11/2009

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 16 päivänä helmikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2006) 3 §, 4 §:n 1 momentti, 6, 18 ja 23 §, 25 §:n 2 momentti ja 26 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti ja 18 § asetuksessa 115/2008, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a luku seuraavasti:

3 §

Ruokakunnan tuloja voidaan pitää vähäisinä, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät yhteenlaskettuina ylitä seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot (brutto)€/kk 1 230 2 055 2 745 3 495

Tuloiksi ei lueta asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä mainittuja tuloja eikä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 8 §:ssä tarkoitettua omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota.

Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henkilöä, tulorajoja korotetaan 795 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden.

4 §

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, 3 §:n 1 momentin tulorajojen asemesta sovelletaan seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot (brutto)€/kk 1 600 2 670 3 570 4 545

6 §

Jos avustus myönnetään sellaisen rakennuksen korjaamiseen, jossa on vähintään kaksi asuinhuoneistoa, korjausavustuslain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asemassa olevia ruokakuntia tulee olla rakennuksessa pysyvästi asuvista ruokakunnista yli puolet.

18 §

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetulla avustuksella voidaan tukea:

1) erillistä energiakatselmusta;

2) rakennuksen ulkovaipan korjausta:

a) ikkunoiden parantaminen kunnostamalla ne ja asentamalla lisälasit tai etuikkunat;

b) ikkunoiden uusiminen U-arvoltaan enintään 1,1 W/m2K ikkunoiksi;

c) edellä a tai b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä toteutettu parvekeovien parantaminen tai uusiminen U-arvoltaan enintään 0,7 W/m2K oviksi (umpiovet) tai U-arvoltaan enintään 1,1 W/m2K oviksi (ikkuna-aukolliset ovet);

d) ulkoseinän lisäeristäminen ulkopuolelta vähintään 100 millimetriä paksulla mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin;

e) yläpohjan yläpuolinen lisäeristäminen vähintään 150 millimetrin paksuisella mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin;

3) ilmanvaihtojärjestelmää:

a) ilmanvaihdon perussäätö, joka edellytetään tehtäväksi 2 kohdan a―d alakohdassa mainittujen toimenpiteiden jälkeen;

b) erillisten korvausilmaventtiilien ja poistoilmaventtiilien asentaminen silloin, kun se on tarpeen 2 kohdan a―d alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä;

c) ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen;

4) lämmitysjärjestelmää ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä:

a) liittyminen kauko- tai aluelämmitykseen;

b) lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämpöpumpulla toimivaksi keskuslämmitysjärjestelmäksi; maalämpöpumpun tulee hyödyntää maaperän, kallioperän, pohjaveden tai pintavesistön lämpöä;

c) lämmitysjärjestelmän muuttaminen vähäpäästöisellä pellettejä tai muuta puuperäistä polttoainetta käyttävällä kattilalla toimivaksi keskuslämmitysjärjestelmäksi;

d) lämmitysjärjestelmän perussäätö, joka edellytetään tehtäväksi kohdan 2 a―d alakohdassa sekä 3 kohdan c alakohdassa mainittujen avustettavien toimenpiteiden jälkeen;

e) tarvittaessa d alakohdassa mainitusta perussäädöstä aiheutuva patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen;

f) aurinkolämpöjärjestelmän lisääminen käyttöveden tai tilojen lämmitysjärjestelmään;

g) lämmitysjärjestelmän täydentäminen ilmalämpöpumpulla.

23 §

Edellä 18 §:ssä tarkoitettua avustusta myönnetään sellaisen asuinrakennuksen korjaamiseen, jossa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Jos vastuu toimenpiteestä kuuluu kunnalle, kuntayhtymälle tai muulle yhteisölle, rakennuksessa voi olla vähemmän kuin kolme asuinhuoneistoa.

7 a luku

Tarveharkintaiset energia-avustukset pientaloissa

23 a §

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua avustusta lain 5 §:n 3 momentin mukaan pienituloiselle ruokakunnalle myönnettäessä voidaan avustaa mainitun 6 kohdan mukaisia korjauskustannuksia. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä työkustannusten osuuteen.

23 b §

Ruokakuntaa pidetään korjausavustuslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua avustusta myönnettäessä pienituloisena, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät yhteenlaskettuina ylitä edellä 3 §:ssä säädettyjä tulorajoja.

25 §

Jos valtionapuviranomainen on kunta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus maksaa avustusvarat kunnan tilille edelleen avustuksensaajalle suoritettaviksi.

26 §

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus päättää avustusten hakuajat ja vahvistaa hakulomakkeiden kaavat.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Asuntoneuvos
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.