Säädökset alkuperäisinä: 2008

850/2008
Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta
849/2008
Verohallinnon päätös vuonna 2009 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
848/2008
Oikeusministeriön päätös ulosottovirastojen toimipaikoista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
847/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille
846/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta
845/2008
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
844/2008
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
843/2008
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
842/2008
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
841/2008
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
840/2008
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
839/2008
Eduskunnan päätös suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista
838/2008
Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta
837/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
836/2008
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
835/2008
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2009
834/2008
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2009
833/2008
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009
832/2008
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista
831/2008
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
830/2008
Laki ajoneuvolain 64 §:n muuttamisesta
829/2008
Laki tieliikennelain 28 §:n muuttamisesta
828/2008
Laki ajoneuvojen siirtämisestä
827/2008
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2009 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
826/2008
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2008 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
825/2008
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
824/2008
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
823/2008
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta
822/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
821/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
820/2008
Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
819/2008
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
818/2008
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta
817/2008
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
816/2008
Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta
815/2008
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
814/2008
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
813/2008
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
812/2008
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 11 §:n muuttamisesta
811/2008
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
810/2008
Kyrkomötets beslut om ändring av 110 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan
809/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta
808/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
807/2008
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 20 §:n muuttamisesta
806/2008
Laki jätelain muuttamisesta
805/2008
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta
804/2008
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
803/2008
Laki lääkelain muuttamisesta
802/2008
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
801/2008
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.