646/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 37 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 9 §:n 1 ja 2 momentti, 18 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentin 5 ja 14 kohta ja 50 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 ja 2 momentti sekä 37 §:n 1 momentin 14 kohta asetuksessa 648/2008 ja 50 §:n 3 momentti asetuksessa 121/2009, seuraavasti:

9 §
Yrittäjätulo ja kassajäämä eräissä tapauksissa

Myönnettäessä investointitukea tai 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua tukea tilanpidon aloittamiseen vuotuisen maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 17 000 euroa. Jos tuki myönnetään kuitenkin 5 §:n 5 momentissa tarkoitettuun investointiin, yrittäjätuloksi katsottavan maatalouden kassajäämän on oltava vähintään 17 000 euroa.

Myönnettäessä 19 §:n 2 momentissa tarkoitettua tukea tilanpidon aloittamiseen, maatilalta saatavissa yrittäjätuloissa voidaan maatalouden yrittäjätulon lisäksi ottaa huomioon tilalla tai tilan maatalouden tuotantovälineillä hakijan harjoittamasta muusta yritystoiminnasta sekä metsätaloudesta saatavat yrittäjätulot. Tällöin maataloudesta, muusta yritystoiminnasta ja metsätaloudesta saatavan vuotuisen yrittäjätulon on oltava vähintään 15 000 euroa, josta vuotuisen maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 10 000 euroa.


18 §
Tilanpidon aloittaminen

Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun hakija on luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen perusteella saanut hallintaansa maatilan tai maatilan osan, jolla 12 §:n mukaisessa elinkeinosuunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella hakija on saavuttanut tai voi saavuttaa vähintään 10 000 euron vuotuisen maatalouden yrittäjätulon.


37 §
Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka johtuvat:


5) suunnittelusta, jos kustannukset eivät liity 21 f §:ssä tarkoitettuun rakennussuunnitelmaan taikka salaojitusta koskevaan suunnitelmaan;


14) kustannuksista, jotka ovat syntyneet ennen tukipäätöstä, jos kustannukset eivät liity 21 f §:ssä tarkoitettuun rakennussuunnitelmaan taikka salaojitusta koskevaan suunnitelmaan.


50 §
Voimaantulo

Jos vuonna 2009 tukea hakenut henkilö on ennen asetuksen voimaantuloa harjoittanut maataloutta verotusyhtymän osakkaana, 5 §:ssä säädetyin tavoin laskettuun 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yrittäjätuloon sovelletaan 17 000 euron määrää arvioitaessa, onko hakija aloittanut maatalouden harjoittamisen ennen hakemuksen kohteena olevan maatilan tai maatilan osan hankintaa taikka vuokrausta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Mika Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.