.

25 §
Taksin luovuttaminen kuljetettavaksi

Taksin saa luovuttaa 1 §:ssä tarkoitettuja ajoja varten vain sellaisen henkilön kuljetettavaksi, joka esittää voimassa olevan ajoluvan. Ajoneuvon luovuttamisesta toisen kuljetettavaksi säädetään lisäksi tieliikennelaissa.

26 §
Koulutuslupa

Taksinkuljettajan koulutuksen ja jatkokoulutuksen järjestämiseen vaaditaan koulutuslupa. Koulutusluvan myöntää Ajoneuvohallintokeskus. Koulutuslupa myönnetään viideksi vuodeksi.

Koulutusluvan saajaksi voidaan hyväksyä yhtiö, yhteisö tai säätiö, jolla on toiminnan edellyttämät opetukselliset, ammatilliset, taloudelliset ja muut voimavarat.

Lupaviranomainen voi liittää koulutuslupaan koulutuksen järjestämistä koskevia ehtoja. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä koulutusluvan myöntämisestä ja siinä noudatettavasta menettelystä.

27 §
Koulutusluvan hakeminen

Koulutuslupaa haetaan kirjallisesti.

Hakemuksesta on käytävä ilmi koulutuksen järjestäjää, koulutusohjelmaa ja sen toteuttamista sekä opetushenkilöstöä koskevat tiedot. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä koulutusluvan hakemisesta.

28 §
Koulutusluvan haltijan velvollisuudet

Koulutusluvan haltija vastaa siitä, että koulutus annetaan säännösten, koulutuslupaa haettaessa annettujen tietojen ja lupaehtojen mukaisesti. Koulutusluvan haltija vastaa 6 §:n 3 momentissa ja 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta.

Koulutusluvan haltijan on säilytettävä koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen suorittaneita koskevat asiakirjat niin kauan kuin koulutuksesta annettua todistusta voidaan käyttää ajoluvan hakemiseen. Tietoja saadaan luovuttaa Ajoneuvohallintokeskukselle ja hakemusasian käsittelemiseksi poliisille. Säilytysajan päätyttyä koulutuksen suorittajia koskevat henkilötiedot on hävitettävä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin asiakirjojen säilytysajoista.

Jos koulutuslupaa haettaessa annetuissa tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, koulutusluvan haltijan on viipymättä ilmoitettava siitä valvojalle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä muutoksista, joista ilmoitusta ei vaadita.

29 §
Opetushenkilöstö

Koulutusluvan haltijalla on oltava ammattitaitoinen opetushenkilöstö. Opettajalla on oltava tehtävän edellyttämä koulutusalan ja toimialan tuntemus.

Koulutusluvan haltijalla on oltava koulutuksesta vastaava johtaja, joka ohjaa, valvoo ja kehittää koulutusta. Hänellä on oltava riittävä toimialan ja sen säännöstön tuntemus sekä käytännön kokemusta alalta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetushenkilöstön vaatimuksista.

30 §
Koulutusluvan peruuttaminen

Koulutusluvan haltijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos koulutusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai lupaehtoja rikotaan taikka opetusta ei hoideta asianmukaisesti.

Jos koulutusluvan haltija ei enää täytä koulutusluvan edellytyksiä, koulutusluvan haltijalle voidaan asettaa kohtuullinen määräaika korjata puutteet.

Lupa voidaan peruuttaa, jos 1 momentissa tarkoitettu rikkomus on olennainen tai jatkuu toistuvasti varoituksesta huolimatta taikka 2 momentissa tarkoitettuja puutteita ei korjata määräajassa.

31 §
Valvonta

Ajoneuvohallintokeskus vastaa koulutusluvan haltijoiden valvonnasta.

Valvojalla on oikeus päästä seuraamaan opetusta ja paikallistuntemuksen osoittamiseksi järjestettävää koetta sekä saada valvonnassa tarvittavat tiedot. Koulutusluvan haltijan on järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti. Tarkastuksia ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa.

Valvonnan yhteydessä havaitut puutteet tai laiminlyönnit on viipymättä saatettava koulutusluvan myöntäjän tietoon tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä varten.

32 §
Kokeen arvioijan kelpoisuus

Kokeen arvioijalla on oltava riittävä koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu osaaminen ja ammattitaito sekä koulutusvaatimusten ja toimialan lainsäädännön ja käytäntöjen tuntemus. Kokeen arvioijan kelpoisuusvaatimuksista voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

33 §
Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien tietojen ilmoittaminen rekisteriin

Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien tietojen tallettamisesta ajoneuvoliikennerekisteriin säädetään ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003). Sen joka antaa tämän lain 6 §:n 3 momentissa tai 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen koulutuksen suorittamisesta taikka 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun todistuksen kokeen suorittamisesta, ja poliisin, joka tekee taksinkuljettajan ajolupaa tai sen kaksoiskappaletta koskevan päätöksen, on ilmoitettava tarvittavista rekisteriin talletettavista tiedoista Ajoneuvohallintokeskukselle. Ilmoituksista ja niiden tekemisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

34 §
Eräiden viranomaistehtävien hoitaminen

Ajoneuvohallintokeskus voi toteuttaa 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun taksinkuljettajan kokeen järjestämisen ja valvonnan sekä 31 §:ssä tarkoitetun koulutusluvan haltijoiden valvonnan kuljettajantutkinnon vastaanottamisen yhteydessä hoidettavaksi hankkimalla tarvittavat palvelut yksityiseltä tai julkiselta palvelun tuottajalta tekemällä asiasta sopimuksen. Sopimukseen sovelletaan, mitä ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetussa laissa (629/2004) säädetään sopimuksesta. Sopimuksen mukaiseen toimintaan sovelletaan, mitä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain (535/1998) 4―12 ja 16 §:ssä säädetään toiminnan ja sen järjestämisen vaatimuksista.

Ajoneuvohallintokeskus voi yhdistää 33 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamisen sekä tietojen rekisteriin tallettamisen 1 momentissa tarkoitetun kokeen järjestämistehtävän yhteydessä hoidettavaksi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnasta tässä pykälässä tarkoitettujen palvelujen järjestäjänä.

35 §
Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 3 §:n säännöksiä henkilöiden kuljettamisesta ilman taksinkuljettajan ajolupaa, 10 §:n 3 momentin, 20 §:n tai 24 §:n 2 momentin säännöksiä ajoluvan luovuttamisesta poliisille, 23 §:n 2 momentin säännöksiä taksinkuljettajan ajoluvan mukana pitämisestä, esittämisestä ja näkyvillä pitämisestä tai 25 §:n säännöksiä ajoneuvon luovuttamisesta, on tuomittava kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Joka harjoittaa tässä laissa tarkoitettua koulutus-, koe- tai valvontatoimintaa ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa, sopimusta tai muuta oikeutusta, on tuomittava luvattomasta taksinkuljettajan ammattipätevyyskoulutustoiminnasta sakkoon.

36 §
Viittaukset muualla laissa oleviin rangaistussäännöksiin

Rangaistus kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta säädetään rikoslain (39/1889) 23 luvun 10 §:ssä.

Rangaistus luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta, taksiluvan toisen käyttöön luovuttamisesta sekä taksiluvan mukanapitämis- tai esittämisvelvollisuuden laiminlyömisestä säädetään taksiliikennelain 28 §:ssä.

37 §
Rikosoikeudellinen virkavastuu

Kokeen vastaanotto- ja arviointitehtäviä sekä valvontaa suorittavaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

38 §
Oikaisu ja muutoksenhaku

Ajoneuvohallintokeskuksen koulutusluvan saaneen tämän lain nojalla tekemään päätökseen taikka Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella toimivan kokeen vastaanottajan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa hakea oikaisua Ajoneuvohallintokeskukselta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ajoneuvohallintokeskuksen oikaisuvaatimuksen johdosta tai muutoin tämän lain nojalla tekemään päätökseen samoin kuin poliisin tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

39 §
Virka-apu

Ajoneuvohallintokeskuksella sekä 34 §:n mukaisesti valvontatehtäviä hoitavilla on oikeus saada poliisilta virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi.

40 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa myönnetyn henkilöauton ammattiajoluvan voimassaolo lakkaa viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta, jollei ammattiajolupaan ole merkitty aikaisempaa voimassaolon päättymisajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa olemasta voimassa sitä ennen. Toimiakseen edelleen taksinkuljettajana tällaisen ammattiajoluvan haltijan on haettava ammattiajoluvan vaihtamista tässä laissa tarkoitettuun taksinkuljettajan ajolupaan ja samassa yhteydessä osoitettava saaneensa tässä laissa säädetyn jatkokoulutuksen. Ammattiajoluvan vaihtamisesta on muutoin voimassa, mitä taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamisesta tässä laissa säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vaihtamisessa noudatettavasta menettelystä.

Invataksin kuljettamiseen rajoitetun henkilöauton ammattiajoluvan vaihtaminen tässä laissa tarkoitetuksi taksinkuljettajan ajoluvaksi edellyttää, että hakija osoittaa auton asemapaikkaa vastaavan paikallistuntemuksen. Ajolupa myönnetään olemaan voimassa 2 momentissa tarkoitettuun ajoluvan vaihtamisen määräpäivään, jollei ammattiajolupaan ole merkitty aikaisempaa voimassaolon päättymisajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa olemasta voimassa sitä ennen tai jos hakija osoittaa saaneensa säädetyn jatkokoulutuksen siten kuin tässä laissa säädetään. Ammattiajoluvan vaihtamisesta on muutoin voimassa, mitä taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamisesta tässä laissa säädetään.

Jos henkilöauton ammattiajoluvan haltija hakee ajoluvan kaksoiskappaletta ennen 2 momentissa tarkoitettua ajoluvan vaihtamisen määräpäivää, hänelle annetaan tämän lain mukainen taksinkuljettajan ajolupa. Se on voimassa mainittuun määräpäivään saakka, jollei ammattiajolupaan ole merkitty aikaisempaa voimassaolon päättymisajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa olemasta voimassa sitä ennen tai jos hakija samalla osoittaa saaneensa säädetyn jatkokoulutuksen siten kuin tämän lain nojalla säädetään.

Jos invataksin kuljettamiseen rajoitetun henkilöauton ammattiajoluvan haltija, joka ei täytä 3 momentin vaatimuksia, hakee ammattiajoluvan kaksoiskappaletta ennen 2 momentissa tarkoitettua ajoluvan vaihtamisen määräpäivää, hänelle annetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen invataksin kuljettamiseen rajoitetun henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale, joka on voimassa mainittuun määräpäivään, jollei ammattiajolupaan ole merkitty aikaisempaa voimassaolon päättymisajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa olemasta voimassa sitä ennen.

Mitä tässä laissa säädetään taksinkuljettajan ajoluvasta ja sen haltijasta, lukuun ottamatta 23 §:n 1 momenttia ajoluvan lomakkeesta ja 2 momenttia ajoluvan näkyvillä pitämisestä, koskee ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyä henkilöauton ammattiajolupaa ja sen haltijaa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 33/2009
LiVM 10/2009
EV 76/2009

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.