372/2009

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja –hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kuitupellavan ja –hampun jalostustuesta 30 päivänä toukokuuta 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (370/2008) 1 §:n 1 momentti, 2―4, 7, 8 ja 10 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Kuitupellavan ja -hampun jalostustuen myöntämisen edellytyksistä säädetään maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 sekä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 507/2008, jäljempänä soveltamisasetus.


2 §
Osto- ja myyntisopimus

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on tehtävä viljelijän kanssa osto- ja myyntisopimus, joka sisältää sellaiset tiedot kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sopimuksesta on toimitettava jalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan työ- ja elinkeinokeskukselle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

3 §
Jalostustoimeksiantosopimus

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan on tehtävä hyväksytyn ensimmäisen jalostajan kanssa jalostustoimeksiantosopimus, joka sisältää sellaiset tiedot kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Jalostajaan rinnastettavan tuottajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sopimuksesta on toimitettava jalostajaan rinnastettavan tuottajan maatilan talouskeskuksen sijaintipaikkakunnan työ- ja elinkeinokeskukselle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

4 §
Jalostussitoumus

Viljelijän, joka on hyväksytty ensimmäiseksi jalostajaksi, on annettava kirjallinen sitoumus viljelemiensä varsien jalostamisesta siten kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Ensimmäiseksi jalostajaksi hyväksytyn viljelijän allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sitoumuksesta on toimitettava maatilan sijaintipaikkakunnan työ- ja elinkeinokeskukselle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

7 §
Epäpuhtaudet

Jalostustukeen oikeuttavien lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus voi olla enintään kymmenen prosenttia markkinointivuosina 2008/2009―2009/2010.

8 §
Pellava- ja –hamppukuitujen yksikkömäärät

Soveltamisasetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukainen pellava- ja hamppukuitujen yksikkömäärä on markkinointivuonna 2009/2010:

- pitkät pellavakuidut 1 600 kg/ha

- lyhyet pellavakuidut 2 400 kg/ha

- hamppukuidut 3 000 kg/ha

10 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Soveltamisasetuksen tarkoittamia toimivaltaisia viranomaisia kuitupellavan ja -hampun jalostustukeen liittyvien hakemusten käsittelyyn ja valvontaan liittyvissä asioissa ovat työ- ja elinkeinokeskukset.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.