517/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan 8 päivänä syyskuuta 1995 annetun poliisiasetuksen (1112/1995) 3 §, 9―12 § sekä 13 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi asetuksessa 707/2002,

muutetaan 1 §:n 2 momentin 1 kohta, 2 ja 5 §, 6 §:n 1 momentti, 16 §, 17 §:n 1 ja 2 momentti sekä 18 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 181/2001, mainitussa asetuksessa 707/2002 ja asetuksissa 1151/2002 ja 75/2008, 2 § osaksi mainitussa asetuksessa 181/2001, 5 § asetuksessa 1006/2008 ja 18 §:n 1 momentti asetuksessa 836/2004, seuraavasti:

1 §

Poliisimiehiä ovat:

1) päällystöön kuuluvat:

a) Poliisihallituksessa poliisiylijohtaja;

b) Poliisihallituksessa ja aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuualueella poliisijohtaja, poliisiylitarkastaja, poliisitarkastaja, ylikomisario ja komisario;

c) keskusrikospoliisissa keskusrikospoliisin päällikkö, apulaispäällikkö, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario ja rikoskomisario;

d) suojelupoliisissa suojelupoliisin päällikkö, apulaispäällikkö, osastopäällikkö, ylitarkastaja ja tarkastaja;

e) liikkuvassa poliisissa liikkuvan poliisin päällikkö, apulaispäällikkö, liikennepoliisitarkastaja, hallintopäällikkö, ylikomisario ja komisario;

f) Poliisiammattikorkeakoulussa rehtori, ylikomisario, komisario ja poliisipäällystön tutkinnon A-osan, poliisipäällystön virkatutkinnon tai poliisipäällystön tutkinnon suorittanut opettaja;

g) paikallispoliisissa poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö, hallinto-osaston johtaja, lupapalvelutoimiston toimistonjohtaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario ja komisario;


2 §

Poliisihallituksen poliisiylijohtaja ja poliisijohtaja ovat kaikkien poliisin henkilöstöön kuuluvien esimiehiä.

Poliisihallituksen ja aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuualueen poliisiylitarkastajalla on oikeus yksittäistapauksessa antaa poliisin toimintaa koskevia käskyjä ja ohjeita.

Poliisihallituksen ja aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuualueen poliisitarkastajalla ja ylikomisariolla on oikeus vastuualueellaan antaa paikallispoliisin toimintaa yksittäistapauksessa koskevia ohjeita.

5 §

Poliisin toiminnallisista johtosuhteista voidaan määrätä lisäksi Poliisihallituksen, poliisin yhteistoiminta-alueen, yleisjohtoalueen, paikallispoliisin poliisiyksikön sekä valtakunnallisen poliisiyksikön ohjesäännössä tai työjärjestyksessä.

Erityisen syyn vaatiessa voi Poliisihallitus koko maan osalta ja poliisipäällikkö alaisensa paikallispoliisin yksikön henkilöstön osalta määrätä tilapäisistä poliisin henkilöstön johtosuhteista tilanteen edellyttämällä tavalla.

6 §

Poliisihallituksessa tai paikallispoliisissa johtovalmiuteen määrätty päällystöön kuuluva poliisimies on toimialueellaan kaikkien poliisin henkilöstöön kuuluvien esimies kunnes johtosuhteista toisin määrätään.


16 §

Suojelupoliisin tulee heti ilmoittaa Poliisihallitukselle ja paikallispoliisin johdolle hankkeista, jotka voivat vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

17 §

Poliisimiehellä on Poliisihallituksen vahvistama virkamerkki, joka on pidettävä virkatehtävää suoritettaessa mukana. Virkamerkki on tarvittaessa tai vaadittaessa esitettävä, kun se virkatehtävää vaarantamatta on mahdollista.

Muulle poliisin palveluksessa olevalle voidaan antaa Poliisihallituksen vahvistama henkilökortti.


18 §

Valtio varustaa poliisimiehen tehtävien edellyttämillä voimankäyttö- ja suojavälineillä. Henkilöön kohdistuvia voimakeinoja poliisilain 27 §:n 1 momentin mukaisesti käytettäessä poliisimies saa käyttää vain 2 momentissa mainittuja voimankäyttövälineitä, jotka Poliisihallitus on hyväksynyt ja joiden käyttöön poliisimies on saanut koulutuksen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.