94/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 29 päivänä tammikuuta 2009 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (36/2009) 2, 4 ja 9 § sekä liite 3, sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a §, seuraavasti:

2 §

Valtion maksuperustelain 4 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia suoritteita ovat:

1) raskauden keskeyttämistä tai steriloimista koskevassa asiassa annetut päätökset;

2) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;

3) muun kuin 7―10 §:ssä tarkoitetun terveydenhuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös;

4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 11 §:n 4 kohdassa tarkoitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta, jonka Lupa- ja valvontavirasto hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta, sekä

5) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 24 a §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijan rekisteröinti.

4 §

Lupa- ja valvontavirasto perii liitteessä 3 olevan maksutaulukon mukaiset, omakustannusarvoon perustuvat kiinteät maksut seuraavista kemikaalilain (744/1989) mukaisista suoritteista:

1) kemikaalilain 57 §:ssä tarkoitetun valtuutetun testauslaboratorion hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittely;

2) kemikaalilain 6 luvussa tarkoitetun biosidivalmistetta tai tehoainetta koskevan hakemuksen tai ilmoituksen käsittely sekä niitä koskevat toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat lausunnot;

3) kemikaalilain 48 a §:n mukaisesti toimitettujen tietojen käsittely;

4) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 15 §:ssä tarkoitetut suoritteet.


9 a §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi annetun lain (47/2009) 1 §:ssä tarkoitettu hyväksymispäätös sekä tämän päätöksen ja sen perusteena olevan koulutuksen rekisteröiminen sen mukaan, mitä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:ssä säädetään.

Lupa- ja valvontavirasto perii 1 momentissa tarkoitetusta hyväksymispäätöksestä ja sen rekisteröimisestä yhteensä 146 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2009.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Liite 3

KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA PERITTÄVÄT MAKSUT
1 Kasvinsuojeluaineista annetun lain mukaiset suoritteet
1.1 Lausunto kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksymisestä EY:n kasvinsuojeluainedirektiivin (91/414/ETY) liitteeseen I
a) biologinen tehoaine (3,5 htkk) 35 000 €
b) kemiallinen tehoaine (7 htkk) 70 000 €
c) uusi hakemus yhteisön tehoaineen hyväksyttävyyttä koskevan komission kielteisen päätöksen jälkeen 65 €/tunti
Lausuntopyynnön vireille tullessa peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 % edellä kohdissa 1.1 a ja b mainituista maksuista.
1.2 Lausunto kasvinsuojeluaineen hyväksymisestä
1.2.1 Määräaikainen hyväksyminen
a) valmisteella on määräaikainen hyväksyminen jossakin Pohjoismaassa tai Baltian maassa ja arviointiraporttiluonnos (DAR) on valmis (0,25 htkk) 2 500 €
b) valmiste hyväksytään vain kasvihuonekäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis (0,33 htkk) 3 300 €
c) valmiste hyväksytään vain ulkokäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis (0,8 htkk) 8 000 €
d) lisämaksu, jos kohdassa 2.2.1 b tai c tarkoitetussa valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (0,17 htkk/tehoaine) 1 700 €/ tehoaine
1.2.2 Uuden valmisteen hyväksyminen
a) valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön (0,5 htkk) 5 000 €
b) valmiste on DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön (0,3 htkk) 3 000 €
c) valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön ja kasvihuonekäyttöön (2 htkk) 20 000 €
d) valmiste ei ole DAR:n esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön (1,5 htkk) 15 000 €
e) pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu tai Suomessa biosidina hyväksytty valmiste (0,13 htkk) 1 300 €
f) kasvinsuojeluaineen vastavuoroinen hyväksyminen (0,3 htkk) 3 000 €
g) lisämaksu, jos kohdassa 1.2.2 a-d tarkoitetussa valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (0,17 htkk/tehoaine) 1 700 €/ tehoaine
1.2.3 Hyväksynnän uusiminen
a) suppea arviointi, ei Annex III -arviota (0,33 htkk) 3 300 €
b) laaja arviointi, ei Annex III -arviota (0,66 htkk) 6 600 €
c) arviointi (Annex III -arvio) tehdään Suomessa (1,5 htkk) 15 000 €
d) arviointi (Annex III -arvio) tehdään Suomen tekemän arviointiraportin esimerkkivalmisteesta 65 €/tunti
e) lisämaksu, jos kohdassa 1.2.3 a-c tarkoitetussa valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (0,17 htkk/tehoaine) 1 700 €/ tehoaine
1.3 Lausunto kasvinsuojeluaineen käyttökohteiden laajentamisesta
a) käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri käyttömäärillä tai -ajankohdilla (0,33 htkk) 3 300 €
b) käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään, ulko- tai kasvihuonekäyttö (0,33 htkk) 3 300 €
c) käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään, ulkokäyttö ja tehtävä laaja arviointi (1 htkk) 10 000 €
1.4 Muut maksut
a) suppea lausunto hyväksyntää koskevasta muutoksesta, esim. formulaation muutoksen yhteydessä luokituksen tarkastaminen 700 €
2 Valtuutetun testauslaboratorion hyväksyminen (kemikaalilaki 57 §)
2.1 Laaja tarkastus (yli 3 työpäivää) 5 560 €
2.2 Suppea tarkastus (1-3 työpäivää) 3 700 €
2.3 Yhteistarkastus Lääkelaitoksen kanssa
2.3.1 Laaja tarkastus päätarkastajana 3 350 €
2.3.2 Laaja tarkastus toisena tarkastajana 2 250 €
2.3.3 Suppea tarkastus päätarkastajana 2 250 €
2.3.4 Suppea tarkastus toisena tarkastajana 1 500 €
2.4 Myöhempään valvontaan liittyvä tarkastus 1 050 €
2.5 Kenttäkokeen tarkastus 2 400 €
2.6 Esitarkastus 2 400 €
2.7 Päätös testauslaboratorion hyväksymisestä 220 €
3 Biosidivalmisteita ja tehoaineita koskevat hakemukset tai ilmoitukset (kemikaalilain 6 luku)
3.1 Tehoaineen hyväksymishakemus
3.1.1 Tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely
a) aineiston täydellisyyden tarkastaminen (2 htkk) 19 800 €
b) tehoaineen arviointi ensimmäisessä valmisteryhmässä (22 htkk) 217 500 €
c) tehoaineen arviointi toisessa tai sitä useammassa valmisteryhmässä (11 htkk/valmisteryhmä) 108 750 €/ valmisteryhmä
3.2 Valmisteen hyväksymis- ja rekisteröintihakemus
3.2.1 Valmisteen ensihyväksyminen
a) valmisteen ensihyväksymistä edeltävä aineiston täydellisyyden tarkastaminen (1 htkk) 9 900 €
b) valmisteen ensihyväksyminen (4 htkk) 39 600 €
c) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (1 htkk/ tehoaine) 9 900 €/ tehoaine
3.2.2 Valmisteen väliaikainen hyväksyminen
a) valmisteen väliaikaista hyväksymistä edeltävä aineiston täydellisyyden tarkastaminen (1 htkk) 9 900 €
b) valmisteen väliaikainen hyväksyminen (4 htkk) 39 600 €
c) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (1 htkk/tehoaine) 9 900 €/ tehoaine
3.2.3 Valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk) 7 900 €
3.2.4 Vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti (1 htkk) 9 900 €
3.2.5 Vähäriskisen valmisteen vastavuoroinen rekisteröinti (0,25 htkk) 2 500 €
3.2.6 Hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely (0,25 htkk) 2 500 €
3.2.7 Kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen (0,25 htkk) 2 500 €
3.3 Muut biosidivalmisteita koskevat menettelyt
3.3.1 Lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön 2 500 €
3.3.2 Koetoimintailmoitus 500 €
3.3.3 Koetoimintalupa 1 500 €
3.4 Eräiden biosidivalmisteiden hyväksymishakemukset (kemikaalilain 30 h §)
a) valmisteen hyväksyminen (1,9 htkk) 18 500 €
b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (0,9 htkk/tehoaine) 8 500 €/ tehoaine
c) valmisteen hyväksyminen ilman ympäristövaikutusten arviointia (1,4 htkk) 14 250 €
d) lisämaksu, jos kohdassa 3.4 c) tarkoitetussa valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (0,5 htkk/tehoaine) 5 450 €/ tehoaine
e) aikaisemmin hyväksytyn valmisteen kanssa samaan tuoteperheeseen kuuluvan valmisteen hyväksyminen (0,2 htkk) 1 900 €
Hyväksymishakemuksen vireille tullessa peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 % edellä kohdissa 3.4 a) ja b) mainituista maksuista.
3.5 Toiselle viranomaiselle annettava lausunto
3.5.1 Lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta
a) lausunto tehoaineen aineiston täydellisyyden tarkastamisesta (1 htkk) 9 900 €
b) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta ensimmäisessä valmisteryhmässä (10 htkk) 99 000 €
c) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta toisessa tai sitä useammassa valmisteryhmässä (5 htkk/valmisteryhmä) 49 500 €/ valmisteryhmä
3.5.2 Lausunto valmisteen ensihyväksymisestä
a) lausunto valmisteen aineiston täydellisyyden tarkastuksesta (0,5 htkk) 4 950 €
b) lausunto valmisteen ensihyväksymisestä (1,5 htkk) 14 800 €
c) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (0,3 htkk/tehoaine) 3 000 €/ tehoaine
3.5.3 Lausunto valmisteen väliaikaisesta hyväksymisestä
a) lausunto valmisteen väliaikaisesta hyväksymisestä ja aineiston täydellisyyden tarkastuksesta (2 htkk) 19 800 €
b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita (0,3 htkk/tehoaine) 3 000 €/ tehoaine
3.5.4 Lausunto valmisteen vastavuoroisesta hyväksymisestä (0,3 htkk) 3 000 €
3.5.5 Lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinnistä (0,3 htkk) 3 000 €
3.5.6 Lausunto kemikaalilain 30 h §:ssä tarkoitetun biosidivalmisteen (muun torjunta-aineen) hyväksymishakemuksesta
a) valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi 10 900 €
b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 5 450 €/ tehoaine
c) lausunto aikaisemmin hyväksytyn valmisteen kanssa samaan tuoteperheeseen kuuluvasta valmisteesta 630 €
3.5.7 Lausunto suojauskemikaalin ennakkohyväksymisestä
a) valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi 10 900 €
b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 5 450 €/ tehoaine
3.5.8 Lausunto kiinnittymisenestoaineen hyväksymisestä
a) valmisteen ja tehoaineen toksikologinen arviointi 10 900 €
b) lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai useampia tehoaineita 5 450 €/ tehoaine
c) lausunto kiinnittymisenestoaineen kehysvalmisteesta 630 €
3.5.9 Lausunto maalin tavoin käytettävää puunsuojakemikaalia koskevasta ilmoituksesta (luokituksen ja merkintöjen tarkastus) 630 €
4 Kemikaalien tuoterekisteriin toimitettujen tietojen käsittely (kemikaalilain 48 a §)
4.1 Kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (553/2008) tarkoitettujen tietojen käsittely
Vuotuinen maksu toiminnanharjoittajan ilmoitusten määrän mukaan:
1―200 kappaletta 35 €/kpl/vuosi
200 kappaletta ylittäviltä osin 17,50 €/ kpl/vuosi

5 Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen tai raukeaminen

Jos Lupa- ja valvontavirastolle toimitettu hakemus tai ilmoitus peruutetaan tai muutoin raukeaa ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksuna peritään tehdyn työmäärän mukaan 65 euroa kultakin alkavalta tunnilta. Taulukon kohdassa 1 tarkoitettujen asioiden käsittelystä peritään kuitenkin vähintään 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

6 Alennettu tai korotettu käsittelymaksu

Kohtien 3.1, 3.2 ja 3.5 mukaisesta biosidivalmisteiden uudelleen hyväksymistä tai rekisteröintiä koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Kohdassa 3.4 tarkoitettujen biosidivalmisteiden uudelleen hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu noudattaen sitä, mitä kohdassa 7 on säädetty aikaisemmin annetun päätöksen muuttamista koskevista maksuista.

Taulukon kohdissa 1.1 a-b, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a-c, 1.2.3 e, 1.3, 3.1, 3.2, 3.4 ja 3.5 tarkoitettuja suoritteita koskevat maksut peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempina, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 25 prosentilla. Vastaavasti maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä ylittää suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 25 prosentilla.

Taulukon kohdissa 3.1, 3.2, 3.4 ja 3.5 tarkoitettuja suoritteita koskevat maksut peritään 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempina, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 50 prosentilla, ja 50 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä ylittää suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävän ajan vähintään 50 prosentilla.

Lisäksi maksu voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain, jos kemikaalin käyttö on vähäistä tai on jokin muu erityinen syy, jonka vuoksi maksua voidaan kemikaalilain 60 §:n 3 momentin nojalla pitää kohtuuttomana.

7 Aikaisemmin annetun päätöksen muuttamista koskevat maksut

Taulukon 3 kohdassa tarkoitettujen hakemusten ja lausuntopyyntöjen käsittelystä peritään maksut seuraavasti:

• hyväksymisperusteiden uudelleenarviointia vaativan hakemuksen käsittelystä (olennainen muuttaminen) peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta; jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on vähemmän kuin 25 prosenttia suoritteen käsittelyyn tavanomaisesti käytettävästä ajasta, peritään 25 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta

• hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä hyväksymisperusteiden uudelleenarviointia (vähäinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta

• hakemuksen käsittelystä, joka aiheuttaa annetun päätöksen muuttamisen teknisestä tai muusta vastaavasta syystä, peritään 220 euroa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.