312/2009

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2009

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 2003 annetun puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 3, 10―12 ja 33 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 § osaksi asetuksissa 735/2005 ja 629/2008, 11 § viimeksi mainitussa asetuksessa ja 12 § osaksi mainitussa asetuksessa 629/2008, sekä

lisätään 28 §:ään siitä mainitulla asetuksella 629/2008 kumotun 10 kohdan tilalle uusi 10 kohta seuraavasti:

3 §
Ohjaus ja johtaminen

Puolustusministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä muiden hallintoyksiköiden välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista. Ministeriön ohjaus- ja johtamistoiminnassa sekä toimintatavoissa toteutetaan ministeriön arvoja, prosessilähtöisyyttä sekä muita yhdessä sovittuja toimintalinjoja.

Hallinnonalan tulosohjausta johtavat ministeri ja kansliapäällikkö.

Ministeriön keskeiset tulostavoitteet vahvistaa ministeri, osaston ja erillisen toimintayksikön tavoitteet kansliapäällikkö sekä osaston yksikön tavoitteet osastopäällikkö, kukin tulostavoitteista käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Osastopäälliköiden ja muiden esimiesten tulee huolehtia siitä, että vahvistetut tulostavoitteet saavutetaan.

10 §
Puolustuspoliittinen osasto

Puolustuspoliittisessa osastossa on kansallisen puolustuspolitiikan yksikkö ja kansainvälisen puolustuspolitiikan yksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintaympäristön kehityksen arviointia sekä seurannan yhteensovittamista;

2) puolustuspolitiikan kehittämistä ja puolustuspolitiikan perusteiden tuottamista;

3) puolustusvoimille annettavia sotilaallisen maanpuolustuksen suunnitteluperusteita ja niiden kehittämistä;

4) hallinnonalan pitkän aikavälin suunnittelun, monivuotisen toiminnan ja talouden suunnittelun sekä tulosohjauksen perusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;

5) sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskykyvaatimusten määrittämistä ja yhteensovittamista osana kokonaismaanpuolustusta;

6) yleistä maanpuolustusvalmiutta;

7) yleisen asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen perusteita ja ohjausta;

8) sotilaallista kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaa;

9) aseidenriisuntaa ja asevalvontaa;

10) puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 §:ssä tarkoitettua virka-apua;

11) puolustushallinnon turvallisuutta ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä.

11 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisessa osastossa on lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, tietohallintoyksikkö sekä tutkimus- ja kehittämisyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) säädösvalmistelua sekä valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden kansallista voimaansaattamista;

2) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan kehittämistä ja yhteensovittamista sekä hallinnonalan oikeudellista ohjausta;

3) ministeriön johdon ja yksikköjen avustamista oikeudellisissa asioissa;

4) tietoyhteiskuntaa, tietohallintoa ja tietojärjestelmiä;

5) hallintopoliittista kehitystä;

6) hallinnonalan toiminnan ja organisaation kokonaiskehittämistä;

7) hallinnonalan tutkimustoimintaa.

Osastoon kuuluu maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö, jonka tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (1073/1975).

Säädösvalmistelua, kansainvälisten velvoitteiden kansallista voimaansaattamista ja laillisuusvalvontaa koskevat asiat ovat suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

12 §
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisessa osastossa on henkilöstöyksikkö, materiaaliyksikkö, talousyksikkö sekä yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjausta ja taloussuunnittelua sekä niiden kehittämistä;

2) hallinnonalan kehysehdotuksen laatimista sekä hallinnonalan talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa;

3) talousseurannan toteuttamista;

4) virka- ja työehtosopimustoimintaa sekä henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa;

5) henkilöstövoimavarojen ohjausta ja hallinnonalan muita laaja-alaisia henkilöstöasioita;

6) asevelvollisten, kriisinhallintahenkilöstön ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden etuuksien ja korvausten kehittämistä

7) rintamaveteraani- ja sotavainaja-asioita;

8) hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja hankeohjausta sekä puolustusmateriaaliyhteistyötä;

9) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

10) ulkomaalaisten yritysostojen vahvistamista;

11) virka- ja työvoima-apua;

12) yhdyskunta- ja ympäristöpolitiikan tuottamista ja ohjausta;

13) kiinteistöhallintoa;

14) puolustusministeriön omistajaohjaukseen kuuluvien yritysten omistajaohjausta sekä Puolustushallinnon palvelukeskuksen ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen ohjausta.

28 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


10) laillisuusvalvontaa, jos asia on merkittävä;


33 §
Lainvalmistelu- ja oikeusyksikön johtaja

Lainvalmistelu- ja oikeusyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään, laillisuusvalvontaa koskevat asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2009

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.