647/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 44 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 408/2009, nojalla:

1 §

REACH-asetuksen 67 artiklassa tarkoitettujen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön mainitun asetuksen XVII liitteessä säädetyistä rajoituksista poiketaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä elokuuta 2009.

Asetusta sovelletaan kuitenkin 27 päivästä kesäkuuta 2009 lukien.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (32006R1907), EUVL L 396, 30.12.2006, s. 395-849
Komission asetus (EY) N:o 552/2009 (32009R0552) EUVL L 164, 26.6.2009, s. 7-31

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Liite

Aineen, aineryhmien tai seoksen nimitys sekä sitä koskeva REACH-asetuksen liitteen XVII kohta Kansallinen poikkeus
6. Asbestikuidut 1. Käyttö:
a) Krokidoliitti CAS-nro 12001-28-4 b) Amosiitti CAS-nro 12172-73-5 c) Antofylliitti CAS-nro 77536-67-5 d) Aktinoliitti CAS-nro 77536-66-4 e) Tremoliitti CAS-nro 77536-68-6 f) Krysotiili CAS-nro 12001-29-5 CAS-nro 132207-32-0 Poiketen siitä, mitä REACH-asetuksen liitteen XVII kohdassa 6.2 säädetään, esineitä, jotka sisältävät tarkoituksellisesti lisättyjä kohdissa a)-f) mainittuja asbestikuituja, ei saa käyttää lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: Ennen 1 päivää tammikuuta 2005 asennettuja tai käytössä olleita seuraavia kokonaisia asbestia sisältäviä esineitä voidaan käyttää, kunnes ne poistetaan käytöstä tai niiden käyttöaika umpeutuu:
a) rakennukset ja rakenteiden osat
b) krysotiilipitoiset
- tiivisteet,
- kitkamateriaaleja sisältävät esineet,
- kovajuotoksen eristelevyt,
- ajoneuvojen sähkömoottorien ankkurien kommutaat- torit ja
- asetyleenipullot
2. Markkinoille saattaminen:
Poiketen siitä, mitä REACH-asetuksen liitteen XVII kohdassa 6.2 säädetään markkinoille saattamisesta, saa seuraavia, ennen 1 päivää tammikuuta 2005 Suomessa asennettuja tai Suomessa käytössä olleita kokonaisia asbestia sisältäviä esineitä edelleen saattaa markkinoille:
a) rakennukset
b) edellä 1.b) kohdassa tarkoitettuja krysotiilipitoisia osia sisältävät kulkuneuvot. Asbestia sisältävä osa kulkuneuvoissa tulee korvata asbestittomalla osalla aina kun se on terveydensuojelun näkökulmasta perusteltua ja teknisesti ja esineen historiallinen arvo huomioon ottaen mahdollista.
c) asetyleenikaasupullot. Pullot on kuitenkin korvattava asbestittomilla mahdollisimman nopeasti.
3. Lisäksi Suomeen voidaan tuoda ja edelleen saattaa markkinoille museoajoneuvoja tai muita kulkuneuvoja, joiden historiallisen arvon säilymiselle krysotiiliasbestia sisältävällä osalla on Museoviraston toteama olennainen merkitys.
4. Krysotiiliasbestia sisältäviä kitkamateriaaleja ja tiivisteitä saa tuoda Suomeen ja käyttää puolustusvoimissa sotilaalliseen käyttöön tarkoitetussa kalustossa, jos käyttöominaisuuksiltaan vastaavaa, asbestia vähemmän vaarallista korvaavaa materiaalia ei ole saatavilla.
5. Edellä tarkoitettuja poikkeuksia sovellettaessa on noudatettava REACH-asetuksen XVII liitteen 6.3 kohdassa tarkoitettuja merkintävelvoitteita. Rakennusten purkamisessa ja muussa asbestityössä on noudatettava asbestityöstä annettua valtioneuvoston päätöstä (1380/1994) sekä jätelakia (1072/1993) ja sen nojalla annettuja säännöksiä.
16. Lyijykarbonaatit:
a) neutraali vedetön karbonaatti (PbCO3) CAS-nro 598-63-0 EY-nro 209-943-4 b) trilyijy-bis(karbonaatti)-dihydroksidi 2 Pb CO3-Pb(OH)2 CAS-nro 1319-46-6 EY-nro 215-290-6 Poiketen siitä, mitä REACH-asetuksen liitteen XVII kohdassa 16 säädetään, voidaan kohdassa mainittuja lyijykarbonaatteja sisältäviä maaleja käyttää taideteosten ja historiallisten rakennusten ja niiden sisätilojen ammattimaisessa entisöinnissä ja kunnossapidossa, jos se on kohteen säilymisen ja/tai kunnostuksen kannalta välttämätöntä.
17. Lyijysulfaatit:
a) PbSO4 CAS-nro 7446-14-2 EY-nro 231-198-9 b) Pbx SO4 CAS-nro 15739-80-7 EY-nro 239-831-0 Poiketen siitä, mitä REACH-asetuksen liitteen XVII kohdassa 16 säädetään, voidaan kohdassa mainittuja lyijysulfaatteja sisältäviä maaleja käyttää taideteosten ja historiallisten rakennusten ja niiden sisätilojen ammattimaisessa entisöinnissä ja kunnossapidossa, jos se on kohteen säilymisen ja/tai kunnostuksen kannalta välttämätöntä.
19. Arseeniyhdisteet Poiketen siitä, mitä REACH-asetuksen XVII liitteen kohdassa 19 säädetään, voidaan ennen 30 päivää syyskuuta 2007 käytettyä, B-tyypin CCA-liuoksella käsiteltyä puuta saattaa markkinoille, käyttää ja uudelleenkäyttää, kun REACH-asetuksen XVII liitteen 19.4 kohdan b, c ja d alakohdassa luetellut ehdot täyttyvät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.