400/2009

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000―2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995―1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n 1 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat, edellinen laissa 423/2007 ja jälkimmäinen laissa 428/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999, jäljempänä EMOTR-asetus, V ja VI luvussa tarkoitettujen luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen, jotka ovat osa Euroopan yhteisöjen komission hyväksymää Manner-Suomea koskevaa horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2000–2006, sekä maatalouden metsitystoimenpiteitä koskevasta yhteisön tukijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2080/92 1 artiklassa tarkoitetun tukijärjestelmän valvonnasta sekä tuen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista.

Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojensoveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ohjelmakauden 2000―2006 valvonta-asetuksella Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 817/2004;

2) luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksella luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annettua valtioneuvoston asetusta (644/2000);

3) perustoimenpiteellä luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 15 §:ssä tarkoitettua maatalouden ympäristötuen perustoimenpidettä;

4) lisätoimenpiteellä luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 16 §:ssä tarkoitettua maatalouden ympäristötuen lisätoimenpidettä;

5) erityistuella maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevan sopimuksen perusteella maksettavaa tukea.

3 §
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisessä noudatetaan, mitä ohjelmakauden 2000―2006 valvonta-asetuksessa säädetään, sekä soveltuvin osin, mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä.

4 §
Valvontaviranomainen

Valvontaviranomainen on työ- ja elinkeinokeskus.

Valvojalla on oltava valvontapassi tai muu tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle.

5 §
Valvottavat tukiehdot

Tilalla on tarkastettava niiden tuen ehtojen noudattaminen, jotka koskevat:

1) luonnonhaittakorvausta;

2) ympäristötuen yleisiä edellytyksiä;

3) ympäristötuen perustoimenpiteitä;

4) valittuja ympäristötuen lisätoimenpiteitä;

5) ympäristötuen erityistukisopimuksia;

6) pellonmetsittämistukea;

7) ohjelmakauden 1995―1999 erityisympäristötukia.

6 §
Pinta-alojen valvonta

Pinta-alojen ja lohkojen valvonnasta säädetään Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2007).

7 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Tuen ehtojen noudattamatta jättämisen seuraamuksista säädetään ohjelmakauden 2000―2006 valvonta-asetuksen II luvun 6 jaksossa.

Jos tuen ehtoja ei noudateta, tukea on vähennettävä tai se on evättävä. Tuen vähentämisessä on otettava huomioon laiminlyönnin laajuus ja vakavuus. Jos laiminlyönti on lievä, siitä on annettava huomautus.

2 luku

Hoitovaatimusten valvonta

8 §
Sadonkorjuu

Luonnonhaittakorvausta ei makseta peltoalalta, jolla satoa ei ole korjattu, ellei kyseessä ole hoidettu viljelemätön peltoala, viherlannoitusala, hunajantuotantoon käytettävä ala, satovahinko- tai talvituhoala, suojakaista, piennar taikka viljelytekninen päisteala.

Jos peltoalalla ei ole noudatettu sadonkorjuuseen liittyviä tuen ehtoja, peltoala on vähennettävä kasvilajiryhmän hyväksytystä pinta-alasta ennen pinta-alaan liittyvien seuraamusten vähentämistä.

Luonnonhaittakorvausta ei makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 prosenttia luonnonhaittakorvauksen kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

9 §
Viherlannoitusnurmi

Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea ja luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 25 ja 25 a §:n mukaista erityistukea ei makseta peltoalalta, jolla ei ole noudatettu viherlannoitusnurmen perustamiseen tai käyttöön liittyviä ehtoja.

Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea ja 1 momentissa mainitun asetuksen 25 ja 25 a §:n mukaista erityistukea ei makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 prosenttia luonnonhaittakorvauksen, ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavan tuen ja luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 25 ja 25 a §:n mukaisen erityistuen kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

Jos viherlannoitusnurmen pinta-ala on yli 50 prosenttia tukikelpoisten lohkojen pinta-alojen yhteenlasketusta määrästä, ylittävältä osalta ei makseta 1 momentissa tarkoitettua tukea tai erityistukea.

10 §
Tavanomainen hyvä maatalouskäytäntö

Ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteestä maksettavaa tukea ja erityistukea ei makseta peltoalalta, jolla ei ole noudatettu tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä.

Jos peltoalalla ei ole noudatettu tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä, peltoala on vähennettävä kasvilajiryhmän hyväksytystä pinta-alasta ennen pinta-alaan liittyvien seuraamusten vähentämistä.

Tukea ei makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 prosenttia ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteestä maksettavaa tukea kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

Jos tavanomaiseen hyvään maatalouskäytäntöön kuuluvia yleisiä ympäristömääräyksiä ja lainsäädännön velvoitteita ei ole noudatettu, tukea vähennetään 1―20 prosenttia.

Jos 1 momentissa tarkoitettu laiminlyönti on vakava, tukea ei makseta.

3 luku

Ympäristötuen perustoimenpiteen seuraamukset

11 §
Viljelyn ympäristösuunnittelu ja -seuranta

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 5 prosenttia, jos tilalta puuttuu viljelysuunnitelma.

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 3 prosenttia, jos tilalla ei ole perustoimenpiteen ehtojen mukaista viljavuustutkimusta.

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 15 prosenttia, jos tilalta puuttuvat lohkokohtaiset muistiinpanot.

12 §
Viljelijäkoulutus

Jos sitoumuksen antanut viljelijä ei ole osallistunut perustoimenpiteen ehtojen mukaiseen viljelijäkoulutukseen, perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 2 prosenttia jokaisen puuttuvan koulutuspäivän osalta.

13 §
Peltokasvien peruslannoitus

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 1―30 prosenttia, jos typpeä ei ole käytetty ehtojen mukaan sallituissa rajoissa.

Tukea on vähennettävä 1―5 prosenttia, jos vuositasolla ehtojen mukaan sallittu fosforimäärä on ylitetty.

Jos fosforintasauslohkolla on ylitetty ehdoissa sallittu fosforin määrä, tuesta on vähennettävä 5―20 prosenttia.

Jos valvonnassa ei voida todeta lannoitustasoa puutteellisten asiakirjojen vuoksi, tukea on vähennettävä 25 prosenttia.

14 §
Kasvinsuojelu

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 3―15 prosenttia, jos kasvinsuojelua koskevia ehtoja ei ole noudatettu.

15 §
Pientareet ja suojakaistat

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 1―10 prosenttia, jos pientareet ja suojakaistat eivät ole tuen ehtojen mukaiset.

Jos valvonnassa havaitaan otantalohkoilla puutteita pientareissa tai suojakaistoissa, pientareet ja suojakaistat on tarkastettava tilan kaikilta lohkoilta.

16 §
Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpitäminen

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 1―15 prosenttia, jos luonnon monimuotoisuutta ja maiseman ylläpitämistä koskevia perustoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu.

17 §
Kotieläintilan perustoimenpiteet

Jos kotieläintilan perustoimenpiteen tuen ehtojen mukainen eläinmäärä ei täyty, ympäristötuen perustoimenpiteen tukea voidaan maksaa enintään kasvinviljelytilan tuen suuruisena. Lisäksi kasvinviljelytilan mukaista perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 10 prosenttia.

Tukea on vähennettävä 5―25 prosenttia, jos kotieläintilan perustoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu.

4 luku

Ympäristötuen lisätoimenpiteet

18 §
Lisätoimenpiteiden valinta ja noudattaminen

Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja aikaisemmilta vuosilta maksettu lisätoimenpiteen tuki on perittävä takaisin sekä perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 5 prosenttia, jos lisätoimenpiteen valinnalle säädetyt edellytykset eivät täyty.

Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 2 tai 5 prosenttia, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu. Jos tilalle on valittu kaksi lisätoimenpidettä, eikä kummankaan lisätoimenpiteen ehtoja ole noudatettu, lisätoimenpiteiden tukia ei makseta ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 5 prosenttia.

Jos lisätoimenpiteiden ehtoja maitohuoneen pesuvesien käsittelemisestä tai katteen käytöstä monivuotisten puutarhakasvien rikkakasvitorjunnassa ei ole noudatettu, 2 momentin mukaisen seuraamuksen lisäksi on perittävä takaisin aikaisempina vuosina maksettu lisätoimenpiteen tuki ja 5 prosenttia perustoimenpiteen tuesta niiltä vuosilta, joilta lisätoimenpiteen tukea on maksettu.

19 §
Tarkennettu lannoitus

Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 6―35 prosenttia, jos typpeä ei ole käytetty ehtojen mukaan sallituissa rajoissa.

Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 3―5 prosenttia, jos vuositasolla ehtojen mukaan sallittu fosfori määrä on ylitetty.

Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 5―20 prosenttia, jos fosforintasauslohkolla on ylitetty ehtojen mukaan sallittu fosforin määrä.

Jos valvonnassa ei voida todeta lannoitustasoa puutteellisten asiakirjojen vuoksi, lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 30 prosenttia.

20 §
Yli 50 prosentin seuraamus ympäristötukeen

Jos muusta kuin pinta-alasta aiheutuvien perustoimenpiteisiin kohdistuvien prosenttiseuraamusten määrä ylittää 50 prosenttia, perus- ja lisätoimenpiteen tukea ei makseta.

21 §
Viljelijän ilmoittamat tiedot

Jos viljelijä ei toimita tarvittavia tietoja tai antaa valvonnassa puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja, tukea voidaan vähentää soveltamalla tämän asetuksen 3 ja 4 luvussa säädettyjä tuen vähentämistä koskevia sääntöjä.

5 luku

Erityisympäristötuet

22 §
Seuraamus erityistukeen

Erityistuki on jätettävä kokonaan tai osittain maksamatta, jos erityistukisopimuksen ehtoja ei ole noudatettu.

Jos suunnitelmaan perustuvaa toimenpidettä ei ole toteutettu ehtojen mukaisesti, erityistukea on vähennettävä vähintään sen kustannuksen verran, joka on hyväksytty suunnitelmassa kyseiselle ehdolle.

Ympäristötuen perustoimenpiteen tukea vähennettäessä voidaan vähentää myös erityistukea. Erityistukea vähennetään enintään samalla prosenttimäärällä kuin perustoimenpiteen tukea.

23 §
Alkuperäisrodut

Jos valvonnassa havaitaan, että tilalla on luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen alkuperäisrotujen, kasvattamista koskevan erityistukisopimuksen kohteena olevia tukikelpoisia eläimiä vähemmän kuin tila on sopimuksessa sitoutunut kasvattamaan, seuraamuksien määrittämisessä sovelletaan, mitä soveltamisasetuksen 57―63 artiklassa säädetään. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske maatiaiskanoja. Suomenhevosiin sovelletaan nautaeläimiä koskevia seuraamussäännöksiä.

Jos valvonnassa todetaan, että tilalla on alle 20 tuen ehtojen mukaista maatiaiskanaa tai -kukkoa, tukea ei makseta.

Jos sopimuksen hyväksytty kana- tai kukkomäärä on 40 tai enemmän ja valvonnassa todetaan, että tilalla on 20―39 tuen ehtojen mukaista kanaa tai kukkoa, erityistuki alennetaan 50 euroon sopimusvuotta kohti ja sopimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan tulosta vastaavaksi.

Jos sopimuksen hyväksytty kana- tai kukkomäärä on 60 tai enemmän ja valvonnassa todetaan, että tilalla on 40―59 tuen ehtojen mukaista kanaa tai kukkoa, erityistuki alennetaan 100 euroon sopimusvuotta kohti ja sopimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan tulosta vastaavaksi.

24 §
Yli 50 prosentin seuraamus erityistukisopimukseen

Jos muusta kuin pinta-alasta aiheutuvien erityistukisopimukseen kohdistuvien prosenttiseuraamusten määrä ylittää 50 prosenttia, kyseisestä erityistukisopimuksesta ei makseta tukea.

6 luku

Viljelijäkoulutus- ja materiaalituotantohankkeet sekä pellonmetsitys

25 §
Viljelijäkoulutus- ja materiaalituotantohankkeiden valvonta ja seuraamukset

Työ- ja elinkeinokeskusten on tehtävä 5 prosentin valvontaotanta maatalouden ympäristötukeen liittyvistä alueellisista viljelijäkoulutus- ja materiaalihankkeista, jotka on maksettu valvontavuotta edeltävän vuoden kesäkuun 1 päivän ja valvontavuoden toukokuun 31 päivän välisenä aikana

Jos edunsaaja on salannut hankkeen toteuttamiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, antanut siitä olennaisesti virheellisen tiedon tai ei ole noudattanut tuen myöntämisen ehtoja, tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin.

Tuen myöntämistä koskeva päätös voidaan purkaa ja maksettu tuki periä kokonaan takaisin, jos tukea on tarkastuksen perusteella perittävä takaisin yli 20 prosenttia hankkeelle myönnetystä tuesta.

26 §
Pellonmetsityksen valvonta ja seuraamukset

Pellonmetsittämistukia hakeneista tiloista on tarkastettava vähintään viisi prosenttia.

Jos valvonnassa hyväksytty ala on yli 3 prosenttia tai yli 2 hehtaaria pienempi kuin ilmoitettu ala, mutta ero on enintään 20 prosenttia, tehdään vähennys tuesta kaksinkertaisena. Jos valvonnassa hyväksytty ala on yli 20 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu ala, tukea ei makseta lainkaan.

7 luku

Erinäiset säännökset

27 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan ohjelmakauden 2000―2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen valvonnasta 20 päivänä huhtikuuta 2007 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (492/2007).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.