Säädökset alkuperäisinä: 2008

950/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista
949/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
948/2008
Laki verontilityslain 10 §:n kumoamisesta
947/2008
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
946/2008
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
945/2008
Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki
944/2008
Laki Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
943/2008
Laki Tšekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
942/2008
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
941/2008
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
940/2008
Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta
939/2008
Laki valmismatkaliikkeistä
938/2008
Laki valmismatkalain muuttamisesta
937/2008
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003―2012 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
936/2008
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta
935/2008
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
934/2008
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
933/2008
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
932/2008
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
931/2008
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
930/2008
Laki eräiden oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
929/2008
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain muuttamisesta
928/2008
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta
927/2008
Laki oikeusapulain muuttamisesta
926/2008
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2009
925/2008
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
924/2008
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
923/2008
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
922/2008
Laki eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
921/2008
Laki eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
920/2008
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
919/2008
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta
918/2008
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
917/2008
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
916/2008
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
915/2008
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
914/2008
Laki sairausvakuutuslain 16 luvun 5 §:n muuttamisesta
913/2008
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
912/2008
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
911/2008
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
910/2008
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
909/2008
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta
908/2008
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
907/2008
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta
906/2008
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta
905/2008
Laki tapaturmavakuutuslain 30 a §:n muuttamisesta
904/2008
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta
903/2008
Laki potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta
902/2008
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
901/2008
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.