553/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan hedelmä- ja vihannesorganisaatioista 2 päivänä heinäkuuta 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (481/2008) 6 §:n 2 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a ja 6 b §, seuraavasti:

6 a §
Ympäristötoimenpiteiden yleiset vaatimukset

Tuottajaorganisaation on toimintaohjelman hyväksymisen hakemisen yhteydessä ilmoitettava, toteutetaanko ympäristötoimenpiteet neuvoston asetuksen 103 c artiklan 3 kohdan a vai b alakohdan mukaisesti sekä esitettävä niitä koskeva toteuttamissuunnitelma ja kustannuslaskelma.

Toimenpiteiden on täytettävä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehitykseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 vaatimukset. Ympäristötoimenpiteiksi voidaan hyväksyä tämän asetuksen 6 b §:ssä tarkoitetut toimenpiteet, jos ne ylittävät lainsäädännössä asetetut vähimmäiskriteerit, niihin ei ole saatu muuta julkista rahoitusta ja ne eivät koske Manner-Suomen tai Ahvenanmaan maakunnan maaseudun kehittämisohjelmassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

Toimenpiteiden on kohdistuttava vähintään neljäsosaan tuottajaorganisaation jäsenistä tai sen kaupan pidetyn tuotannon arvosta tai määrästä. Toimenpiteitä tulee toteuttaa vähintään viisi vuotta tai, jos kyseessä on investointi, vähintään se aika, jona toimenpiteeseen liittyvä investointi on kirjanpidossa poistokelpoinen.

6 b §
Ympäristötoimenpiteet

Edellä 6 a §:ssä tarkoitettuja ympäristötoimenpiteitä voivat olla:

1) energiakatselmukseen tai energiasuunnitelmaan perustuvat energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä parantavat toimenpiteet, jotka vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä tai energiankulutusta vähintään 20 prosenttia. Jos toimenpiteellä on myös muita ympäristöntilaa edistäviä vaikutuksia, energiankulutuksen vähennykseksi voidaan toimenpiteestä riippuen hyväksyä myös edellä mainittua alempi taso, kuitenkin vähintään 10 prosenttia;

2) siirtyminen käyttämään hiilidioksidilannoituksessa teollisuuden jätehiilidioksidia tai lämmityksessä käytettävän biopolttoaineen, nestekaasun tai maakaasun palamisessa syntyvää hiilidioksidia;

3) ympäristökatselmuksessa esitetyt toimenpiteet;

4) integroituja torjuntamenetelmiä koskevan järjestelmän (IPM) käyttöönotto koko tuottajaorganisaation toiminnan tai tiettyjen viljeltävien kasvien osalta;

5) kasvinsuojeluaineiden keräämistä, varastointia ja hajottamista koskevien biopetien perustaminen;

6) biologisten torjuntaeliöiden käyttö kemikaalien vaihtoehtona;

7) veden tarpeeseen, veden ja lannoitteiden huuhtoutumiseen ja eroosioon, maaperän vesitalouteen tai kastelutarpeeseen liittyvät toimenpiteet, jotka vähentävät vedenkäyttöä tai jätevesi- ja valumavesimääriä vähintään 25 prosenttia;

8) biohajoavien materiaalien hankkiminen ja myyminen keskitetysti;

9) jätteiden lajittelu, jätejakeiden laadun parantaminen tai uusiokäyttö, jotka vähentävät kaatopaikalle vietävän sekajätteen määrä tai jätevesiverkostoon menevää jätevesimäärää vähintään 25 prosenttia; tai

10) ympäristöystävällisten materiaalien, uudelleen käytettävien laatikoiden tai uusmateriaalien käyttö tai uudelleenkäytettävien laatikoiden tai pakkausmateriaalin kerääminen, lajittelu, puhdistaminen ja muu vastaava toiminta, jonka kokonaisvaikutus ympäristön kannalta on positiivinen.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä heinäkuuta 2009

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.