511/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 1 luvun 6 §:n 1 kohta, 28 §:n 2 momentti, 4 luvun 17 §:n 2 momentti, 5 a luvun 15 §, 6 luvun 3 §:n 4 momentti ja 7 luvun 1 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 6 §:n 1 kohta laissa 646/2003, 28 §:n 2 momentti laissa 213/1995, 4 luvun 17 §:n 2 momentti laissa 779/1988, 5 a luvun 15 § laissa 366/1999 ja 7 luvun 1 § laeissa 497/1995 ja 195/2000, seuraavasti:

1 luku

Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen

6 §
Pidättämiseen oikeutettu virkamies

Pidättämisestä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat:

1) poliisiylijohtaja, poliisijohtaja, poliisiylitarkastaja, poliisitarkastaja, poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö, keskusrikospoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö, suojelupoliisin päällikkö, esitutkintatehtäviin määrätty apulaispäällikkö, esitutkintatehtäviin määrätty osastopäällikkö ja esitutkintatehtäviin määrätty ylitarkastaja, liikkuvan poliisin päällikkö, apulaispäällikkö ja liikennepoliisitarkastaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario ja komisario;


28 §
Vangitun, pidätetyn ja kiinni otetun kohtelu

Poliisihallitus saa antaa määräyksiä pidätetyn ja kiinni otetun kohtelusta poliisin tiloissa.

4 luku

Takavarikko

17 §
Takavarikoidun esineen palauttaminen

Jos palautettavan esineen omistajaa tai muuta, jolla on oikeus esineeseen, ei ole tiedossa, poliisin on julkisella kuulutuksella kehotettava häntä ilmoittautumaan. Jos kukaan ei vaadi esinettä itselleen kuuden kuukauden kuluessa kuuluttamisesta, esine siirtyy valtiolle, taikka jos esine on löytötavara, esineen löytäjälle niin kuin siitä on löytötavaralaissa säädetty. Tarkemmat määräykset kuuluttamisesta antaa Poliisihallitus.

5 a luku

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu

15 §
Valvontasäännös

Poliisihallitus valvoo tässä luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamista. Sisäasiainministeriön on annettava eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain kertomus telekuuntelun ja -valvonnan sekä teknisen kuuntelun käytöstä. Samalla on myös annettava selvitys teknisen tarkkailun käytöstä rangaistuslaitoksissa.

6 luku

Muut pakkokeinot

3 §
Koe nautitun alkoholin tai muun huumaavan aineen toteamiseksi

Poliisihallitus antaa tarkemmat ohjeet kokeen tekemisestä.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

1 §
Eräiden virkamiesten oikeus käyttää pakkokeinoja

Kun Poliisihallitus antaa määrätylle virkamiehelle poliisilain 8 §:n 2 momentin nojalla valtuudet esitutkinnan toimittamiseen, se saa samalla antaa hänelle oikeuden käyttää pakkokeinoja tämän lain mukaisesti määräyksessä mainitussa laajuudessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 58/2009
HaVM 7/2009
EV 86/2009

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.