446/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan laivavarusteista 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (925/1998) 2 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 528/2004, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 98/85/EY, 2001/53/EY ja 2002/75/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY sekä komission direktiivillä 2008/67/EY;Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission direktiivillä 2008/67/EY liitteeseen A.1 lisättyjä uusia varusteita, jotka on valmistettu ennen 21 päivää heinäkuuta 2009, voidaan saattaa markkinoille ja sijoittaa suomalaiseen alukseen kahden vuoden ajan mainitusta päivästä, jos varusteet on valmistettu ennen 21 päivää heinäkuuta 2009 Suomessa voimassa olleiden tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2008/67/EY (32008L0067); EYVL N:o L 171, 1.7.2008, s. 16

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Merenkulkuneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.