4/2009

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla, sellaisena kun se on laissa 423/2007, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan pantaessa täytäntöön maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1234/2007 siltä osin kuin se koskee viljan interventiovarastointia, ja maksajavirastojen tai interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi annettua komission asetusta (EY) N:o 687/2008 (jäljempänä komission asetus).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) interventiovarastolla interventiokeskuksessa tai toisella paikkakunnalla sijaitsevaa varastoa, joka on hyväksytty tarkastuksen perusteella viljan interventiovarastoksi;

2) interventiokeskuksella viljan interventiokeskuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 428/2008 tarkoitettua interventiokeskusta;

3) toimitusostolla menettelyä, jossa vilja toimitetaan tarjouksen tekemisen jälkeen interventiovarastoon;

4) siirto-ostolla menettelyä, jossa vilja siirretään tarjouksen tekemisen jälkeen toiseen siiloon siinä interventiovarastossa, jossa vilja on tarjousta tehtäessä;

5) loco-ostolla menettelyä, jossa vilja otetaan haltuun siihen interventiovaraston siiloon, jossa vilja on tarjousta tehtäessä;

6) toimitusilmoituksella tiedonantoa, jolla Maaseutuvirasto ilmoittaa tarjouksen tekijälle hyväksytyn tarjouksen toimituspaikan ja -ajan;

7) osaerällä tarjoukseen kuuluvaa pienempää viljaerää, jolla tarkoitetaan ostotavasta riippuen:

a) toimittajakohtaista viljaerää (toimitusosto);

b) kutakin siiloa, johon tarjottu viljaerä siirretään (siirto-osto);

c) kutakin tarjouksessa ilmoitettua siiloa (loco-osto);

8) vastaanoton laaduntarkastuksella ostotavasta riippuen:

a) niitä laadun ja kunnon määrityksiä, jotka tarkastaja suorittaa varastolla viljakuormasta sen vastaanoton yhteydessä (toimitusosto);

b) tarjottuun erään kuuluvien kuormien laadunmääritystulosten tarkastamista varastolla varastonpitäjän kirjanpidosta vastaanoton yhteydessä (siirto- ja loco-osto);

9) haltuunoton laaduntarkastuksella niitä laadun määrityksiä, jotka Elintarviketurvallisuusvirasto suorittaa komission asetuksen mukaisesti siitä näytteestä, joka otetaan tarjotusta viljaerästä vastaanoton yhteydessä;

10) tarjotun viljaerän haltuunotolla viljaerän hyväksymistä interventiovarastoon sen jälkeen, kun sen on todettu täyttävän komission asetuksen mukaiset vaatimukset;

11) tarkastajalla Maaseutuviraston virkamiestä tai sen valtuuttamaa edustajaa tarjotun viljaerän tarkastuksessa tai viljan vastaanotossa interventiovarastoon.

3 §
Tarjous

Tarjous on tehtävä Maaseutuviraston laatimalla lomakkeella. Tarjouksen vähimmäismäärä on 80 tonnia yhtä viljalajia.

Kun viljaerä tarjotaan toimitusostona, se voi koostua eri varastointipaikoissa sijaitsevista osaeristä. Tarjottu määrä voi alittaa osaerien yhteismäärän. Tarjoaja voi toimittaa viljaa mistä tahansa tarjouksessa mainitusta varastointipaikasta.

Tarjouksen muutos tai peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen toimitusilmoituksessa ilmoitetun toimitusajan päättymistä.

Maaseutuvirasto nimeää tarjoukselle lähimmän interventiokeskuksen. Lähin interventiokeskus määräytyy sen mukaan, mitä keskusta lähimpänä suurin osa tarjotusta viljaerästä on varastoituna.

4 §
Viljan toimittaminen interventiovarastoon

Interventiovarastoon toimitettava määrä voi poiketa tarjouksen määrästä seuraavasti:

Tarjottu määrä (tonnia) sallittu poikkeama ylös tai alaspäin (tonnia)
80-200 + - 40, toimitettava kuitenkin vähintään 80 tonnia
yli 200-500 + - 60
yli 500-1000 + - 80
yli 1000 + - 120

Maaseutuvirasto voi sallia yksittäistapauksissa myös muun suuruisen poikkeaman, jos tähän on perusteltu syy eikä tästä aiheudu kohtuutonta haittaa valvonnalle.

Interventiovarastoon tulee toimittaa viljaa kutakin tarjousta kohti vähintään 120 tonnia päivässä, tai jos tarjottu erä on tätä pienempi, koko erä saman päivän aikana, ellei maaseutuviraston kanssa ole muuta erikseen sovittu.

Vilja tulee toimittaa interventiovarastoon varaston normaalina aukioloaikana tai muuna Maaseutuviraston, varastonpitäjän ja myyjän kesken erikseen sovittuna aikana.

Jos kyse on toimitusostosta, myyjän on toimitettava jokaisen kuorman mukana rahtikirja, josta ilmenee toimitusilmoituksen numero ja se, mihin tarjouksen osaerään kuorma kuuluu.

5 §
Viljan vastaanottaminen interventiovarastoon

Interventiovarastoon vastaanotettavien viljaerien tulee täyttää interventioviljalle asetetut määrä- ja laatuvaatimukset. Viljaerien kunto ja laatu tarkastetaan vastaanottotarkastuksessa (vastaanoton laaduntarkastus). Vastaanoton laaduntarkastus ei ole rinnastettavissa haltuunoton laaduntarkastukseen eikä vapauta myyjää tälle kuuluvasta vastuusta siitä, että vilja täyttää interventioviljalle asetetut vaatimukset.

Vastaanoton laaduntarkastuksen suorittaa 2 §:n 11 kohdassa tarkoitettu tarkastaja.

Jos kyse on toimitusostosta, vastaanottotarkastus suoritetaan kuormakohtaisesti pikamenetelmillä vastaanottavalla varastolla. Tuloksissa otetaan huomioon menetelmien virhemarginaali. Jokaisen kuorman tulee täyttää interventioviljalle asetettavat vaatimukset.

Jos kyse on siirto-ostosta tai loco-ostosta, vastaanottotarkastus suoritetaan tarkastamalla varastokirjanpitoa. Varastokirjanpidosta tulee käydä ilmi, että jokainen varastoon toimitettu kuorma täyttää interventioviljalle asetettavat vaatimukset.

6 §
Tarjotun viljaerän laadunmääritys ja haltuunotto

Tarjotun viljaerän haltuunoton ja hinnoittelun pohjana oleva haltuunoton laaduntarkastus suoritetaan näytteestä, joka otetaan vastaanoton yhteydessä ja toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirastolle. Haltuunoton laaduntarkastuksen tulos ratkaisee, hyväksytäänkö viljaerä interventiovarastoon ja miten viljaerä hinnoitellaan.

Laadunmääritys tehdään koko tarjotulle viljaerälle, jos kyse on toimitusostosta. Laadunmääritys suoritetaan siilokohtaisesti, jos kyse on siirto-ostosta tai loco-ostosta.

Maaseutuvirasto päättää tarjotun erän haltuunotosta ja hinnoittelee sen komission asetuksen mukaisesti.

7 §
Kuljetuskorvaukset

Komission asetuksen mukaiset kuljetuskorvaukset maksetaan maaseutuviraston laatiman korvaustaulukon perusteella. Taulukon korvauksia tulee tarkistaa markkinointivuosittain niin, että ne perustuvat kotimaan liikennettä koskevien kuljetuskustannusten todelliseen keskimääräiseen tasoon. Maaseutuvirasto määrittää tarjouksessa ilmoitettujen varastointipaikkojen etäisyydet interventiokeskukseen tai -varastoon.

8 §
Jälkitarkastus

Jos viljaerää ei vastaanoteta varastoon vastaanoton laaduntarkastuksen perusteella, myyjä voi pyytää jälkitarkastusta kirjallisesti Maaseutuvirastolta. Elintarviketurvallisuusvirasto suorittaa jälkitarkastuksen.

Jos myyjä haluaa tarkastuttaa haltuunoton laaduntarkastuksen, myyjän tulee pyytää jälkitarkastusta kirjallisesti Maaseutuvirastolta. Jälkitarkastuksessa määritetään rinnakkaisnäytteen laatu myyjän pyytämien laatutekijöiden osalta. Jälkitarkastuksen suorittaa Elintarviketurvallisuusvirastosta riippumaton kauppavilja-analyysien suorittamiseen akkreditoitu viljalaboratorio.

Jälkitarkastuspyyntö tulee jättää Maaseutuvirastolle virka-aikana kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun myyjä on saanut tiedon vastaanoton tai haltuunoton laaduntarkastuksen tuloksista. Jälkitarkastuksen tulokset ovat lopulliset.

Jos jälkitarkastuksen perusteella todetaan, että vastaanoton laaduntarkastuksessa hylätty viljaerä olisi täyttänyt interventiovaatimukset, maaseutuviraston tulee korvata tarjoajalle viljaerän hylkäyksestä aiheutuneet analysointi- ja rahtikustannukset ja mahdollisesta hinnanerosta johtuvat menetykset.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (225/2003) ja kuljetuskustannusten määrittämisestä viljan interventiovarastoinnissa annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (304/2001).

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katri Valjakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.