401/2009

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta 7 päivänä kesäkuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (660/2007) 1 §:n 2 momentti, 3, 4 ja 8 §, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 10, 12, 17 ja 18 § ja 19 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentti ja 12 § asetuksessa 368/2008, sekä

lisätään 13 §:ään uusi 4 momentti, 14 §:ään uusi 4 momentti ja asetukseen uusi 21 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

3 §
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisessä noudatetaan mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksessa säädetään, sekä soveltuvin osin, mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä.

4 §
Valvontaviranomainen

Tarkastukset suorittaa työ- ja elinkeinokeskus.

Valvojalla on oltava maa- ja metsätalousministeriön tai Maaseutuviraston antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työ- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen paikalla tehtävän tarkastuksen aloittamista.

8 §
Viherlannoitusnurmi

Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea ja luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:n mukaista erityistukea ei makseta peltoalalta, jolla ei ole noudatettu viherlannoitusnurmen perustamiseen tai käyttöön liittyviä ehtoja.

Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea ja 1 momentissa mainittujen pykälien mukaista erityistukea ei makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 prosenttia luonnonhaittakorvauksen, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavan tuen ja 1 momentissa mainittujen pykälien mukaisen erityistuen kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

Jos viherlannoitusnurmen pinta-ala on yli 50 prosenttia tukikelpoisten lohkojen pinta-alojen yhteenlasketusta määrästä, ylittävältä osalta ei makseta luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea eikä 1 momentissa mainittujen pykälien mukaista erityistukea.

9 §
Sadonkorjuu

Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea ja luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 45, 46, 54 a ja 54 c §:n mukaista erityistukea ei makseta peltoalalta, jolla satoa ei ole korjattu, ellei peltoala ole mainitun asetuksen 59―61 §:ssä tarkoitettua hoidettua peltoalaa.


Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea ja 1 momentissa mainitun asetuksen 45, 46, 54 a ja 54 c §:n mukaista erityistukea ei makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 prosenttia luonnonhaittakorvauksen, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavan tuen ja 1 momentissa mainittujen pykälien mukaisen erityistuen kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

10 §
Ympäristötuen vähimmäisvaatimukset

Ympäristötuen vähimmäisvaatimusten valvonnasta ja seuraamusten määrittämisestä säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen N:o 1698/2005 51 artiklassa ja osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 19―24 artiklassa.

12 §
Luonnonhoitopellot

Ympäristötuen perustoimenpiteen tukea ei makseta alalta, jolla luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 2 §:ssä luonnonhoitopellon perustamiseen tai hoitoon liittyviä ehtoja ei ole noudatettu.

Ympäristötuen perustoimenpiteen tukea ei makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 prosenttia ympäristötuen perustoimenpiteen tuen kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

Luonnonhoitopeltojen tukea ei makseta ja ympäristötuen perustoimenpiteen tukea vähennetään 1―5 prosenttia, jos viljelijä on sitoutunut pitämään ympäristötuessa tukikelpoisesta peltoalasta joka vuosi vähintään 0,5 hehtaaria ja 5 prosenttia luonnonhoitopeltona eikä tämä vaatimus tilalla täyty.

13 §
Peltokasvien lannoitus

Jos valvonnassa ei voida todeta lannoitustasoa puutteellisten asiakirjojen vuoksi, perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 9 prosenttia.

14 §
Puutarhakasvien lannoitus

Jos valvonnassa ei voida todeta lannoitustasoa puutteellisten asiakirjojen vuoksi, perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 9 prosenttia.

17 §
Lisätoimenpiteet

Tilan valitseman lisätoimenpiteen tukea on vähennettävä 30―100 prosenttia ja perustoimenpiteen tukea 1―5 prosenttia laiminlyötyä lisätoimenpidettä kohden, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu.

Jos lisätoimenpide on valittu tilalle luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksessa säädetyn vastaisesti, lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja aikaisemmilta vuosilta maksettu kyseisen lisätoimenpiteen tuki peritään takaisin.

18 §
Puutarhatilan lisätoimenpiteet

Tilan valitseman lisätoimenpiteen tukea on vähennettävä 30―100 prosenttia ja perustoimenpiteen tukea 1―5 prosenttia laiminlyötyä lisätoimenpidettä kohden, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu.

Jos lisätoimenpide on valittu tilalle luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksessa säädetyn vastaisesti, lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja aikaisemmilta vuosilta maksettu kyseisen lisätoimenpiteen tuki peritään takaisin.

19 §
Ympäristötuen erityistukisopimukset

Jos erityistukisopimusten ehtoja ei ole noudatettu, erityistukisopimuksen tuesta vähennetään 1―100 prosenttia ja perustoimenpiteen tuesta 1―5 prosenttia. Jos useita erityistukisopimusten ehtoja on laiminlyöty, lasketaan seuraamusten kokonaisprosenttimäärä yhteen. Perustoimenpiteen tukeen kohdistuva yhteenlaskettu vähennys voi olla enintään 5 prosenttia. Jos erityistukisopimuksen ehtoja ei ole lainkaan toteutettu, erityistukisopimuksesta ei makseta tukea ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 5 prosenttia.


5 luku

Erinäiset säännökset

21 a §
Sitoumuksen ja sopimuksen siirto

Jos luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 9 §:n 1 momentissa tarkoitetusta sitoumuksen ja sopimuksen siirrosta ei ole määräajassa ilmoitettu tuen myöntäneelle viranomaiselle, luonnonhaittakorvauksesta, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja erityistukisopimuksista maksettavaa tukea vähennetään 1 prosentti.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.