302/2009

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tukemisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 §:n 4 momentin ja 12 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 1479/2007:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 10 ja 12 §:ssä tarkoitettuun maatilan asunto-olojen parantamisen tukemiseen.

2 §
Tuettavat investoinnit ja niiden valinnan yleiset edellytykset

Tukea voidaan myöntää korkotukilainaan liittyvänä korkotukena maatilan asuinrakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaukseen.

Tuettavien asuinrakennusten on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöltään toimivia sekä asumiskustannuksiltaan kohtuullisia. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettavalla investoinnilla edistetään hyvää ympäristön laatua, energian säästöä sekä uusiutuvien luonnonvarojen käyttämistä rakentamiseen ja lämmitykseen.

Tuki myönnetään valtion talousarviossa tai maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa tarkoitukseen osoitetun myöntämisvaltuuden tai määrärahan rajoissa. Tukea voidaan myöntää, jos se on tarkoituksenmukaista hakijan ja hänen kanssaan samassa asuinrakennuksessa vakinaisesti asuvien henkilöiden (hakijaruokakunta) asunnon tarpeeseen ja taloudellisen tuen tarpeeseen nähden. Tuettavien investointien valinnassa etusijalle on asetettava kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat.

Tuettavien investointien valinnassa tulee ottaa huomioon vähintään:

1) hakijan tulot;

2) hakijaruokakunnan koko ja ikärakenne;

3) hakijaruokakunnan asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys.

3 §
Maatilan taloudellinen elinkelpoisuus

Maatilan yritystoiminnalla tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Maatilan yritystoiminnan kannattavuutta ja taloudellista elinkelpoisuutta arvioidaan ennen hakemuksen vireille tuloa viimeksi toimitetussa verotuksessa todetun maatalouden, metsätalouden ja maatilan muun yritystoiminnan verotettavan tulon perusteella. Tulossa otetaan kuitenkin huomioon viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen todettavissa olevat tai arvioidut muutokset.

4 §
Määräysvalta yhteisössä

Maatalousyrittäjänä toimivan yhteisön määräysvaltaan sovelletaan mitä maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 3 §:ssä säädetään.

5 §
Asunnon koko

Tuettavan asuinrakennuksen tulee olla kooltaan kohtuullinen suhteessa hakijaruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen.

Muun kuin peruskorjattavan asunnon tuettava huoneistoala voi olla enintään 120 neliömetriä, jos hakijaruokakunnan henkilöluku on enintään kuusi. Jos hakijaruokakunnan henkilöluku on enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan edellä mainittua huoneistoneliömetrien enimmäismäärää kymmenellä neliömetrillä kutakin lisähenkilöä kohden. Tukea voidaan kuitenkin myöntää enintään 180 huoneistoneliömetrille.

Peruskorjattavassa asuinrakennuksessa tuettava huoneistoala voi olla enintään 180 neliömetriä.

6 §
Hakijan tulot

Tukea voidaan myöntää, jos hakijan kokonaistulot eivät ylitä 38 000 euroa vuodessa. Jos hakijana ovat aviopuolisot tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt taikka toinen heistä, vastaavat kokonaistulot eivät saa ylittää 54 000 euroa vuodessa. Jos hakijana muussa tapauksessa on useampi kuin yksi henkilö, hakijoista eniten ansaitsevan kokonaistulot eivät saa ylittää 38 000 euroa vuodessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kokonaistulojen enimmäismääriä korotetaan 2 000 eurolla jokaisesta hakijaruokakuntaan kuuluvasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tukea haetaan.

Kokonaistulolla tarkoitetaan ennen hakemuksen vireille tuloa viimeksi toimitetussa verotuksessa todettuja tuloja vähennettynä tulon hankkimisesta johtuneilla kustannuksilla. Kokonaistulossa otetaan kuitenkin huomioon viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen todettavissa olevat tai arvioidut muutokset.

Yhteisöjen valtionverotuksessa veronalaisten tulojen määränä otetaan huomioon sen yhteisön osakkaan tai jäsenen ja hänen puolisonsa tulot, jolla tulot ovat suurimmat.

7 §
Hyväksyttävät kustannukset ja tuen enimmäismäärä

Tuettavien kustannusten tulee perustua hyväksyttäviin yksikkökustannuksiin, joista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Jos maa- ja metsätalousministeriö ei ole antanut asetusta, kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi tuen hakijan tulee pyytää tarkoituksenmukaisella tavalla riittävä määrä tarjouksia.

Korkotuen määrä voi olla enintään 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 70 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

8 §
Hakuaika

Tuen hakuaika alkaa 13 päivänä toukokuuta 2009.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 2009.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.