187/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 8 §:n 1 ja 4 momentin sekä 10 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) mukaisen tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käyttöä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003;

2) uudella neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;

3) komission asetuksella I yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004;

4) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

5) kansallisella varannolla uuden neuvoston tilatukiasetuksen 41 artiklassa tarkoitettua varantoa;

6) tilatukioikeudella viljelijän uuden neuvoston asetuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti saamaa tukioikeutta sekä tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaisesti viljelijälle jaettua tukioikeutta;

7) tukikelpoisella maatalousmaalla uuden neuvoston tilatukiasetuksen 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pinta-alaa;

8) varantohakemuksella hakemusta, jolla haetaan kansallisesta varannosta tilatukioikeuksia, tilatukioikeuksien arvon korotusta tai tilatukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa;

9) tukihakemuksella kyseisen tukivuoden tilatukijärjestelmään ja muihin pinta-alatukijärjestelmiin liittyvää hakemusta;

10) tukivuodella sitä vuotta, jolloin tilatukijärjestelmän mukaista tukea haetaan.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Manner-Suomessa työ- ja elinkeinokeskus on toimivaltainen viranomainen silloin, kun tilatukioikeuksia tai tilatukioikeuksien arvon korotuksia haetaan kansallisesta varannosta uuden neuvoston tilatukiasetuksen 41 artiklan ja komission asetuksen II 16, 18―23 ja 23 a artiklan perusteella sekä laskettaessa tilatukioikeuksien arvo uudelleen komission asetuksen II 7 ja 16 artiklan nojalla. Lisäksi työ- ja elinkeinokeskus on toimivaltainen viranomainen silloin, kun tilatukioikeuksia palautetaan kansalliseen varantoon uuden neuvoston tilatukiasetuksen 28 artiklan 3 kohdan ja 42 artiklan perusteella ja kun tukioikeuksien arvo lasketaan uudelleen komission asetuksen I 73 a artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sekä kun viljelijä vapaaehtoisesti palauttaa tilatukioikeuksia kansalliseen varantoon.

Ahvenanmaan maakunnassa 1 momentissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus.

4 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maataloustoimintaansa aloittaville viljelijöille

Uuden neuvoston tilatukiasetuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia komission asetuksen II 2 artiklan k alakohdassa tarkoitetuille maataloustoimintansa aloittaville viljelijöille. Varantohakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan hallintaan saantia seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

Tukikelpoisen maatalousmaan, jolle tilatukioikeuksia haetaan, on tullut olla tukikelpoista 28 päivänä huhtikuuta 2006, ja se on tullut ilmoittaa vuoden 2006 tukihakemuksella lukuun ottamatta maatalousmaata, joka on ollut luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen alaisena.

Tätä pykälää ei sovelleta, jos sille, joka on myynyt tai vuokrannut tässä pykälässä tarkoitetulle aloittavalle viljelijälle tukikelpoista maatalousmaata, on aiemmin vahvistettu tilatukioikeuksia myydyn tai vuokratun maatalousmaan perusteella.

5 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta tilusjärjestelyiden perusteella

Uuden neuvoston tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, joka on saanut hallintaansa vähintään viisi aaria lisää tukikelpoista maatalousmaata vuoden 2006 tukihaun jälkeen valmistuneiden tilusjärjestelyjen perusteella, jos pinta-alan kasvua ei ole aiemmin otettu huomioon tilatukioikeuksien lukumäärässä. Tilatukioikeudet voidaan myöntää tilusjärjestelyjen perusteella kasvaneelle tukikelpoiselle pinta-alalle riippumatta siitä, onko alalle aikaisemmin vahvistettu alkuperäisiä tilatukioikeuksia.

Edellä 1 momentissa tilusjärjestelyillä tarkoitetaan:

1) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 8 luvun mukaista tilusvaihtoa ja 9 luvun mukaista uusjakoa;

2) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 23 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

3) maantielain (503/2005) 63 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

4) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 38 a §:n mukaista tilusjärjestelyä;

5) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 2 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

6) ratalain (110/2007) 53 §:n mukaista tilusjärjestelyä.

Jos on kyse kiinteistönmuodostamislain 9 luvussa tarkoitetusta uusjaosta, tilatukioikeudet voidaan myöntää 1 momentin mukaisesti mainitun lain 88 §:ssä tarkoitetussa uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusjärjestelyiden perusteella. Mitä edellä on säädetty omistajasta, sovelletaan myös vuokramieheen, jos vuokra-alue on kiinteistönmuodostamislain 86 §:n nojalla uusjakosuunnitelman mukaisesti siirretty toiseen paikkaan.

6 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella

Uuden neuvoston tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoinen peltoala, jolle ei ole haettu tilatukioikeuksia tai jolle haettu tilatukioikeus on palautunut tilatukiasetuksen 45 artiklan 1 kohdan perusteella kansalliseen varantoon ja jolla on 28 päivänä huhtikuuta 2006 jälkeen päättynyt tai viimeistään kyseisen vuoden varantohaun viimeisenä hakupäivänä päättyvä luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus.

7 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta komission asetuksen II 16 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Komission asetuksen II 16 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan a alakohdan mukaisesti viljelijä voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksensa päätyttyä sille tukikelpoiselle maatalousmaalle, jolle ei vuonna 2006 voitu kyseisen sopimuksen voimassaolon vuoksi muodostaa tilatukioikeuksia, tilatukioikeuksien vahvistamista viimeistään kyseisen sopimuksen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

8 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta ylivoimaisen esteen perusteella

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan peltoala, jolle ei ole aikaisemmin haettu tilatukioikeuksia ja hakematta jättämisen syynä on ollut uuden neuvoston tilatukiasetuksen 31 artiklassa tarkoitettu ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet.

9 §
Tilatukioikeuksien vahvistaminen komission asetuksen II 18 artiklassa tarkoitetuissa erityistilanteissa

Komission asetuksen II 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu määräaika on vuokrasopimuksen päättymistä seuraava varantohakemuksen viimeinen jättöpäivä.

Komission asetuksen II 23 a artiklan mukaiset tilatukioikeudet ja niiden arvonkorotukset vahvistetaan viimeistään tuomioistuimen lopullista päätöstä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lopullista hallinnollista määräystä seuraavan tukihakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

10 §
Kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien määrä

Viljelijälle kansallisesta varannosta uuden neuvoston tilatukiasetuksen 41 artiklan nojalla myönnettävien tilatukioikeuksien lukumäärä määräytyy komission asetuksen II 6 artiklan 2 ja 3 kohta huomioon ottaen viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittaman, hänen hallinnassaan kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alan mukaisesti. Tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys.

11 §
Kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien arvo

Kansallisesta varannosta 4―9 §:n nojalla myönnettävien tilatukioikeuksien arvo on kyseisen tukikelpoisen maatalousmaan sijainnin mukaisen tukialueen alueellisen tasatuen suuruinen, sellaisena kuin se on varannosta myönnettäessä.

12 §
Tilatukioikeuksien arvon laskeminen uudelleen komission asetuksen II 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Jos viljelijälle on vahvistettu tilakohtaisia lisäosia ja jos viljelijän hallinnassa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta kyseisenä vuonna olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala on vähentynyt 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilusjärjestelyjen seurauksena vähintään 50 prosenttia vuonna 2006 ilmoitetusta tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alasta, viljelijä voi hakea tilatukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa siten kuin siitä säädetään komission asetuksen II 7 artiklassa.

Hakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan vähenemistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

13 §
Tilatukioikeuksien luovuttaminen kansalliseen varantoon

Viljelijä voi luovuttaa vapaaehtoisesti tilatukioikeuksiaan kansalliseen varantoon. Viljelijä voi myös luovuttaa kansallisesta varannosta myönnetyn lisäosan arvon tai osan siitä takaisin kansalliseen varantoon.

14 §
Tilatukioikeuksien siirtäminen kansalliseen varantoon komission asetuksen I 73 a artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Komission asetuksen I 73 a artiklan 1 ja 2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä ei sovelleta tapauksiin, joissa perusteettomasti myönnettyjen tilatukioikeuksien tasatukiosuuksien arvo on yhteensä enintään 50 euroa.

Jos perusteettomasti myönnettyjä tilatukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon komission asetuksen I 73 a artiklan 2 a kohdan tarkoittamissa tapauksissa, toimivaltaisen viranomaisen on verrattava kyseisenä tukivuonna valvonnassa mitattua pinta-alaa ja tilatukioikeuksien vahvistamisen perusteena vuonna 2006 ollutta tai valvonnassa vuoden 2006 jälkeen korjattua pinta-alaa keskenään virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä 25 päivänä tammikuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus (46/2007) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.