249/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Laki Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luovutusvaltuus ja perustettava osakeyhtiö

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvan Opetusalan koulutuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta Opetusalan koulutuskeskuksen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle.

Yhtiön toimialana on koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä muu liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa kotimaan lisäksi myös ulkomailla.

Valtio merkitsee yhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan.

3 §
Verotus

Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin osin elinkeinoverotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

4 §
Vastuu sitoumuksista

Osakeyhtiö vastaa velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin Opetusalan koulutuskeskus on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtion toissijainen vastuu perustettavalle yhtiölle 1 momentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista jää voimaan, jollei vastapuoli hyväksy vastuun siirtämistä yhtiölle. Yhtiö on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa perusteella suorittaa.

5 §
Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Opetusalan koulutuskeskuksen virat lakkaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyvät ilman irtisanomista 31 päivänä joulukuuta 2009. Henkilöstö siirtyy työsuhteeseen osakeyhtiöön 1 päivästä tammikuuta 2010. Virkojen lakkaaminen ja virkasuhteiden päättyminen ei edellytä virkamiehen suostumusta eikä perustetta. Opetusalan koulutuskeskuksen työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy työsuhteeseen osakeyhtiöön 1 päivästä tammikuuta 2010. Määräaikainen virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy osakeyhtiön palvelukseen työsuhteeseen vastaavaksi määräajaksi.

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan, mitä laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään sekä mitä työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan Opetusalan koulutuskeskuksesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annettu laki (1259/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa. Opetusalan koulutuskeskus ja opetushallitus voivat tehdä 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virkojen lakkaamiseen ja virkoihin perustuvien virkasuhteiden sekä määräaikaisten virkasuhteiden päättymiseen liittyviä toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

Opetusalan koulutuskeskuksen viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä 2 momentissa mainitussa laissa ja valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja niiden nojalla säädetään. Osakeyhtiö hoitaa näiltä osin Opetusalan koulutuskeskuksen tehtävät.

HE 8/2009
SiVM 1/2009
EV 20/2009

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.