121/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 5 §:n 5 momentti, 6 §:n 4 momentti, 24 §:n 3 momentti, 39 §:n 3 momentti ja 50 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 5 momentti, 6 §:n 4 momentti ja 24 §:n 3 momentti asetuksessa 648/2008, seuraavasti:

5 §
Yrittäjätulon ja kassajäämän laskeminen

Myönnettäessä tukea turkistaloutta, mehiläistaloutta, salaojitusta, lämpökeskuksia, rakennetun maatalouskiinteistön hankintaa, sadonkorjuukoneen hankintaa tai työympäristön parantamista koskevaan taikka ympäristön suojelua, eläinten hyvinvointia tai tuotantohygieniaa edistävään investointiin maatalouden yrittäjätulon sijasta on laskettava maatalouden kassajäämä vähentämällä maatalouden kassatuloista maatalouden kassamenot sekä velkojen korot ja lyhennykset. Maatalouden kassajäämää laskettaessa ei maatalouden kassatuloissa oteta huomioon avustuksena myönnettävää aloitus- tai investointitukea eikä kassamenoissa investointimenoja. Kassamenoihin ei lueta hakijan omasta työstä aiheutuneita palkkamenoja.


6 §
Olennainen tulo

Edellä 1―3 momentissa tarkoitetun yrittäjätuloa koskevan edellytyksen tulee täyttyä myös ilman aloitustuen avustusosaa.

24 §
Muuten kuin rahoituksena myönnetty valtiontuki

Enimmäismäärässä ei kuitenkaan oteta huomioon verovähennyksiä, jollei vähennys kuulu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan mukaiseen hyväksyttyyn tukijärjestelmään. Enimmäismäärässä otetaan huomioon koko kiinteistön hankintaan kohdistuva varainsiirtoverolain (931/1996) 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu vapaus varainsiirtoveron suorittamisesta sellaisena kuin se on laissa 1482/2007.

39 §
Toimenpiteen toteuttamisen määräaika

Kiinteistönhankinnan toteutusaika on asetettava siten, että toimenpide on suoritettava vuoden kuluessa tukipäätöksestä.

50 §
Voimaantulo

Jos vuonna 2009 tukea hakenut henkilö on ennen asetuksen voimaantuloa harjoittanut maataloutta verotusyhtymän osakkaana, 18 §:n 1 momentissa säädettyyn yrittäjätuloon sovelletaan 17 000 euron määrää arvioitaessa, onko hakija aloittanut maatalouden harjoittamisen ennen hakemuksen kohteena olevan maatilan tai maatilan osan hankintaa taikka vuokrausta.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan hakemukseen, joka on tullut vireille 15 päivänä helmikuuta 2009 tai sen jälkeen ja jota koskevaa päätöstä ei ole tehty ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.