33/2009

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2009

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä tammikuuta 2008 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (37/2008) 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti, 16 §:n 1 momentin 11 kohta, 32 §, 34 §:n 2 momentti, 35 § ja 39 §,

sellaisena kuin niistä on 7 §:n 2 momentti asetuksessa 362/2008, sekä

lisätään 24 §:ään 1 momenttiin uusi 3 a kohta ja uusi 2 momentti, uusi 26 §, jolloin nykyinen 26 § siirtyy 26 a §:ksi, sekä 34 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, sisäasiainministerin valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osastojen päälliköt, rajavartiolaitoksen edustajana kuitenkin rajavartiolaitoksen päällikkö sekä yksi henkilöstön edustaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö. Ministeriön viestintäjohtajalla ja ministerien erityisavustajilla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.


5 §
Turvallisuusasiain johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat sisäasiainministeri puheenjohtajana, sisäasiainministerin valtiosihteeri varapuheenjohtajana sekä jäseninä kansliapäällikkö, poliisiosaston ja pelastusosaston osastopäälliköt, rajavartiolaitoksen päällikkö, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö, keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin päälliköt sekä hätäkeskuslaitoksen johtaja. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla ja ministerien erityisavustajilla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.


6 §
Maahanmuuttoasiain johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat maahanmuutto- ja eurooppaministeri puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä maahanmuutto-osaston osastopäällikkö ja tulosyksiköiden päälliköt sekä ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ja Maahanmuuttoviraston ylijohtaja. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Sisäasiainministerin valtiosihteerillä, ministeriön viestintäjohtajalla ja ministerien erityisavustajilla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.


7 §
Osastopäällikkökokous

Osastopäällikkökokoukseen osallistuvat kansliapäällikön johdolla ministeriön osastopäälliköt sekä hallintojohtaja, talousjohtaja, lainsäädäntöjohtaja, kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtaja ja viestintäjohtaja. Sisäasiainministerin valtiosihteerillä on oikeus olla läsnä kokouksessa. Kokouksen sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö.

16 §
Pelastusosaston tehtävät

Pelastusosasto käsittelee pelastustoimeen kuuluvat asiat, jotka koskevat:


11) Pelastusopistoa, lukuun ottamatta asioita, jotka on 24 §:ssä säädetty ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön tehtäviksi;


24 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö:


3 a) vastaa Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen tulosohjauksesta Suomen kansainväliseen pelastuspalvelutoimintaan liittyvissä asioissa;


Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö neuvottelee kunkin vuoden kansainvälisen pelastuspalvelutoiminnan tavoitteista ja määrärahoista pelastusosaston kanssa ennen tulossopimuksen tekemistä.

26 §
Valtiosihteeri

Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävästä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:n 2 momentissa.

Ministeri antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset valtiosihteerin tehtävistä.

Mitä jäljempänä säädetään valtiosihteeristä tarkoitetaan sisäasiainministerin toimikaudeksi nimitettyä valtiosihteeriä ja sisäasiainministerin toimialaan liittyviä asioita.

32 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Kukin virkamies on vahvistetusta työnjaosta riippumatta velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osaston tai erillisen yksikön päällikkö tai asianomaisen tulosyksikön päällikkö hänelle määrää.

34 §
Esittelylupa

Esittelylista on toimitettava myös valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja asianomaiselle osastopäällikölle tai erillisen yksikön päällikölle hyväksymistä varten.

Arviomäärärahan ylittämistä koskeva esittelylista on toimitettava ministeriön talousyksikköön tiedoksi ennen luvan hakemista. Samoin on meneteltävä, jos arviomäärärahan ylittämisestä pyydetään valtiovarainministeriön lausuntoa.


35 §
Ministereiden, valtiosihteerin ja kansliapäällikön informoiminen

Ministereille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava tärkeimmistä ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista sekä asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Samoin on ilmoitettava tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä määrättäessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.

Ministereille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava eduskunnassa olevien hallituksen esitysten käsittelyvaiheista erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Valtiosihteerin on huolehdittava, että ministeriön virkamiehet saavat tiedon toimialaansa liittyvistä valtiosihteerin valmisteltavana olevista asioista.

39 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ennakolta ilmoitettava asiasta osaston päällikölle sekä tärkeässä asiassa myös valtiosihteerille ja kansliapäällikölle.

Eduskunnan valiokunnille annetut sisäasiainministeriön virkamiesten laatimat asiantuntijalausunnot, vastineet ja muut vastaavat muistiot tulee toimittaa tiedoksi ministerille, valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja erityisavustajalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.