Säädökset alkuperäisinä: 2008

50/2008
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta
49/2008
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
48/2008
Valtioneuvoston asetus valtion osakkuusyhtiöistä
47/2008
Tasavallan presidentin asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
46/2008
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
45/2008
Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
44/2008
Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
43/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 a §:n muuttamisesta
42/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä ja turskan kalastuksen erityisluvasta vuonna 2008
41/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikelautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
40/2008
Valtioneuvoston asetus Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
39/2008
Laki Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
38/2008
Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
37/2008
Sisäasiainministeriön työjärjestys
36/2008
Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
35/2008
Laki Latvian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
34/2008
Laki Italian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
33/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä
32/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
31/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
30/2008
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta
29/2008
Valtioneuvoston asetus Yliopistojen palvelukeskuksesta
28/2008
Valtioneuvoston asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta
27/2008
Tasavallan presidentin asetus Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotekauppaa koskevan kirjeenvaihdon eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
26/2008
Tasavallan presidentin asetus Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
25/2008
Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
24/2008
Valtiovarainministeriön asetus osoitepalvelutehtävän hoitamiseen osallistuvista maistraateista
23/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
22/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
21/2008
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
20/2008
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista
19/2008
Valtioneuvoston asetus perfluorioktaanisulfonaattien markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
18/2008
Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
17/2008
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
16/2008
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
15/2008
Valtioneuvoston asetus Helsingin eurooppalaisesta koulusta
14/2008
Tasavallan presidentin asetus eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamista ja käyttöä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
13/2008
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta
12/2008
Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
11/2008
Laki keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
10/2008
Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
9/2008
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
8/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
7/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
6/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
5/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
4/2008
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
3/2008
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
2/2008
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1/2008
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.