350/2009

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Kuluttajaviraston tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevien rajoitusten valvonnassa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 8 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 491/2008:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään Kuluttajaviraston tehtävästä valvoa eräitä sellaisia kuluttajille markkinoitavia esineitä koskevia rajoituksia, joista säädetään kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus, 67 artiklassa ja mainitun asetuksen liitteessä XVII.

2 §

Kuluttajavirasto valvoo seuraavia REACH-asetuksen liitteessä XVII säädettyjä kulutustavaroiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia:

Kohta 5: Bentseeni CAS N:o 71-43-2

Kohta 27: Nikkeli CAS N:o 7440-02-0 ja sen yhdisteet

Kohta 43 Atsoväriaineet

Kohta 51: Seuraavat ftalaatit (tai muut tämän aineen kattavat CAS-numerot):

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) CAS N:o 117-81-7

dibutyyliftalaatti (DBP) CAS N:0 84-74-2

bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) CAS N:o 85-68-7

Kohta 52: Seuraavat ftalaatit (tai muut tämän aineen kattavat CAS-numerot):

di-inonyyliftalaatti (DINP), CAS N:o 28553-12-0

di-isodekyyliftalaatti (DIDP), CAS N:o 26761-40-0

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP), CAS N:o 117-84-0

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

Työministeri
Tarja Cronberg

Kaupallinen neuvos
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.