687/2009

Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2009

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen (PTR-viranomaiset) yhteistoimintaa sekä PTR-viranomaisten yhteisten toimintalinjojen toteuttamista siten, että PTR-viranomaisille säädetyt rikosten estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen (rikostorjunta), valvontaan sekä niitä koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät tehtävät ja yksittäiset toimenpiteet tulevat hoidetuiksi tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Yhteistoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa rikostorjuntaan, valvontatoimintaan tai kansainväliseen yhteistyöhön liittyvän toimenpiteen suorittamista toisen PTR-viranomaisen puolesta tai apuna tämän tehtäväalueella sekä toimimista yhteistyössä PTR-viranomaisten yhteisellä tehtäväalueella.

PTR-viranomaisten tehtävistä ja niihin liittyvistä toimivaltuuksista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminta rikostorjunnassa
2 §
Toimiminen toisen PTR-viranomaisen tehtäväalueella

PTR-viranomainen voi pyynnöstä suorittaa toisen PTR-viranomaisen puolesta tämän tehtäväalueeseen kuuluvan yksittäisen rikostorjuntaan liittyvän toimenpiteen käyttäen niitä toimivaltuuksia, joita se saa käyttää omalla tehtäväalueellaan sille kuuluvissa rikostorjuntatehtävissä.

PTR-viranomainen voi suorittaa 1 momentissa tarkoitetun rikostorjuntatehtävään liittyvän kiireellisen toimenpiteen 1 momentin mukaisin toimivaltuuksin ilman pyyntöäkin, jos toimenpidettä ei voida viivyttää. Toimenpiteestä on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä sille PTR-viranomaiselle, jonka tehtäväalueeseen toimenpide kuuluu. Toimenpiteestä on luovuttava, jos viranomainen, jonka puolesta toimenpide suoritetaan, sitä pyytää tai ottaa tehtävän hoitaakseen.

Jos PTR-viranomainen ei ryhdy 2 momentissa tarkoitettuun toimenpiteeseen, sen on ilmoitettava tietoonsa tulleesta asiasta ilman aiheetonta viivytystä sille PTR-viranomaiselle, jonka tehtäväalueeseen toimenpide kuuluu, jos ilmoittaminen on välttämätöntä vakavan rikoksen estämiseksi, tällaista rikosta koskevan tutkinnan aloittamiseksi taikka milloin se näihin rinnastettavan muun erityisen syyn vuoksi on tarpeen.

3 §
Ilmoitusten tekeminen ja toimenpiteistä sopiminen PTR-viranomaisen yhteisellä tehtäväalueella

PTR-viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tietoonsa tulleesta rikoksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sille PTR-viranomaiselle, jonka tehtäväalueeseen asia myös kuuluu, tekemällä siitä merkintä PTR-viranomaisten yhteiskäyttöiseen rekisteriin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun rikokseen liittyvistä toimenpiteistä sovitaan tapauskohtaisesti siten, että yhteistoiminta tuottaa rikosvastuun toteutumisen kannalta tarkoituksenmukaisimman tuloksen ja siinä otetaan huomioon kunkin PTR-viranomaisten päätehtävät ja toimintavalmiudet. Jos toimenpiteistä ei päästä sopimukseen, niistä päättää poliisi. Päätöksentekomenettelystä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 §
Menettely valvotun läpilaskun toteuttamisessa

PTR-viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tekemästään tai vastaanottamastaan Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai muuhun Suomea sitovaan velvoitteeseen perustuvasta, valtakunnan rajan ylittävää kuljetusta koskevasta virka- tai oikeusapupyynnöstä (valvottu läpilasku) sille PTR-viranomaiselle, jonka tehtäväalueeseen asia myös kuuluu.

Valvotusta läpilaskusta ja sitä koskevista toimenpiteistä sovitaan toimivaltaisten PTR-viranomaisten kesken tapauskohtaisesti siten, ettei siitä aiheudu välitöntä vakavaa vaaraa hengelle, terveydelle tai vapaudelle eikä välitöntä huomattavan ympäristö-, omaisuus- tai varallisuusvahingon vaaraa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua menettelyä sovelletaan myös laitonta valtakunnan rajan ylittävää kuljetusta koskevaan PTR-viranomaisen toimenpidepyyntöön.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tämän pykälän mukaisesta päätöksentekomenettelystä.

5 §
PTR-rikostiedusteluyksiköt

PTR-viranomaisten rikostiedustelu- ja rikosanalyysitoimintaa varten voidaan perustaa valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia PTR-rikostiedusteluyksiköitä. PTR-rikostiedusteluyksiköissä voi toimia PTR-viranomaisten erikseen tehtävään määrättyjä edustajia ja myös muiden viranomaisten edustajia, jos heillä on poliisilain (493/1995) 8 §:ssä säädetyt erityiset poliisivaltuudet mainitun lain 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

PTR-rikostiedusteluyksiköiden tehtävänä on hankkia, analysoida ja välittää ajantasaista ja kattavaa rikostiedustelutietoa PTR-viranomaisten valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarkoituksiin.

6 §
Tietojen käsittely PTR-rikostiedusteluyksikössä

PTR-rikostiedusteluyksikössä edustettuna oleva PTR-viranomainen voi perustaa vakavaa tai laajamittaista rikollisuutta koskevaa yksittäistä rikostorjuntatehtävää varten henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 6 §:n 2 momentissa, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 4 §:ssä tai tullilain (1466/1994) 22 §:n 2 momentissa tarkoitetun tilapäisen rikosanalyysirekisterin. Rekisterinpitäjänä toimii sen perustanut PTR-viranomainen.

Sen lisäksi, mitä rekisterin perustanutta PTR-viranomaisen henkilötietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä säädetään, rikosanalyysirekisteriin saadaan luovuttaa yhdistämistä, käsittelyä ja tallentamista varten muiden PTR-rikostiedusteluyksikössä toimivien viranomaisten sellaisia tietojärjestelmien tietoja sekä yksittäisen tehtävän suorittamisen yhteydessä saatuja rikostiedustelu-, tarkkailu- ja havaintotietoja, jotka ovat tarpeellisia 1 momentissa tarkoitetun yksittäisen rikostorjuntatehtävän suorittamiseksi.

Rikosanalyysirekisterin perustanut PTR-viranomainen voi antaa rekisteriin käyttöoikeuden niille PTR-rikostiedusteluyksikössä toimiville viranomaisten edustajille, joiden tehtäväalueeseen rekisteriin tallennettavat tiedot liittyvät.

PTR-rikostiedusteluyksikössä toimiva viranomaisen edustaja voi luovuttaa edustamalleen viranomaiselle vain sen tehtäväalueeseen kuuluvan rikostorjuntatehtävän suorittamiseksi tarpeellista analysoitua rikostiedustelutietoa.

PTR-rikostiedustelu- ja analyysitoiminnan valvonnasta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

7 §
PTR-tiedonhankinta- ja tutkintaryhmät

PTR-viranomaiset voivat perustaa yhteisen tiedonhankinta- ja tutkintaryhmän rikoksen tai rikoskokonaisuuden estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi. PTR-tiedonhankinta- ja tutkintaryhmä voidaan perustaa niiden viranomaisten kesken, joiden tehtäväalueeseen rikosasia kokonaan tai osittain kuuluu.

PTR-tiedonhankinta- ja tutkintaryhmän perustamisesta ja siihen osallistumisesta päättävät ryhmään osallistuvat PTR-viranomaiset. PTR-tiedonhankinta- ja tutkintaryhmän perustamisen yhteydessä päätetään ryhmän tiedonhankinnan tai tutkinnan kohteeksi otettavasta rikoskokonaisuudesta sekä johtosuhteista.

PTR-tiedonhankinta- ja tutkintaryhmässä PTR-viranomaisen edustajalla on oikeus osallistua ryhmän johtajan johdon ja tarpeellisen valvonnan alaisena sellaisten tiedonhankinta- ja tutkintatoimenpiteiden suorittamiseen, joihin kyseisen PTR-viranomaisen edustaja on toimivaltainen omalla tehtäväalueellaan kyseiselle PTR-viranomaiselle kuuluvissa rikostorjuntatehtävissä ja joita yhteinen tiedonhankinta tai tutkinnan kohteena olevan rikoskokonaisuuden estäminen, paljastaminen ja selvittäminen edellyttävät ja joista ryhmän johtaja on toimivaltuuksiensa nojalla päättänyt.

PTR-viranomaisten muu yhteistyö
8 §
Valvontatoiminta

PTR-viranomaiset edistävät tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa puitteissa toistensa tehtäviin kuuluvia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, tavaroiden maahantuonnin ja maastaviennin, henkilöiden maahantulon ja maastalähdön sekä ulkomaalaisten maassaolon laillisuuden valvontaa.

9 §
Kansainvälinen yhteistoiminta

PTR-viranomaisten tulee neuvotella kansainvälisen yhteistyön tavoitteista sekä sopia kansainvälisistä yhteisesti toteutettavista toimenpiteistä sekä operaatioihin osallistumisesta kansallisesti ennalta siten, että kunkin PTR-viranomaisen tehtävät ja toimivaltuudet tulevat otetuiksi huomioon.

Erinäiset säännökset
10 §
Välineistön, tilojen ja henkilöstön tilapäinen luovuttaminen toisen PTR-viranomaisen käyttöön

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, PTR-viranomainen on velvollinen tilapäisesti antamaan toisen PTR-viranomaisen käyttöön rikostorjunta-, valvonta- tai kansainväliseen yhteistoimintaan liittyviä välttämättömiä toimenpiteitä varten välineistöään, tilojaan, henkilövoimavarojaan tai erityisasiantuntijapalveluitaan, joita tällä toisella viranomaisella ei ole käytettävissään. Avun antamisen edellytyksenä on, että se voi tapahtua vaarantamatta apua antavalle viranomaiselle säädettyjen tehtävien suorittamista.

11 §
Kustannusten korvaaminen

Kukin PTR-viranomainen vastaa sille tässä laissa tarkoitetusta yhteistoiminnasta ja 10 §:ssä tarkoitetun avun antamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Avun sitoessa suuria voimavaroja ja pitkittyessä siten, että se haittaa olennaisesti apua antavan PTR-viranomaisen perustoimintoja taikka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, on avun antajalla oikeus saada korvaus sille aiheutuneista välittömistä kustannuksista.

12 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 1 §:ssä tarkoitettujen PTR-viranomaisten yhteistoimintaelinten muodostamisesta ja PTR-viranomaisten yhteistoiminnasta 6 §:ssä tarkoitetun valvonnan järjestämisessä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa lisäksi tarkempia säännöksiä PTR-viranomaisten päätöksentekomenettelystä, joka koskee 5 §:ssä tarkoitetun rikostiedusteluyksikön muodostamista, 7 §:ssä tarkoitettua PTR-viranomaisten yhteisten tiedonhankinta- ja tutkintaryhmien perustamista sekä 10 §:ssä tarkoitettua PTR-viranomaisten välineistöön, tiloihin, henkilövoimavaroihin tai erityisasiantuntijapalveluihin liittyvää avun pyytämistä ja antamista.

13 §
Voimaantulosäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta 22 päivänä maaliskuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (257/2001).

HE 26/2008
HaVM 6/2009
EV 82/2009

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.