357/2009

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta 7 päivänä kesäkuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (659/2007) 6 ja 7 §, sellaisena kuin niistä on 6 § osaksi asetuksessa 337/2008, sekä

muutetaan 1 §:n 1―3 momentti, 2 §:n 2 momentti sekä 3 ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 5 § mainitussa asetuksessa 337/2008, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston sekä IV osaston 1 luvun 2, 3, 5 ja 7 jaksojen tukijärjestelmien valvonnasta.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään valvonnasta, joka koskee:

1) maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädettyä kuivatun rehun sekä kuitupellavan ja -hampun jalostustukea;

2) perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1868/94 säädettyä tärkkelysperunan tehtaanpalkkiota;

3) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 5 luvussa säädettyä energiakasvitukea.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.


2 §
Valvontaviranomainen

Valvonnan suorittaa työ- ja elinkeinokeskus. Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa kuitenkin:

1) siementuen pakkaamoiden valvonnasta;

2) tärkkelysperunan tehdasvastaanoton valvonnasta;

3) kuivattujen rehujen näytteiden laboratorioanalyyseistä.

3 §
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnassa noudatetaan mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä.

5 §
Tilatuen hallinta-aika

Valvonnassa on tarkastettava, että neuvoston tilatukiasetuksen 35 artiklan 1 kohdan mukainen hallinta-aika täyttyy lohkoilta, joilta on haettu tilatukea. Jos lohkon hallinta-aika ei täyty, lohko on hylättävä valvonnassa.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.