Säädökset alkuperäisinä: 2008

100/2008
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
99/2008
Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2008 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
98/2008
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
97/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta
96/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
95/2008
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
94/2008
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta
93/2008
Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
92/2008
Valtioneuvoston asetus tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
91/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus väkevien alkoholijuomien mainonnasta ja muusta myynninedistämistoiminnasta sekä niitä koskevan tuotetiedon antamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
90/2008
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
89/2008
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Romanian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä päästökaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
88/2008
Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta
87/2008
Tasavallan presidentin asetus Italian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
86/2008
Rehulaki
85/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävien töiden rahoituksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
84/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista
83/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2008
82/2008
Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
81/2008
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
80/2008
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
79/2008
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
78/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
77/2008
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
76/2008
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
75/2008
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
74/2008
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
73/2008
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
72/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
71/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2008 maksettavan korvauksen perusteista
70/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
69/2008
Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
68/2008
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattamisesta
67/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
66/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
65/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
64/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta
63/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
62/2008
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 kiinteistöveron eräpäivistä
61/2008
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2007
60/2008
Valtiovarainministeriön asetus Suomen lippu -juhlarahasta
59/2008
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 8 a §:n muuttamisesta
58/2008
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
57/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2008
56/2008
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2010–2013
55/2008
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2008
54/2008
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
53/2008
Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueen rajojen merkitsemisestä
52/2008
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
51/2008
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.