554/2009

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Eurooppalaiseen alueellisen yhteistyön yhtymään (EAYY) sovelletaan eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1082/2006, jäljempänä yhtymäasetus, ja sitä täydentäviä tämän lain säännöksiä.

2 §
Yhtymä

Tässä laissa tarkoitetaan yhtymällä yhtymäasetuksen mukaisesti perustettua yhtymää.

Yhtymä on suomalainen, jos sen sääntömääräinen kotipaikka on Suomessa, ja ulkomainen, jos sen sääntömääräinen kotipaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

3 §
Yhtymän tehtävät

Yhtymälle voidaan antaa sellaisten sen jäsenten välisten Euroopan yhteisön osarahoittamien Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 6 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanoon kuuluvia tehtäviä, joihin osallistuu toimijoita vähintään kahdesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta.

Ilman Euroopan yhteisön rahoitusta yhtymälle voidaan antaa vain 1 momentissa mainitun asetuksen 6 artiklassa tarkoitettuja yhteistyötehtäviä.

Yhtymälle ei saa antaa muita kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä eikä tehtäviä, jotka eivät kuulu sen jäsenten toimivaltaan.

4 §
Yhtymän jäsenyys

Suomen valtio, Ahvenanmaan maakunta, kunta, kuntayhtymä ja suomalainen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu julkisoikeudellinen laitos voi olla suomalaisen ja ulkomaisen yhtymän jäsenenä kuten tässä laissa taikka muualla Suomen tai Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetään.

Toisen Euroopan unionin jäsenvaltion ja sen yhteisön kelpoisuudesta suomalaisen yhtymän jäseneksi säädetään Euroopan yhteisön lainsäädännössä sekä sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa kyseisellä yhteisöllä on kotipaikka.

2 luku

Liittyminen yhtymään

5 §
Liittymis- ja muutosilmoitus

Jäseneksi aikovan yhteisön tulee tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoitus liittymisestä suomalaiseen tai ulkomaiseen yhtymään.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) tiedot yhtymästä, johon yhteisö aikoo liittyä;

2) ehdotus yhtymän sopimukseksi ja perussäännöksi suomen tai ruotsin kielellä; sekä

3) yhteisön päätös liittymisestä sekä yhteisön päätös, jolla ehdotus yhtymän sopimukseksi ja perussäännöksi on hyväksytty.

Työ- ja elinkeinoministeriölle on ilmoitettava myös yhtymän sopimuksen muuttamisesta sekä sen perussäännön merkittävistä muutoksista.

6 §
Hyväksymispäätös

Yhtymäasetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen, jolla suomalaisen jäsenen liittyminen suomalaiseen tai ulkomaiseen yhtymään hyväksytään, sekä mainitun artiklan 6 kohdassa tarkoitetun päätöksen, jolla sopimuksen muutokset tai perussäännön merkittävät muutokset hyväksytään, tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Liittyminen ja muutokset hyväksytään, jos:

1) ehdotus yhtymän sopimukseksi ja perussäännöksi täyttää yhtymäasetuksessa, tässä laissa ja muussa lainsäädännössä säädetyt vaatimukset;

2) yhtymän tehtävät ovat 3 §:n mukaisia; sekä

3) liittymiselle tai muutoksille ei ole muuta yhtymäasetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua estettä.

3 luku

Suomalaisen yhtymän rekisteröinti ja sen oikeusvaikutukset

7 §
Rekisteriviranomainen

Toimivaltainen viranomainen suomalaisen yhtymän rekisteröintiä koskevassa asiassa on Patentti- ja rekisterihallitus.

8 §
Rekisteri-ilmoitus

Rekisteröintiä varten yhtymän jäsenten on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle suomen- tai ruotsinkielisinä:

1) hakemus yhtymän rekisteröimiseksi;

2) yhtymän sopimus ja perussääntö;

3) tiedot yhtymän jäsenistä;

4) toimivaltaisten viranomaisten päätökset hyväksyä jäsenten liittyminen yhtymään; sekä

5) yhtymän nimenkirjoittajien täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus tai, jos nimenkirjoittajalla ei ole henkilötunnusta, syntymäaika.

9 §
Päätös rekisteröinnistä

Patentti- ja rekisterihallitus tekee päätöksen yhtymän ja sitä koskevien muutosten rekisteröinnistä, ellei estettä rekisteröintiin ole. Rekisteröintiin sovelletaan, mitä yhdistyslain (503/1989) 9 luvussa säädetään yhdistyksen merkitsemisestä yhdistysrekisteriin.

Yhtymää, jonka jäsenten vastuuta yhtymän veloista on rajoitettu, ei saa rekisteröidä Suomessa.

Yhtymän ja sitä koskevien muutosten rekisteröinnistä peritään maksu, josta säädetään erikseen.

Yhtymän rekisteröintiä koskevaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnalta sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

10 §
Yhtymän oikeuskelpoisuus ja nimi

Suomalainen yhtymä voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sen jälkeen, kun se on rekisteröity tämän lain mukaisesti.

Rekisteröidyn suomalaisen yhtymän nimen yhteydessä tulee käyttää sanoja "Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä", "Europeisk gruppering för territoriellt samarbete" taikka lyhennettä "EAYY" tai "EGTS".

4 luku

Suomalaisen yhtymän toiminta

11 §
Sovellettavat säännökset

Yhtymän hoitaessa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelman hallinto- ja todentamisviranomaistehtäviä yhtymän tehtäviin ja toimivaltuuksiin sovelletaan, mitä rakennerahastolaissa (1401/2006) säädetään hallintoviranomaisena toimivan maakunnan liiton tehtävistä ja toimivaltuuksista.

Hallinto- ja todentamisviranomaisena toimivan yhtymän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Yhtymän palveluksessa oleviin ja sen toimielinten jäseniin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä sekä vahingonkorvauslain (412/1974) säännöksiä julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvastuusta. Yhtymän toimintaan sovelletaan lisäksi, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Saamelaisten kotiseutualueella toimivan yhtymän on lisäksi noudatettava, mitä saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään.

12 §
Toimielimet

Yhtymän toimielimistä säädetään yhtymäasetuksen 10 artiklassa.

Jollei yhtymän perussäännössä toisin määrätä, yhtymän yleiskokoukseen sovelletaan, mitä yhdistyslain 5 luvussa säädetään yhdistyksen kokouksesta.

Yhtymän johtajan ja muiden toimielinten tehtävistä, valtuuksista ja vastuusta määrätään yhtymän perussäännössä.

13 §
Yhtymän kirjanpito ja tilintarkastus

Yhtymän kirjanpitovelvollisuuteen sekä sen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sisältöön sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997).

Yhtymän tilintarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslain (459/2007) säännöksiä. Yhtymässä on kuitenkin aina valittava mainitun lain 5 tai 7 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus.

5 luku

Erinäiset säännökset

14 §
Julkisten varojen hoidon valvonta

Suomalaisen yhtymän julkisten varojen hoidon valvontaan sovelletaan, mitä muualla laissa ja Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetään.

15 §
Suomalaisen yhtymän purkaminen ja konkurssi

Suomalaisen yhtymän purkamiseen sovelletaan, mitä yhdistyslain 7 luvussa säädetään yhdistyksen purkautumisesta.

Jos yhtymällä sen perussäännön mukaan on hallitus, se vastaa selvitysmenettelystä. Muussa tapauksessa selvitysmenettelystä vastaa yhtymän yleiskokous.

Yhtymän omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin päättävät yhtymän jäsenet.

16 §
Yhtymän toiminnan kieltäminen ja yhtymän lakkauttaminen

Yhtymäasetuksen 13 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on suomalaisen yhtymän osalta yhtymän kotipaikan alioikeus ja ulkomaisen yhtymän osalta yhtymän suomalaisen jäsenen kotipaikan alioikeus.

Suomalaisen yhtymän kotipaikan alioikeus määrää yhtymän lakkauttamisesta yhtymäasetuksen 14 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa. Muilta osin yhtymän lakkauttamiseen sovelletaan, mitä yhdistyslain 8 luvussa säädetään yhdistyksen lakkauttamisesta.

17 §
Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus

Tuomioistuimen tulee ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtymän omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin ja konkurssimenettelyn päättymisestä tuomioistuimessa sekä yhtymän toiminnan kieltämistä ja yhtymän lakkauttamista koskevista hakemuksista ja päätöksistä.

18 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 56/2009
HaVM 5/2009
EV 77/2009

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Anni Sinnemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.