359/2009

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta 31 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (636/2007) 1 §, 2 §:n 2 kohta, 3―5, 12 ja 13 § sekä 14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 13 § asetuksessa 420/2008, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 5 artiklassa ja liitteen II kohdassa A tarkoitettujen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten sekä 6 artiklassa ja liitteessä III tarkoitettujen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten 22 artiklassa tarkoitetusta valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) suoralla tuella neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä I tarkoitettuja suoria tukia;


3 §
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnassa noudatetaan, mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä.

4 §
Tarkastusten koordinointi

Neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisena koordinointiviranomaisena toimii Maaseutuvirasto.

5 §
Valvontaviranomaiset

Valvontaviranomaisena toimii työ- ja elinkeinokeskus siten kuin soveltamisasetuksen 42 artiklassa säädetään.

Toimivaltaisella ympäristöviranomaisella on mahdollisuus tarvittaessa osallistua työ- ja elinkeinokeskuksen neuvoston tilatukiasetuksen liitteen II kohdassa A tarkoitettuihin ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamiseen kohdistuviin tarkastuksiin. Työ- ja elinkeinokeskus neuvottelee toimivaltaisen alueellisen ympäristökeskuksen kanssa tarkastuksiin osallistumisesta.

Työ- ja elinkeinokeskus kokoaa yhteen valvonnan kohteena olevan tilan neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä II ja III tarkoitettujen täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja määrää lopullisen tuloksen siten kuin seuraamuksen määrittämisestä on soveltamisasetuksessa erikseen säädetty.

12 §
Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on noudatettu täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (189/2009).

13 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Vaatimusten tai ehtojen noudattamatta jättämisen tai tahallisen laiminlyönnin seuraamuksista suoriin tukiin, luonnonhaittakorvaukseen, ympäristötukeen ja eläinten hyvinvoinnin tukeen säädetään neuvoston tilatukiasetuksen 24 artiklassa ja soveltamisasetuksen 66 ja 67 artiklassa.

14 §
Ilmoitusvelvollisuus

Työ- ja elinkeinokeskuksen on ilmoitettava tämän asetuksen 7―11 §:ään liittyvissä tarkastuksissa havaituista puutteista alueelliselle ympäristökeskukselle.Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.