216/2009

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 4 §:n 4 momentin, 6 §:n 5 momentin ja 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 4 momentti laissa 269/2008:

1 §
Vuonna 2009 annettavat uudet luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumukset

Viljelijä voi vuonna 2009 antaa luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006), jäljempänä toimintalinjan 2 laki, 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun luonnonhaittakorvausta sekä maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteitä ja mahdollisia lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun sitoumukseen voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007― 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007), jäljempänä ympäristötukiasetus, 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu peltoala sekä tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitettu peltoala.

2 §
Tukikelpoinen peltoala vuonna 2009

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja ympäristötuessa voidaan 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua sitoumusta annettaessa hakea ja hyväksyä peltoala, jolla luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus on päättynyt vuoden 2002 pinta-alatukien haun viimeisen hakupäivän jälkeen. Lisäksi edellytetään, että peltoala on ilmoitettu peltona vuonna 2006, 2007 tai 2008 vuosittaisella pinta-alatukien hakulomakkeella.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja ympäristötuessa voidaan 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua sitoumusta annettaessa hakea ja hyväksyä myös peltoala, jolla 1 momentissa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus on päättynyt vuoden 2008 pinta-alatukien viimeisen hakupäivän jälkeen ja viimeistään vuoden 2009 pinta-alatukien viimeisenä hakupäivänä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun peltoalan on oltava tukikelpoiseksi haettaessa viljelykelpoista eikä sitä saa ilmoittaa vuonna 2009 pinta-alatukien hakulomakkeella viljelemättömänä tai tilapäisesti viljelemättömänä.

Viljelijä voi vuonna 2009 hakea luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea myönnettäessä tukikelpoisten peruslohkojen alojen lisäyksille tukikelpoisuutta, jos ne ovat peruslohkosta maantieteellisesti erillisiä, viljelykunnossa olevia peltoaloja. Yhteen tukikelpoiseen peruslohkoon voidaan lisätä monta alaa, jos alat ovat erillään toisistaan. Yksittäinen lisäys voi olla enintään 0,05 hehtaaria. Muodostettavan uuden peruslohkon on täytettävä perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (329/2007) 2 §:n 1 kohdan vaatimukset. Viljelijä voi vuonna 2009 hakea peruslohkojen tässä tarkoitettuja lisäyksiä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua sitoumusta antaessaan.

3 §
Uusien alojen lisääminen luonnonhaitta- ja ympäristötukisitoumuksiin

Vuonna 2009 voimassa oleviin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi 2 §:ssä tarkoitettuja ennestään tukikelvottomia peltoaloja. Sitoumuksiin voidaan liittää myös ympäristötukiasetuksen 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja.

4 §
Vuonna 2009 päättyvät ja jatkettavat erityistukisopimukset

Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 18 §:n nojalla tehty maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva sopimus, jäljempänä erityistukisopimus, jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti vuonna 2009, viljelijä voi hakea uutta vastaavaa ympäristötukiasetuksen 39 §:ssä tarkoitettua erityistukisopimusta. Samassa yhteydessä viljelijä voi hakea uuteen erityistukisopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita kuitenkin edellyttäen, että sopimukseen hyväksyttävä peltoala on toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2009 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2009.

5 §
Vuonna 2009 haettavat uudet erityistukisopimukset

Jos kyseessä ei ole 4 §:ssä tarkoitettu tilanne, viljelijä voi vuonna 2009 hakea toimintalinja 2 lain 5 §:ssä tarkoitettuja seuraavia erityistukisopimuksia:

1) suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito;

2) monivaikutteisen kosteikon hoito;

3) pohjavesialueiden peltoviljely;

4) luonnonmukainen tuotanto;

5) luonnonmukainen kotieläintuotanto;

6) perinnebiotooppien hoito;

7) luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen;

8) alkuperäisrotujen kasvattaminen;

9) alkuperäiskasvien viljely;

10) valumavesien käsittelymenetelmät;

11) ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen;

12) lietelannan sijoittaminen peltoon;

13) turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.

Toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu tuen saaja voi hakea 1 momentin 2 ja 6 kohdassa tarkoitettua erityistukisopimusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja erityistukisopimuksia voidaan tehdä valtion talousarvion määrärahojen rajoissa.

6 §
Uusien alojen lisääminen luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2007 tai 2008 alkaneisiin ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin voi hakea vuonna 2009 uusia peltoaloja. Sopimukseen hyväksyttävän peltoalan on oltava toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2009 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2009. Uusien peltoalojen siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Viljelijä voi hakea uutta aikaisemman sopimuksen korvaavaa ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta, jos vuosina 2007 tai 2008 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on täytettävä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

7 §
Eläinten hyvinvoinnin tuen hakeminen

Viljelijä voi vuonna 2009 antaa toimintalinjan 2 lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun eläinten hyvinvoinnin tukea koskevan sitoumuksen.

8 §
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakeminen

Viljelijä ja toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu tuen saaja voivat hakea vuonna 2009 edellä mainitun lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ei-tuotannollisten investointien tukea monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.