229/2009

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Tehtävät

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus on valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävä on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja valtion virastoille, laitoksille ja talousarvion ulkopuolisille rahastoille sekä eduskunnalle ja sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille siten kuin niistä on palvelusopimuksissa sovittu.

Palvelukeskus tuottaa palveluja suomen ja ruotsin kielellä.

2 §
Toimipaikat

Palvelukeskuksella on toimipaikat Hämeenlinnan, Joensuun, Kuopion, Mikkelin, Porin ja Turun kaupungissa.

3 §
Henkilöstö

Palvelukeskuksen päällikkönä on toimitusjohtaja. Palvelukeskuksessa voi olla muuta virkasuhteista henkilöstöä.

4 §
Työjärjestys

Työskentelyn ja organisaation järjestämisestä sekä tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa toimitusjohtaja.

5 §
Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

6 §
Neuvottelukunta

Palvelukeskuksessa on sen johtamista tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä tekee niitä koskevia aloitteita.

Neuvottelukuntaan kuuluvat neuvottelukunnan puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä, joista yksi on palvelukeskuksen henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja.

Valtiovarainministeriö asettaa neuvottelukunnan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Palvelukeskuksessa päätettävät asiat ratkaisee toimitusjohtaja tai muu virkamies siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Toimitusjohtaja ratkaisee esittelystä asiat, jotka koskevat palvelukeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta sekä tulostavoitteita ja tilinpäätöstä.

8 §
Kelpoisuusvaatimukset

Toimitusjohtajalla on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys palvelukeskuksen toimialaan ja palveluliiketoimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

9 §
Virkojen täyttäminen

Valtiovarainministeriö nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja nimittää muun henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

10 §
Virkavapauden myöntäminen

Muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden toimitusjohtajalle myöntää valtiovarainministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä muissa tapauksissa määrätään työjärjestyksessä.

11 §
Palveluiden maksullisuus

Palvelukeskuksen suoritteet asiakkaille ovat maksullisia suoritteita, joista peritään suoritteen tuottamisesta palvelukeskukselle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä.

Yksittäisten suoritteiden maksun suuruus määritellään tarkemmin asiakkaiden kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä heinäkuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta (386/2005), 3 päivänä marraskuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus oikeushallinnon palvelukeskuksesta (861/2005) sekä 4 päivänä huhtikuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus Puolustushallinnon palvelukeskuksesta (402/2007).

Sen estämättä mitä 2 §:ssä säädetään, palvelukeskustoimintaa voi olla vuoden 2010 loppuun asti myös muilla paikkakunnilla.

Puolustusvoimien virasta siirtyneen, Puolustushallinnon palvelukeskuksen palveluksessa työskentelevän ja nyt Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen siirtyvän virkamiehen eroamisikään sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2007 voimassa olleita säännöksiä.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen virasta siirtyneen sekä Rajavartiolaitoksen virasta virkavapaalla olevan tai olleen, sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen palveluksessa työskentelevän ja nyt Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen siirtyvän virkamiehen eroamisikään sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2007 voimassa olleita säännöksiä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin toimitusjohtajan viran täyttämiseksi ja muun henkilöstön virkojensiirtämiseksi ja täyttämiseksi. Valtiovarainministeriö voi nimittää toimitusjohtajan 1 päivästä elokuuta 2009. Ennen asetuksen voimaantuloa toimitusjohtaja ja valtiovarainministeriö voivat ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toiminnan aloittamiseksi.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Budjettineuvos
Helena Tarkka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.