72/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä säädetään merilain (674/1994) 10 a luvun 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 686/2008:

1 §

Merilain (674/1994) 10 a luvun 8 §:ssä tarkoitetun todistuksen vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta suomalaiselle alukselle antaa Merenkulkulaitos.

Todistusta haetaan Merenkulkulaitokselta sen vahvistamalla lomakkeella.

Hakemukseen on liitettävä Merenkulkulaitokselle osoitettu vakuutuksen tai muun vakuuden antajan todistus vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta. Merenkulkulaitos vastaanottaa tämän asiakirjan myös sähköisesti.

2 §

Todistus laaditaan tämän asetuksen liitteenä olevan kaavan mukaiselle lomakkeelle suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Merenkulkulaitos lähettää annetun todistuksen aluksen omistajalle tai hänen asiamiehelleen.

3 §

Merenkulkulaitos voi hakemuksesta antaa merilain 10 a luvun 8 §:n 1 momentin mukaisen todistuksen vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta ulkomaiselle alukselle, jota ei ole rekisteröity aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehtyyn yleissopimukseen (SopS 4/2009) liittyneessä valtiossa ja joka ei ole vieraan valtion omistama.

4 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitettua todistusta on haettava Merenkulkulaitokselta viimeistään 30 päivää ennen kuin aluksen odotetaan saapuvan suomalaiseen satamaan tai muuhun Suomen vesialueella sijaitsevaan maihintulopaikkaan.

Hakemus on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja siinä on mainittava:

1) aluksen nimi, numero- tai kirjaintunnus ja rekisteröintisatama;

2) rekisteröidyn omistajan nimi ja päätoimipaikka;

3) aluksen IMO-tunnistenumero;

4) vakuuden tyyppi ja kesto; ja

5) vakuutuksenantajan tai muun vakuuden antajan nimi ja päätoimipaikka sekä tarvittaessa se toimipaikka, jossa vakuutus tai vakuus annetaan.

Hakemukseen on liitettävä Merenkulkulaitokselle osoitettu vakuutuksen tai muun vakuuden antajan todistus vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta. Merenkulkulaitos voi vastaanottaa tämän asiakirjan myös sähköisesti.

Jos hakemus on laadittu englanniksi, voidaan tarvittaessa pyytää tai laatia hakijan kustannuksella suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

5 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitettu todistus laaditaan tämän asetuksen liitteenä olevan kaavan mukaiselle lomakkeelle suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Merenkulkulaitos lähettää annetun todistuksen aluksen omistajalle tai hänen asiamiehelleen.

6 §

Merenkulkulaitoksen on säilytettävä jäljennökset 1 §:n mukaisesti suomalaisille aluksille ja 3 §:n mukaisesti ulkomaisille aluksille annetuista todistuksista.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Ylitarkastaja
Topi Sirén

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.