263/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 13 päivänä maaliskuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 2 §, 5 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto ja 4 momentti, 8 §:n 1 momentti, 19 §, 24 §:n 2 ja 3 momentti, 26 §:n 2 momentti sekä 28 ja 30 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksissa 250/2005 ja 536/2007, 5 §:n 1 momentti asetuksessa 283/2003 ja 5 §:n 4 momentti, 19 §, 24 §:n 2 ja 3 momentti sekä 28 ja 30 § mainitussa asetuksessa 250/2005, sekä

lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa asetuksissa 250/2005 ja 536/2007 uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja asetukseen siitä mainitulla asetuksella 250/2005 kumotun 36 §:n tilalle uusi 36 § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) VAK-lailla vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994);

2) ADR-määräyksillä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tehtyä eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) määräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;

3) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;

4) VAK-direktiivillä vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/68/EY;

5) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa;

6) ministeriön asetuksella vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua liikenne- ja viestintäministeriön asetusta (171/2009);

7) pakkauksella vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyä pakkausta, IBC-pakkausta ja suurpäällystä;

8) säiliöllä säiliöajoneuvo, irrotettavaa säiliötä, monisäiliöajoneuvoa, MEG-konttia, UN-säiliötä ja säiliökonttia;

9) irtotavarakontilla ministeriön asetuksen liitteen A luvussa 6.11 tarkoitettuja irtotavarakontteja;

10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryoastiaa.

5 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Vaaralliset aineet luokitellaan seuraaviin luokkiin:

Luokka 1 Räjähteet
Luokka 2 Kaasut
Luokka 3 Palavat nesteet
Luokka 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet
Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet
Luokka 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja
Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet
Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit
Luokka 6.1 Myrkylliset aineet
Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet
Luokka 7 Radioaktiiviset aineet
Luokka 8 Syövyttävät aineet
Luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

Suomi tunnustaa ADR- ja RID-määräyksissä sekä VAK-direktiivissä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman muun toimielimen suorittaman aineen luokituksen ja luokituksen hyväksymisen.

8 §
Kuljetuksen suorittaja ja kuljettaja

Kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan velvollisuuksista säädetään VAK-lain 9 ja 10 §:ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kuljetettaviksi kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on lisäksi lähtöpaikalla erityisesti:

1) varmistettava, että kuljetettaviksi annettuja vaarallisia aineita saa kuljettaa tiellä;

2) varmistettava, että vaaditut asiakirjat ovat mukana kuljetusyksikössä;

3) varmistettava silmämääräisesti, että ajoneuvossa ja kuormassa ei ole ilmeisiä vikoja, vuotoja tai murtumia ja että ajoneuvosta tai kuormasta ei puutu varusteita;

4) varmistettava, että säiliöiden seuraava tarkastuspäivämäärä ei ole umpeutunut; tarkastuspäivämäärän umpeuduttua säiliön saa kuljettaa tarkastettavaksi, hävitettäväksi tai sen sisältämän aineen hävittämistä varten ministeriön asetuksessa säädetyin ehdoin;

5) varmistettava, että vaarallisten aineiden määrärajoituksia ministeriön asetuksessa säädettyä kuljetusyksikköä kohti ei ole ylitetty;

6) varmistettava, että ajoneuvolle ja säiliöajoneuvon säiliöille määrätyt suurlipukkeet ja merkinnät on kiinnitetty;

7) varmistettava, että ajoneuvossa mukana pidettäviksi säädetyt ja kirjallisissa turvaohjeissa kuljettajalle määrätyt varusteet ovat ajoneuvossa.


15 §
Henkilöstön koulutus

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä tehtäviä hoitamaan ryhtyvällä on oltava asianmukainen koulutus.


19 §
ADR- ja RID-pakkausten käyttö

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa saa pakkauksina, kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvia pakkauksia lukuun ottamatta, käyttää myös voimassa olevien ADR- tai RID-määräysten taikka VAK-direktiivin mukaan tyyppihyväksyttyjä pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suurpäällyksiä. Ministeriön asetuksessa tarkoitetuissa tapauksissa muovipakkausten pudotuskoe on ADR- ja RID-määräyksistä sekä VAK-direktiivistä poiketen tehtävä -40 °C:n lämpötilassa. Pakkauksessa tulee tällöin olla säännösten mukainen merkintä pudotuskokeen lämpötilasta taikka rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan on tehtävä merkintä: "Pakkaus ADR/RID-määräysten mukainen, koestettu -40 °C".

Ulkomailla täytetyn, muualla kuin Suomessa ADR- tai RID- määräysten mukaisesti hyväksytyn paineastian, jota ei ole π–merkitty, saa ADR-määräysten mukaisen kuljetuksen päätyttyä Suomessa kuljettaa tyhjennettäväksi ja palauttaa ulkomaille tyhjänä ilman 17 §:ssä tarkoitettua merkintää, jos lähettäjä vakuuttaa rahtikirjassa tai vastaavassa lähetyskirjassa, että paineastia ja sen varusteet ovat kestäviä –40 °C lämpötilaan saakka, seuraavasti: "Paineastia ja sen varusteet ovat kestäviä –40 °C:ssa."

24 §
Ulkomaisen säiliön ja irtotavarakontin käyttöönotto

Jos ulkomailla valmistetun ja maahantuodun 1 momentissa tarkoitetun säiliön on tarkastanut ja testannut ADR- tai RID-määräyksissä taikka VAK-direktiivissä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen tai sen valtuuttama yhteisö Suomessa voimassa olevien säännösten mukaisesti ja tästä esitetään asianmukainen todistus selvityksineen, tarkastusta ei tarvitse uusia, ellei siihen ilmene erityistä syytä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa saa irtotavarakonttina käyttää myös voimassa olevien ADR- tai RID-määräysten taikka VAK-direktiivin mukaan hyväksyttyjä irtotavarakontteja.

26 §
Asiakirjat

Kuljetuksen suorittajan on toimitettava ajoneuvon miehistölle ministeriön asetuksella säädetyissä tapauksissa kirjalliset turvallisuusohjeet hyvissä ajoin ennen kuljetuksen aloittamista.


28 §
Vaaralliset aineet matkatavarana

Yksityishenkilö saa kuljettaa henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön taikka vapaa-ajan tai urheiluharrastuksiin tarkoitettuja vaarallisia aineita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten. Lisäksi polttonesteitä saa kuljettaa uudelleentäytettävissä astioissa ministeriön asetuksen liitteen A kohdassa 1.1.3.1 (a) tarkoitettuja määriä.

Linja-autossa yksityishenkilö saa kuljettaa matkatavarana 1 momentissa tarkoitettuja aineita, kuitenkin polttonesteitä uudelleentäytettävissä astioissa enintään viisi litraa. Matkustajan on ennen matkan alkamista ilmoitettava räjähteistä, polttonesteistä tai nestekaasusta kuljettajalle tai kuljetuksen suorittajalle.

Matkatavarana kuljetettavat vaaralliset aineet eivät saa aiheuttaa kuljetuksessa haittaa tai vahinkoa.

Edellä 1―2 momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin ei sovelleta muita tämän asetuksen eikä ministeriön asetuksen säännöksiä. Muihin yksityishenkilön suorittamiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin sovelletaan tätä asetusta ja ministeriön asetusta.

30 §
Viranomaiset

Poliisi valvoo vaarallisten aineiden tiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä. Suomesta lähteviä ja Suomeen tulevia vaarallisten aineiden tiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä valvovat myös tullilaitos ja rajavartiolaitos kumpikin toimialallaan. Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvista kuljetuksista säädetään VAK-laissa.

Säteilyturvakeskus toimii radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvissä asioissa valvojana yhteistyössä 1 momentissa mainittujen viranomaisten kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi antaa ohjeita biologisille tuotteille ministeriön asetuksen liitteen A kohdan 2.2.62.1.9 mukaisesti.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa ohjeita tartuntavaarallisia aineita sisältävän eläinperäisen materiaalin kuljetukselle irtotavarana ministeriön asetuksen liitteen A kohdan 7.3.2.6.1 mukaisesti.

36 §
Säteilyraja-arvojen ylityksestä annettavat ilmoitukset ja muut toimenpiteet

Jos radioaktiivisten aineiden kuljetuksen yhteydessä huomataan säteilyn annosnopeutta tai radioaktiivista saastetta koskevien ministeriön asetuksen mukaisten raja-arvojen ylitys, vastaanottajan, kuljetuksen suorittajan ja lähettäjän on ilmoitettava ylityksestä muille kuljetuksen osapuolille ja Säteilyturvakeskukselle ministeriön asetuksen liitteen A kohdan 1.7.6 mukaisesti sekä ryhdyttävä muihin ministeriön asetuksen mukaisiin toimenpiteisiin raja-arvojen ylityksestä aiheutuvien vaarojen poistamiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY (32008L0068); EYVL N:o L 260, 30.9.2008, s. 13

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.