Säädökset alkuperäisinä: 2008

800/2008
Laki kuluttajaneuvonnasta
799/2008
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
798/2008
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta
797/2008
Laki julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta
796/2008
Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista
795/2008
Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
794/2008
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
793/2008
Valtioneuvoston asetus energiataloudellisista avustuksista yhdistyksille
792/2008
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
791/2008
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
790/2008
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksen voimaansaattamisesta
789/2008
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välisen OCCARin ESSOR–ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
788/2008
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta
787/2008
Laki väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
786/2008
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä yksityiselle yhteisölle ja säätiöille
785/2008
Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta
784/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
783/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
782/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman laatimisesta perittävistä maksuista
781/2008
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
780/2008
Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
779/2008
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
778/2008
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
777/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
776/2008
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista
775/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
774/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä ja turskan kalastuksen erityisluvasta vuonna 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
773/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2009
772/2008
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä
771/2008
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
770/2008
Laki sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta
769/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mittausohjeiden vahvistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen 2 muuttamisesta
768/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kuormainvaa,an käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään pidossa
767/2008
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
766/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
765/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
764/2008
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
763/2008
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
762/2008
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
761/2008
Laki kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta
760/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
759/2008
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta
758/2008
Laki arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta
757/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 16 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
756/2008
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
755/2008
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
754/2008
Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä
753/2008
Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä
752/2008
Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
751/2008
Laki sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.