215/2009

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muutetaan sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009 29 päivänä marraskuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (1124/2007) 2 § ja 4 §:n 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) viljelijällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten ja oikeushenkilöiden yhteenliittymää, jolla oli viitekaudella sokerin perustoimitusoikeus;

2) koneurakoitsijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten ja oikeushenkilöiden yhteenliittymää, joka on viitekaudella rahallista korvausta vastaan sopimuksen perusteella omistamillaan maatalouskoneilla urakoinut viljelijälle sokerijuurikkaan viljelytöitä;

3) rakenneuudistusrahastolla neuvoston asetuksen 1 artiklassa tarkoitettua rahastoa;

4) perustoimitusoikeudella viljelijälle viitekaudelle myönnettyä oikeutta tuottaa kiintiösokeria;

5) yrityksellä yritystä, joka luopuu kokonaan tai osittain sokerin tuotantokiintiöstään.

4 §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tukiosuuden jakautuminen

Viljelijöille maksettavan tuen kokonaismäärä on 2,31 miljoonaa euroa. Koneurakoitsijoille maksettavan tuen kokonaismäärä on 19 690 euroa. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että rakenneuudistusrahastossa on käytettävissä varat tuen maksamiseen.

4 a §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tuen määräytymisperusteet

Neuvoston asetuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tuki maksetaan viljelijöille perus- ja lisäosana. Perusosana maksetaan puolet 4 §:n 2 momentin mukaisesta tuen kokonaismäärästä. Perusosa maksetaan viljelijöille, joilla oli viitekaudella perustoimitusoikeus. Perusosan määrä on enintään 15 euroa tonnilta. Viljelijöille, jotka ovat viitekautena luopuneet rakenneuudistuksen vuoksi kokonaan tai osittain perustoimitusoikeudestaan, maksetaan edellä mainitun perusosan lisäksi lisäosa. Lisäosa maksetaan siitä kiintiösokerimäärästä, jolla viljelijän perustoimitusoikeus on vähentynyt. Lisäosaa ei kuitenkaan makseta, jos perustoimitusoikeus on vähentynyt vähemmän kuin yhden tonnin. Lisäosan määrä on enintään 40 euroa tonnilta.

Koneurakoitsijalle maksettava tuki määräytyy 1 momentissa tarkoitetun viljelijän kanssa tehdyn kasvukautta 2007 koskevan sopimuksen perusteella urakoidun sokerijuurikkaan kylvö- ja korjuualan perusteella siten, että tukea maksetaan 30 prosentille urakoitujen kylvö- ja korjuuhehtaarien määrästä. Koneurakoitsijan tukea ei kuitenkaan makseta sellaiselta juurikasalalta, joka oli kasvukaudella 2007 koneurakoitsijan tai kylvö- tai korjuukoneen omistajan tai omistajien hallinnassa. Tuen määrä on enintään 70 euroa hehtaarilta.

Edellä 1―2 momentissa tarkoitettua yksikkötukea voidaan alentaa, jos tukikelpoisten hakemusten perusteella laskettu tuen määrä ylittää 4 §:n 2 momentissa säädetyn enimmäismäärän.

Koneurakoitsijan tukea hakevan tulee liittää hakemukseensa kirjallinen sopimus urakoinnista tai muu luotettava selvitys urakoinnista.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Osastopäällikkö
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.