Säädökset alkuperäisinä: 2008

1000/2008
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
999/2008
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta
998/2008
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 3 ja 27 §:n muuttamisesta
997/2008
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
996/2008
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
995/2008
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 47 §:n muuttamisesta
994/2008
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
993/2008
Laki tapaturmavakuutuslain 16 a ja 28 §:n muuttamisesta
992/2008
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
991/2008
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
990/2008
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
989/2008
Laki yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
988/2008
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
987/2008
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
986/2008
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
985/2008
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
984/2008
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
983/2008
Valtion talousarvio vuodelle 2009
982/2008
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
981/2008
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta
980/2008
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
979/2008
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista
978/2008
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
977/2008
Laki jalometallituotteista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
976/2008
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
975/2008
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
974/2008
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
973/2008
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
972/2008
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
971/2008
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § muuttamisesta
970/2008
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
969/2008
Laki merityöaikalain muuttamisesta
968/2008
Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
967/2008
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta
966/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
965/2008
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
964/2008
Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta
963/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
962/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 22 §:n muuttamisesta
961/2008
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
960/2008
Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
959/2008
Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta
958/2008
Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
957/2008
Laki ilmatieteen laitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
956/2008
Laki merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta
955/2008
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
954/2008
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun asetuksen muuttamisesta
953/2008
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
952/2008
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
951/2008
Laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.