Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

65/2009

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) nojalla:

1 luku

Sähköverkkotoiminta

1 §
Verkkoon pääsyn täytäntöönpano

Verkonhaltijan tulee tehdä asiakkaalle tämän pyynnöstä tarjous sähköverkkoon liittämisestä ja sähkönsiirtopalveluista. Sähköntuotantolaitoksen liittämistä koskevassa tarjouksessa on esitettävä liittämisen edellytyksenä olevat tekniset vaatimukset.

Jos verkonhaltija kieltäytyy liittämisestä tai siirtopalvelusta, sen on perusteltava kieltäytymisensä. Kieltäytymiseen on liitettävä tieto siitä, että asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus saattaa asia sähkömarkkinaviranomaisen tutkittavaksi sekä sähkömarkkinaviranomaisen yhteystiedot.

2 §
Sähköverkkolupa

Sähköverkkolupaa on haettava kirjallisesti sähkömarkkinaviranomaiselta. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi ja kotipaikka;

2) sähköverkkotoiminnassa käytettävä toiminimi;

3) millä alueella hakija haluaa harjoittaa sähköverkkotoimintaa ja milloin toiminta on tarkoitus aloittaa.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote taikka näitä asiakirjoja vastaava selvitys yhteisöstä;

2) sähkömarkkinalaissa säädettyjen sähköverkkoluvan edellytysten toteamiseksi tarvittavat selvitykset;

3) kartta alueesta, jolla hakija aikoo harjoittaa sähköverkkotoimintaa tarvittavine verkosto-tietoineen.

3 §
Sähköverkkotoiminnan harjoittaminen ilman sähköverkkolupaa

Oikeutta sähköverkkotoiminnan harjoittamiseen ilman sähköverkkolupaa on haettava kirjallisesti sähkömarkkinaviranomaiselta. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi ja kotipaikka;

2) sähköverkkotoiminnassa käytettävä toiminimi;

3) millä alueella hakija haluaa harjoittaa sähköverkkotoimintaa ja milloin toiminta on tarkoitus aloittaa;

4) haetaanko vapautusta määräajaksi vai toistaiseksi.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote taikka näitä asiakirjoja vastaava selvitys, jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö;

2) selvitys hakijan harjoittaman sähköverkkotoiminnan laajuudesta ja luonteesta;

3) kartta alueesta, jolla hakija aikoo harjoittaa sähköverkkotoimintaa tarvittavine verkosto-tietoineen.

4 §
Korkeajännitejohdon rakentamislupa

Korkeajännitejohdon rakentamista koskevassa lupahakemuksessa on esitettävä:

1) tiedot rakennuttajasta;

2) tärkeimmät tekniset tiedot sekä johdon yleissuunnitelmakartta;

3) kustannusarvio ja rakentamisaikataulu;

4) selvitys johdon tarpeellisuudesta sähkön siirron turvaamiseksi;

5) selvitys johdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön;

6) lausunto verkonhaltijalta, jonka sähköverkkoon korkeajännitejohto on tarkoitus liittää;

7) lausunto vastuualueen jakeluverkonhaltijalta;

8) muut lupakäsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

Maan rajan ylittävän johdon rakentamista koskevassa lupahakemuksessa on lisäksi esitettävä hakijan näkemys johdon tarkoituksenmukaisuudesta sähkömarkkinoiden kehityksen ja vastavuoroisuuden kannalta.

5 §
Sähköntuotannon siirtomaksu jakeluverkossa

Sähköntuotannon siirtomaksu jakeluverkossa perustuu energiamäärään.

Jakeluverkonhaltijan yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta veloittama siirtomaksu ei saa ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa. Tässä tarkoitettu siirtomaksu määritetään jakamalla yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta verkkoon syötöstä vuodessa veloitettujen siirtomaksujen summa ilman arvonlisäveroa saman ajan kuluessa verkkoon syötetyn energian määrällä. Siirtomaksuksi ei katsota liittymismaksua eikä lisäpalveluista veloitettuja maksuja.

Tässä pykälässä tarkoitetaan:

1) liittymismaksulla maksua, jonka suorittamalla sähköntuottaja saa liittymissopimukseen perustuvat oikeudet;

2) lisäpalvelulla siirtopalvelua täydentäviä erillisiä suoritteita sekä palvelua, joka ylittää tasoltaan Suomessa jakeluverkoissa yleisesti noudatettavan palvelutason.

2 luku

Sähköntuotanto

6 §
Uutta sähköntuotantokapasiteettia koskeva tarjouskilpailu

Sähkön riittävyyden turvaamiseksi järjestettävän tarjouskilpailun tarjouspyyntö erittelyineen on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä vähintään kuusi kuukautta ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa. Tarjouskilpailun järjestämisestä voidaan ilmoittaa tämän ohella myös muilla tavoin.

7 §
Voimalaitosten rakentamista ja käytöstäpoistamista koskevat ilmoitukset

Voimalaitoksen haltijan on ilmoitettava sähkömarkkinaviranomaiselle teholtaan vähintään yhden megavolttiampeerin suuruisen:

1) voimalaitoksen rakentamista tai voimalaitoksen tehonkorotusta koskevasta päätöksestä kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on tehty;

2) voimalaitoksen tai voimalaitoksen tehonkorotuksen käyttöönotosta kuukauden kuluessa siitä, kun voimalaitos tai sen tehonkorotus on otettu tuotantokäyttöön;

3) voimalaitoksen vähintään vuoden pituisesta tai pysyvästä käytöstäpoistamisesta taikka voimalaitoksen pysyvästä tehonalennuksesta kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on tehty, kuitenkin vähintään kuusi kuukautta ennen toimenpiteen suunniteltua toteutusajankohtaa.

Ilmoituksessa on esitettävä:

1) tiedot voimalaitoksen haltijasta ja omistajasta;

2) tiedot voimalaitoksen tehosta ja energialähteistä sekä tärkeimmistä teknisistä ominaisuuksista;

3) tiedot voimalaitoksen tai sen tehonkorotuksen käyttöönottoajankohdasta tai, jos kyseessä on voimalaitoksen vähintään vuoden pituinen tai pysyvä käytöstäpoistaminen tai voimalaitoksen pysyvä tehonalennus, toimenpiteen suunnitellusta toteutusajankohdasta.

3 luku

Voimaantulo

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2009. Sen 6 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) 7 päivänä huhtikuuta 1995 annettu sähkömarkkina-asetus (518/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

2) sähköntuotannon siirtomaksuista sähkönjakeluverkoissa 14 päivänä kesäkuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus (691/2007).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY, (32003L0054); EYVL N:o L 176, 15.7.2003, s. 37

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.