1/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (1005/2008) 7 ja 8 §:n nojalla:

1 §
Energiaa käyttävän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi

Energiaa käyttävän tuotteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan liitteen 1 mukaisella sisäisen suunnittelun valvontamenettelyllä tai liitteen 2 mukaisella vaatimustenmukaisuuden arvioinnin hallintajärjestelmällä taikka niihin verrattavalla menettelyllä.

2 §
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on sisällytettävä seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:

1) valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite;

2) tuotteen mallin kuvaus, joka on riittävän yksiselitteinen tunnistamista varten;

3) viittaus energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiiviin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/32/EY;

4) viittaus käytettyihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

5) viittaus muihin käytettyihin standardeihin ja eritelmiin;

6) viittaus muihin säädöksiin, joiden mukaisesti energiaa käyttävään tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä;

7) valmistajan tai sen valtuutetun edustajan puolesta vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittavan henkilön yhteystiedot ja allekirjoitus.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY (32005L0032); EYVL N:o L 191, 22.7.2005, s. 29

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Liite 1

Sisäisen suunnittelun valvonta

1 Valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja, joka noudattaa 2 kohdan vaatimuksia varmistaa ja vakuuttaa, että energiaa käyttävä tuote täyttää sitä koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä tuotteelle asetetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi koskea yhtä tai useampaa energiaa käyttävää tuotetta ja valmistajan on säilytettävä vakuutus.

2 Valmistajan on koottava yhteen tekninen asiakirja-aineisto, jonka avulla voidaan arvioida, onko energiaa käyttävä tuote sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen.

Teknisten asiakirjojen tulee sisältää:

a) yleinen kuvaus energiaa käyttävästä tuotteesta ja sen aiotusta käyttötarkoituksesta;

b) valmistajan tekemän ympäristöarvioinnin tulokset tai viittaukset ympäristöarviointia koskevaan kirjallisuuteen tai tutkimuksiin, joita valmistaja käyttää arvioidessaan, dokumentoidessaan ja määrittäessään tuotteen suunnitteluratkaisuja;

c) energiaa käyttävän tuotteen ekologinen profiili, jos se vaaditan täytäntöönpanotoimenpiteessä;

d) energiaa käyttävän tuotteen ympäristövaikutuksiin liittyvät tuotesuunnittelun osat;

e) luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, joita on käytetty kokonaisuudessaan tai osittain. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytetty tai jos ne eivät kata kokonaan sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimuksia, kuvaus valituista ratkaisuista täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten täyttämiseksi;

f) kopio tuotteen ekologisen suunnittelun tiedoista;

g) tulokset ekologisessa suunnittelussa vaadituista mittauksista ja niiden vaatimustenmukaisuudesta verrattuna täytäntöönpanotoimenpiteessä esitettyihin kriteereihin.

3 Valmistajan on huolehdittava, että tuote valmistetaan 2 kohdan tarkoittamien suunnittelueritelmien ja täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukaisesti.

Liite 2

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin hallintajärjestelmä

1 Valmistaja varmistaa ja vakuuttaa, että energiaa käytävä tuote täyttää sitä koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä tuotteelle asetetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi koskea yhtä tai useampaa tuotetta. Valmistajan on säilytettävä vakuutus.

2 Energiaa käytävän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin voidaan käyttää tässä liitteessä kuvattua menettelyä edellyttäen, että valmistaja noudattaa tämän liitteen kohdassa 3 esitettyjä ympäristöhallintajärjestelmään kuuluvia osia.

3 Hallintajärjestelmän ympäristöasioita koskevat osat

3.1 Tuotteen ympäristösuojelullinen taso

Valmistajan on kyettävä osoittamaan, että energiaa käyttävä tuote on sitä koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen. Valmistajan on kyettävä esittämään myös puitteet, joilla voidaan asettaa ja tarkistaa tuotteen ympäristösuojelulliset tavoitteet ja mittarit tuotteen yleisen ympäristösuojelullisen tason parantamiseksi.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteessä edellytetään, valmistajan on dokumentoitava kaikki käyttöön ottamansa ratkaisut energiaa käyttävän tuotteen yleisen ympäristösuojelullisen tason parantamiseksi ja ekologisen profiilin laatimiseksi sekä suunnittelussa että valmistuksessa.

Näissä asiakirjoissa tulee olla riittävästi kuvattu:

- luettelo asiakirjoista, jotka laaditaan energiaa käyttävän tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja jotka on pidettävä saatavilla;

- tuotteen ympäristösuojelulliset tavoitteet ja mittarit sekä tiedot organisaatiorakenteesta, vastuista, johdon valtuuksista ja resurssien hallinnasta toiminnan toteutuksessa ja ylläpidossa;

- tiedot valmistuksen jälkeen suoritettavista tarkastuksista ja testeistä, joilla varmistetaan tuotteen laatu ympäristösuojelullisten mittareiden avulla;

- menettelyt, joilla varmistetaan asiakirja-aineiston valvonta ja pitäminen ajan tasalla;

- menettely ympäristöasioiden hallintajärjestelmän osien täytäntöönpanon ja tehokkuuden varmistamiseksi.

3.2 Suunnittelu

Valmistaja laatii ja pitää ajan tasalla:

a) menettelyt tuotteen ekologisen profiilin laatimiseksi;

b) tuotteen ympäristösuojelullista tasoa kuvaavat tavoitteet ja mittarit, joissa kuvataan teknologiset vaihtoehdot ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset vaihtoehdot;

c) ohjelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.3 Täytäntöönpano ja asiakirja-aineisto

3.3.1 Hallintajärjestelmää koskevien asiakirjojen tulee sisältää:

a) tiedot vastuista ja viranomaisista, jotta varmistetaan tehokas tuotteen ympäristösuojelullinen taso ja raportointi järjestelmän valvomiseksi ja parantamiseksi;

b) tiedot tuotteen suunnittelun valvonnasta sekä suunnittelun yhteydessä käytetyistä varmistustekniikoista, prosesseista ja systemaattisista toimenpiteistä;

c) tiedot hallintajärjestelmän ympäristöasioiden keskeisistä seikoista ja menettelyt kaikkien vaadittavien asiakirjojen ylläpitämiseksi.

3.3.2 Energiaa käyttäviä tuotteita koskevien asiakirjojen tulee sisältää:

a) yleinen kuvaus energiaa käyttävästä tuotteesta ja sen aiotusta käyttötarkoituksesta;

b) valmistajan tekemän ympäristöarvioinnin tulokset tai viittaukset ympäristöarviointia koskevaan kirjallisuuteen tai tutkimuksiin, joita valmistaja käyttää arvioidessaan, dokumentoidessaan ja määrittäessään tuotteen suunnitteluratkaisuja;

c) tuotteen ekologinen profiili, jos se vaaditaan täytäntöönpanotoimenpiteessä;

d) tulokset ekologisessa suunnittelussa vaadituista mittauksista ja niiden vaatimustenmukaisuudesta verrattuna täytäntöönpanotoimenpiteessä esitettyihin kriteereihin;

e) eritelmät yhdenmukaistetuista standardeista, joita on käytetty kokonaisuudessaan tai osittain, taikka, jos niitä ei ole käytetty tai jos ne eivät kata kokonaan sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimuksia, kuvaus valituista ratkaisuista vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi;

f) kopio tuotteen ekologisen suunnittelun tiedoista.

3.4 Tarkistukset ja korjaavat toimenpiteet

a) valmistajan on tarpeellisilla toimenpiteillä varmistettava, että energiaa käyttävä tuote valmistetaan suunnittelueritelmien mukaisesti ja tuotetta koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukaisesti;

b) valmistaja laatii ja ylläpitää menettelyt vaatimustenmukaisuuspoikkeamien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi sekä menettelyt ohjeistuksen muuttamiseksi korjaavien toimenpiteiden seurauksena;

c) valmistaja tekee vähintään joka kolmas vuosi hallintajärjestelmän ympäristösuojelullisten osien täydellisen sisäisen auditoinnin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.