666/2009

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta 18 päivänä syyskuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (606/2008) 3 §, 9 §:n 1 ja 3 momentti ja 10 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a § seuraavasti:

3 §
Avustuksensaaja

Avustusta voidaan myöntää tässä asetuksessa tarkoitettuja markkinoinnin ja tuotannonkehittämistä koskevia hankkeita toteuttavalle yritykselle tai muulle yhteisölle.

9 §
Avustuksen määrä

Mainontaa koskevan avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.


Muihin kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin toimintoihin myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 90 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, jollei hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.

10 §
Hyväksyttävät kustannukset

Tietojenvaihdon ja messuille osallistumisen hyväksyttävistä kustannuksista säädetään maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen 15 artiklan 2 kohdan d alakohdassa sekä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 27 artiklan 3 kohdassa. Neuvonnan hyväksyttävistä kustannuksista säädetään maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen 15 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 26 artiklassa.

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin toimintoihin liittyviä hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kohtuulliset välittömät kustannukset ja yleiskustannukset mukaan lukien poistot. Hankkeen välittömiin kustannuksiin ei voi sisällyttää menoja, jotka luetaan yleiskustannuksiin.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuina välittöminä kustannuksina hyväksytään:

1) hankkeen toteuttamisen kannalta pakolliset henkilöstökustannukset lakisääteisine sivukuluineen sekä toteutettavien toimien suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallinnointiin liittyvät kustannukset;

2) hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät matka- ja oleskelukulut valtion matkustussäännön mukaisesti;

3) kohderyhmille järjestettävien ryhmäkokousten ja yhteiskuljetusten kulut;

4) hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista materiaaleista, välineistä ja toimitiloista aiheutuvat kulut mukaan lukien hankkeen toteuttamisajankohdan mukaiset poistot; materiaalit ja välineet on vuokrattava, jollei niiden hankkiminen ole vuokraamista edullisempaa;

5) atk-kustannukset;

6) julkaisu- ja jakelukustannukset;

7) hankkeen tulosten mittaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuina yleiskustannuksina hyväksytään avustuksensaajan kirjanpidosta todettavissa olevat, hankkeen toteuttamiseen liittyvät hallintokulut, matka- ja oleskelukulut, johtamiskulut, tietotekniikan käyttö, sihteeripalvelut, kirjanpito, kirjeenvaihto, vuokra, viestintä, vesi-, lämmitys- ja sähkökustannukset sekä ylläpitokustannukset, jotka eivät ole edellä 3 momentissa tarkoitettuja välittömiä kustannuksia, joita ei kateta muun avustuksen perusteella ja joiden määrä ei ylitä kolmea prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetut kustannukset hyväksytään korvattaviksi vain siltä osin kuin ne voidaan todeta kirjanpidosta ja kohdistaa valtionavustuksella tuettuun toimintaan. Hakijan on luotettavasti selvitettävä kustannusten liittyminen hankkeeseen sekä niiden välttämättömyys hankkeen toteuttamisen kannalta sekä kustannusten kohdentamisessa käytetyn osuuden laskentaperusteet. Arvonlisävero on hyväksyttävä kustannus vain, jos sitä ei voida vähentää avustuksensaajan toiminnassa. Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole vapaaehtoiset henkilösivukustannukset, edustusmenot eivätkä edunvalvonnasta aiheutuvat kustannukset.

11 a §
Avustuksen maksaminen

Avustusta voidaan hakemuksesta maksaa ennakkoon hankkeen alkaessa 50 prosenttia myönnetystä avustuksesta ja 40 prosenttia hankkeen puolessa välissä, jos hankkeen toteuttaminen muuten vaarantuisi. Jälkimmäisen erän maksaminen edellyttää väliraportin esittämistä. Valtionavustuksen lopullinen määrä vahvistetaan toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten perusteella. Avustuksen viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty 12 §:n mukainen selvitys lukuun ottamatta 12 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä syyskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.