397/2009

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2009

Laki verkkotunnuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun verkkotunnuslain (228/2003) 8 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 momentin 2 kohta sekä

muutetaan 7 §:n 1 momentti, 8 §:n otsikko ja 2 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta ja 2 momentti, 13 §:n 1 kohta sekä 17 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti:

7 §
Verkkotunnuksen myöntäminen

Viestintäviraston on myönnettävä verkkotunnus, jos hakemus täyttää verkkotunnuksen hakijaa, muotoa ja sisältöä koskevat vaatimukset. Verkkotunnus on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan.


8 §
Verkkotunnuksen siirto

Verkkotunnus voidaan siirtää toiselle. Siirto tulee voimaan, kun siirron saaja on tehnyt sitä koskevan hakemuksen 4 a §:n mukaisesti ja verkkotunnuksen haltija on antanut suostumuksensa siirtoon. Siirtoa koskevaa hakemusta ei ratkaista, jos verkkotunnuksen peruuttamista tai sulkemista koskeva asia on vireillä Viestintävirastossa.


9 §
Verkkotunnuksen uudistaminen

Verkkotunnuksen haltija voi uudistaa tunnuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ilmoittamalla asiasta Viestintävirastolle sekä suorittamalla siitä maksun, joka määräytyy valtion maksuperustelain mukaan. Viestintävirasto lähettää ilmoituksen uudistamismahdollisuudesta tunnuksen haltijalle kirjeellä sille ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään kaksi kuukautta ennen tunnuksen voimassaolon lakkaamista.


Viestintävirasto voi myöntää lakanneen verkkotunnuksen uudelle hakijalle aikaisintaan kuukauden kuluttua voimassaolon lakkaamisesta.

10 §
Verkkotunnuksen irtisanominen

Viestintävirasto voi myöntää irtisanotun verkkotunnuksen uudelle hakijalle aikaisintaan kuukauden kuluttua irtisanomisen voimaantulosta.

12 §
Verkkotunnuksen peruuttaminen

Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen, jos:


6) tunnuksen haltijaa ei ole enää olemassa tai tunnuksen haltijaksi ilmoitettua oikeushenkilöä ei ole koskaan muodostettukaan;

7) tunnusta varten ei ole toimintakuntoisia nimipalvelimia tai tunnukseen liittyvä verkkotekniikka on muutoin jatkuvasti tai olennaisesti Viestintäviraston teknisten määräysten vastaista, eikä puutetta ole korjattu kuukauden kuluessa Viestintäviraston antamasta kehotuksesta;


Viestintävirasto voi myöntää peruutetun verkkotunnuksen uudelle hakijalle aikaisintaan kuukauden kuluttua peruutuksesta. Sen estämättä, mitä edellä tässä momentissa säädetään, Viestintävirasto voi hakemuksesta siirtää edellä 1 momentin 2―4 kohdan nojalla peruutetun tunnuksen peruuttamista pyytäneelle tässä laissa säädetyin edellytyksin.

13 §
Haltijan velvollisuudet

Verkkotunnuksen haltijan on osaltaan:

1) huolehdittava siitä, että tunnusta varten on jatkuvasti olemassa sen käyttämiseen tarvittavat 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetut tekniset määritykset;


17 §
Viestintäviraston tehtävät

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, Viestintäviraston tehtävänä on:


3) kehittää verkkotunnusjärjestelmää;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/2009
LiVM 5/2009
EV 49/2009

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.