445/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 7 §:n 2 momentin 3, 6 ja 7 kohta, 12 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 28 §:n 1 momentin 1 kohta ja 29 §:n 1 momentin 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 7 §:n 2 momentin 3, 6 ja 7 kohta, 28 §:n 1 momentin 1 kohta ja 29 §:n 1 momentin 4 kohta asetuksessa 556/2008 sekä 12 §:n 1 momentti ja 14 §:n 1 momentti asetuksessa 1243/1997, sekä

lisätään 7 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 556/2008, uusi 3 a kohta ja 10 §:ään, sellaisena kuin se on edellä mainitussa asetuksessa, uusi 3 momentti sekä asetukseen uusi 31 a § seuraavasti:

7 §
Ajo-oikeuden laajuus

Ajo-oikeuden haltija saa kuitenkin 1 momentista poiketen kuljettaa muualla Suomessa kuin Ahvenanmaan maakunnassa myös muita ajoneuvoja seuraavasti:


3) ajoneuvojen huolto- ja korjaustyötä tekevä, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa suorittaa D- tai D1-luokan ajoneuvon tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmän huolto- tai korjaustoimenpiteen taikka katsastamisen edellyttämän siirron tai koeajon D- tai D1-luokan ajoneuvolla ilman matkustajia tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ilman kuormaa;

3 a) muuta ajoneuvojen huoltotyötä tekevä, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa suorittaa 3 kohdassa tarkoitetun ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän huoltamisen edellyttämän siirron kohdassa mainituin edellytyksin yrityksen varikkoalueella;


6) ajoneuvon katsastaja tai hyväksynnän suorittaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa koeajaa D- tai D1-luokan ajoneuvoa tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmää sen katsastamiseen tai liikenteeseen hyväksymiseen kuuluvassa koeajossa;

7) pelastusauton kuljettaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa tässä tehtävässä toimiessaan kuljettaa D- tai D1-luokan ajoneuvoa taikka E-luokan ajoneuvoyhdistelmää hälytystehtävän hoitamiseen sekä pelastustoimen tehtävien harjoitteluun ja koulutukseen liittyvissä ajoissa ja E-luokan ajoneuvoyhdistelmää tehtävään liittyvän kaluston huoltoon ja korjaukseen liittyvissä siirtoajoissa.

10 §
Ikävaatimukset

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa perustutkintokoulutuksessa opiskeleva, joka on täyttänyt 18 vuotta, voi ennen perustason ammattipätevyyden saavuttamista saada D- tai D1-luokan ajo-oikeuden koulutuksen aikana suoritettaviin kuljetuksiin, jos ammattipätevyyslain 6 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttyvät. Ajo-oikeus on voimassa Suomessa muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa ja se osoitetaan ajon aikana kuljettajantutkintotodistuksella. Kuljettajalla on oltava auton B-luokan ajokortti ajaessa mukana. Ajo-oikeuden luokkaa vastaavan ajokortin tai väliaikaisen ajokortin luovuttamisen edellytyksistä säädetään 12 ja 14 §:ssä.

12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

Ajokorttilupaa vastaava ajokortti luovutetaan hakijalle, joka osoittaa täyttävänsä säädetyn ikävaatimuksen ja esittää todistuksen enintään kolme kuukautta aikaisemmin hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annetun todistuksen siitä, että hän on varusmiespalveluksensa aikana suorittanut kuljettajantutkinnon puolustusvoimissa. Edellä 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitettua linja-auton ajo-oikeutta vastaava ajokortti luovutetaan kuitenkin hakijalle, joka ei ole täyttänyt 21 vuotta, vasta kun hän osoittaa täyttävänsä mainitun pykälän 1 momentin 4 kohdassa säädetyt vaatimukset ja hänellä on voimassa oleva kuljettajantutkintotodistus.


14 §
Väliaikainen ajokortti

Poliisi voi erityisistä syistä luovuttaa sille, joka täyttää tieliikennelain 71 §:ssä säädetyt ajokortin saamisen edellytykset, enintään kolme kuukautta voimassa olevan väliaikaisen ajokortin. Väliaikainen ajokortti voidaan luovuttaa myös ennen kuin edellytykset ajokorttilupaa vastaavan ajokortin luovuttamiseen ovat olemassa sellaista ajokorttilupaan merkittyä luokkaa varten, jota vastaava kuljettajantutkinto on suoritettu. Väliaikainen ajokortti voidaan luovuttaa myös silloin, kun uutta ajokorttilupaa ei vaadita tai kun haetaan ajokortin kaksoiskappaletta. Väliaikaista ajokorttia ei kuitenkaan voida luovuttaa sille, joka on hakenut 34 §:n 3 momentissa tarkoitettua tilapäistä ajokorttia tai 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden haltijalle, joka ei täytä 12 §:n 1 momentissa säädettyjä ajokortin luovuttamisen edellytyksiä.


5 luku

Kuljettajantutkinto

28 §
Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja täyttää 10 §:n 1 momentin tai 8 §:n 1 momentin ikävaatimuksen taikka linja-auton kuljettajan perustutkintokoulutuksessa opiskeleva D1- tai D-luokan tutkinnon suorittaja täyttää 10 §:n 3 momentin ikävaatimuksen;


29 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Kuljettajantutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestään ja:


4) todistus jatko-opetuksen saamisesta tai ammattipätevyydestä ja sen saamisen ajankohdasta, jos se on tutkintoon pääsemisen edellytyksenä; kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) 8 §:ssä tarkoitettu koulutuskeskuksen antama hyväksymisasiakirja, jos tutkinto suoritetaan ajooikeuden saamiseksi tämän asetuksen 10 §:n 3 momentissa tarkoitettuja ajoja varten.


31 a §
Linja-auton kuljettajan perustutkintokoulutuksen aikana suoritettaviin ajoihin oikeuttavan kuljettajantutkintotodistuksen voimassaolo

Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu kuljettajantutkintotodistus on 31 §:stä poiketen voimassa siihen saakka, kun 29 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu hyväksymisasiakirja on voimassa, jos oppilas on siinä tarkoitetussa perustutkintokoulutuksessa eikä muuta syytä sen voimassaolon lakkaamiselle aikaisemmin ole. Tutkinnon vastaanottaja voi antaa hakemuksesta kuljettajantutkintotodistuksen kaksoiskappaleen. Kuljettajantutkintotodistuksen kaksoiskappaleeseen sovelletaan, mitä 51 §:ssä säädetään ajokortin kaksoiskappaleesta. Kuljettajantutkintotodistusta vastaavan ajokortin tai väliaikaisen ajokortin luovuttamisen edellytyksistä säädetään 12 ja 14 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.