442/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1443/2006) 54 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain (532/2006) 7 §:n mukaisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman, jäljempänä ohjelma, laatimiseen, toteuttamiseen, arviointiin, seurantaan, tiedotukseen ja edellä mainittuihin tehtäviin liittyvään koulutukseen, tutkimukseen ja selvitykseen sekä mainitun lain 18 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen maaseutuverkoston perustamiseen, käynnistämiseen ja toimintaan käytettävään tekniseen apuun, josta säädetään maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006) 54 §:ssä.

Tekniseen apuun käytetään yhteisrahoitettuja varoja, jotka muodostuvat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) osuudesta ja valtion talousarvioon otetusta kansallisesta osuudesta.

2 §
Teknistä apua koskevan käyttösuunnitelman vahvistaminen

Maaseutuviraston on toimitettava ehdotus teknisen avun käyttösuunnitelmaksi maa- ja metsätalousministeriölle syyskuun loppuun mennessä ennen sen vuoden alkamista, jota ehdotus koskee.

Maa- ja metsätalousministeriön on ennen käyttösuunnitelman vahvistamista toimitettava kaikkia käyttäjiä koskeva yhteinen käyttösuunnitelma asianomaista ohjelmaa koskevan seurantakomitean käsiteltäväksi.

Maa- ja metsätalousministeriön on vahvistettava yhteinen käyttösuunnitelma helmikuun loppuun mennessä sinä vuonna, jota käyttösuunnitelma koskee.

3 §
Vahvistetun käyttösuunnitelman muuttaminen

Vahvistettua käyttösuunnitelmaa voidaan 2 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen muuttaa sen vuoden aikana, jota käyttösuunnitelma koskee. Käyttösuunnitelmaa muutettaessa ei sovelleta 2 §:n 1 ja 3 momentissa säädettyjä määräaikoja. Vähäisiä muutoksia ei toimiteta seurantakomitean käsiteltäviksi.

4 §
Hyväksyttävät kustannukset

Teknistä apua voidaan käyttää maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston, valtakunnallisen maaseutuverkoston sekä työ- ja elinkeinokeskuksen 1 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin liittyviin kohtuullisiin ja lopullisiksi menoiksi jääviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) määräaikaisten virka- tai työsuhteisten henkilöiden palkoista ja niiden sivukuluista;

2) 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden työ- ja virkamatkoista sekä koulutuksesta;

3) ohjelman toteuttamisessa välttämättömien toimistovälineiden hankinnasta mukaan lukien tarvittavien tietokoneiden ja viestintävälineiden hankinta;

4) viestinnästä ja tiedottamisesta sekä tiedotustilaisuuksista ja -materiaalista;

5) ohjelman toteuttamiseen liittyvien koulutustilaisuuksien järjestämisestä henkilöstölle tai muille ohjelmatoimintaan osallistuville;

6) ohjelman yhteensovittamisesta muiden alueella toteutettavien ohjelmien kanssa;

7) ohjelman seurannasta ja arvioinnista sekä ohjelman toteuttamiseen ja seurantaan liittyvien tutkimusten ja selvitysten laatimisesta tai teettämisestä.

Matkakustannuksina korvataan enintään kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukainen määrä. Teknistä apua voidaan käyttää vain sellaiseen matkaan, joka on ohjelman toimeenpanon kannalta välttämätön.

Teknistä apua voidaan lisäksi erityisestä syystä käyttää tarpeellisten tietojärjestelmien hankinnasta, käynnistämisestä ja kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

5 §
Palkkakustannuksia koskevat rajoitukset

Hyväksyttäviä palkkakustannuksia ovat 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut palkkakustannukset, jos:

1) työ- tai virkasuhde on enintään ohjelman toteutusajan pituinen;

2) työntekijän tai virkamiehen 1 §:ssä tarkoitettu tehtävä on ohjelman toteuttamiseksi välttämätön; ja

3) työntekijän tai virkamiehen muiden tehtävien ja 1 §:ssä tarkoitettujen tehtävien osuus kokonaistyöajasta on eriytettävissä.

Teknistä apua ei saa käyttää sellaisen henkilön palkkakustannuksiin, joka voi käyttää julkista valtaa ratkaisemalla tukea tai sen maksamista koskevia hakemuksia tai päättämällä valvonnan aiheuttamista toimenpiteistä. Teknistä apua ei myöskään saa käyttää sellaisen henkilön palkkakustannuksiin, jonka tehtäviin kuuluu tuen maksamisen hyväksyminen, ohjelmaan otettujen varojen kirjanpito tai ohjelmasta myönnettyjen varojen käytön valvonta.

6 §
Valtakunnallisen maaseutuverkoston perustamiseen ja toimintaan liittyvät erityiset kustannukset

Teknistä apua voidaan käyttää 4 §:ssä säädetyn lisäksi valtakunnallisen maaseutuverkoston perustamisesta ja sen toiminnasta johtuviin välttämättömiin kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) toimitilan vuokrasta ja toimitilojen käytöstä aiheutuvista tavanomaisista kustannuksista;

2) toimitilan välttämättömistä kalusteista ja toimistotarvikkeista;

3) maaseutuverkoston toiminnassa välttämättömien palvelujen hankinnasta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta 18 päivänä tammikuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus (25/2007).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneisiin teknisen avun kustannuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Mika Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.