586/2009

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Laki arvopaperimarkkinalain 2 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 lukuun, sellaisena kuin se on siihen tehtyine muutoksineen, uusi 6 e § seuraavasti:

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

6 e §
Tiedottaminen yhtiökokouskutsusta

Liikkeeseenlaskijan, jonka yhtiöoikeudellinen kotivaltio on Suomi ja jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, on julkistettava kokouskutsu sekä toimitettava se asianomaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle ja keskeisille tiedotusvälineille.


Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä elokuuta 2009.

HE 52/2009
TaVM 8/2009
EV 98/2009
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/36/EY (32007L0036); EYVL N:o L 184, 14.7.2007, s. 17

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.